Home

93/152/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1993 houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen

93/152/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1993 houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen

93/152/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1993 houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen

Publicatieblad Nr. L 059 van 12/03/1993 blz. 0035 - 0035
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 0167
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 0167


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1993 houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen

(93/152/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/65/EEG (2), en met name op bijlage III,

Overwegende dat in bijlage III bij Richtlijn 90/539/EEG is bepaald dat de Commissie de eisen kan vaststellen waaraan in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen;

Overwegende dat voornoemde eisen moeten garanderen dat in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie gebruik wordt gemaakt van levende geattenueerde vaccins en van geïnactiveerde vaccins voor de aanmaak waarvan een stam van het Newcastle-diseasevirus met een bepaalde intracerebrale pathogeniteitsindex (ICPI) is gebruikt;

Overwegende dat het wenselijk lijkt dat de vereiste intracerebrale pathogeniteitsindex van de bij de aanmaak van het vaccin gebruikte virusstammen duidelijk wordt bepaald;

Overwegende dat het Wetenschappelijk Veterinair Comité en het Permanent Veterinair Comité zijn geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In het kader van de programma's inzake routinevaccinatie:

a) moeten levende geattenueerde Newcastle-diseasevaccins worden aangemaakt met behulp van een stam van het Newcastle-diseasevirus waarvoor het "Master Seed" werd getest en een intracerebrale pathogeniteitsindex (ICPI) van

i) minder dan 0,4 heeft gegeven indien niet minder dan 107 EID50 werden toegediend aan elk dier in de ICPI-test,

ofwel

ii) minder dan 0,5 heeft gegeven indien niet minder dan 108 EID50 werden toegediend aan elk dier in de ICPI-test;

b) moeten geïnactiveerde Newcastle-diseasevaccins worden aangemaakt met behulp van een stam van het Newcastle-diseasevirus waarvoor het "Master Seed" werd getest en een intracerebrale pathogeniteitsindex (ICPI) van minder dan 0,7 heeft gegeven indien niet minder dan 108 EID50 werden toegediend aan elk dier in de ICPI-test.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 8 februari 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 303 van 31. 10. 1990, blz. 6.

(2) PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 54.