Home

93/189/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1993 tot vaststelling van een supplement op de aanvulling van het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van bosbouwprodukten in Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

93/189/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1993 tot vaststelling van een supplement op de aanvulling van het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van bosbouwprodukten in Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

93/189/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1993 tot vaststelling van een supplement op de aanvulling van het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van bosbouwprodukten in Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 082 van 03/04/1993 blz. 0021 - 0022


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 maart 1993 tot vaststelling van een supplement op de aanvulling van het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van bosbouwprodukten in Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(93/189/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de cooerdinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (1), en met name op artikel 8, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van 29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (3), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 867/90 van de Raad van 29 maart 1990 betreffende de verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van bosbouwprodukten (4),

Na raadpleging van het Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de regio's,

Overwegende dat de Commissie het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening in Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië) heeft goedgekeurd bij Beschikking 89/638/EEG (5);

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 11 juni 1992 bij de Commissie een sectorplan heeft ingediend voor de verbetering van de verwerking en de afzet van bosbouwprodukten, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 867/90;

Overwegende dat in het door de Lid-Staat ingediende plan de gekozen prioritaire zwaartepunten zijn aangegeven en gegevens zijn opgenomen over de voorgenomen besteding van de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Oriëntatie, voor de uitvoering van het plan;

Overwegende dat maatregelen die beantwoorden aan de criteria van Verordening (EEG) nr. 867/90 door de Commissie in aanmerking kunnen worden genomen bij het opstellen van de communautaire bestekken voor regio's van doelstelling 1 als bedoeld in titel III van Verordening (EEG) nr. 2052/88;

Overwegende dat dit supplement op de aanvulling van het communautaire bestek in overleg met de betrokken Lid-Staat is opgesteld in het kader van het partnerschap als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2052/88;

Overwegende dat de in het supplement op de aanvulling van het communautaire bestek opgenomen maatregelen in overeenstemming zijn met het bepaalde in Beschikking 90/342/EEG van de Commissie van 7 juni 1990 tot vaststelling van de selectiecriteria voor investeringen ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten (6);

Overwegende dat de Commissie bereid is te onderzoeken of voor de financiering van de aanvulling een financiële bijdrage kan worden verleend uit de andere communautaire leninginstrumenten overeenkomstig de daarvoor geldende specifieke voorschriften;

Overwegende dat deze beschikking krachtens artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de cooerdinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (7) als verklaring van intentie aan de Lid-Staat wordt toegezonden;

Overwegende dat krachtens artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 de betalingsverplichtingen betreffende de bijdrage van de Structuurfondsen in de financiering van de maatregelen in het kader van het supplement op de aanvulling van het communautaire bestek zullen worden aangegaan door middel van beschikkingen van de Commissie waarbij de betrokken maatregelen zullen worden goedgekeurd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het supplement op de aanvulling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van bosbouwprodukten in Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië) voor de periode van 1 januari 1992 tot en met 31 december 1993 wordt goedgekeurd.

De Commissie verklaart voornemens te zijn tot de uitvoering van dit supplement bij te dragen overeenkomstig de nadere bepalingen die het supplement bevat en overeenkomstig de regels en beleidslijnen van de Structuurfondsen en van de andere bestaande financieringsinstrumenten.

Artikel 2

Het supplement op de aanvulling van het communautaire bestek bevat de volgende essentiële elementen:

a) een lijst van de belangrijkste prioritaire zwaartepunten van de gezamenlijke actie in de sector bosbouwprodukten;

b) een indicatief financieringsplan, in prijzen van 1993, met de totale kosten voor de prioritaire zwaartepunten van de gezamenlijke actie van de Gemeenschap en de betrokken Lid-Staat, namelijk in totaal 10 764 000 ecu voor de gehele periode, en de geplande bijstand uit de begroting van de Gemeenschap, namelijk 5 382 000 ecu.

De overeenkomstige nationale inbreng, te weten circa 2 691 000 ecu voor de overheidssector en 2 691 000 ecu voor de particuliere sector, kan voor een deel worden gefinancierd uit communautaire leningen van de Europese Investeringsbank en van de andere leninginstrumenten.

Artikel 3

Deze verklaring van intentie is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 5 maart 1993.

Voor de Commissie René STEICHEN Lid van de Commissie