Home

93/227/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1993 inzake de voorlopige invoering van het computernetwerk Animo in Italië

93/227/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1993 inzake de voorlopige invoering van het computernetwerk Animo in Italië

93/227/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1993 inzake de voorlopige invoering van het computernetwerk Animo in Italië

Publicatieblad Nr. L 097 van 23/04/1993 blz. 0031 - 0032
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 49 blz. 0117
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 49 blz. 0117


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 april 1993 inzake de voorlopige invoering van het computernetwerk Animo in Italië

(93/227/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zooetechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 20, lid 3,

Overwegende dat de Commissie, met het oog op de invoering van het computernetwerk Animo, haar goedkeuring heeft gehecht aan met name Beschikking 91/398/EEG van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) (3), Beschikking 91/585/EEG van 4 november 1991 houdende vaststelling van de minimumspecificaties waaraan de apparatuur voor het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) moet voldoen (4), Beschikking 92/175/EEG van 21 februari 1992 tot identificatie van de eenheden van het computernetwerk "Animo" en tot vaststelling van de lijst ervan (5), gewijzigd bij Beschikking 93/71/EEG (6), en Beschikking 92/341/EEG van 3 juni 1992 met betrekking tot een computersysteem voor het opzoeken van de lokale eenheden Animo (7);

Overwegende dat de Italiaanse autoriteiten wegens administratieve en financiële moeilijkheden niet in staat zullen zijn om het computernetwerk Animo, als bedoeld in de bovengenoemde beschikkingen, reeds op 1 april 1993 volledig te laten functioneren;

Overwegende dat het in het licht van deze situatie dienstig is overgangsmaatregelen met een duur van één jaar vast te stellen voor de invoering van het computernetwerk Animo in Italië;

Overwegende dat de Italiaanse autoriteiten desalniettemin Beschikking 92/486/EEG van de Commissie van 25 september 1992 tot vaststelling van de bepalingen inzake de samenwerking tussen het server-station "Animo" en de Lid-Staten (8), en met name artikel 2, moeten naleven;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. In afwijking van de Beschikkingen 91/398/EEG, 91/585/EEG, 92/175/EEG en 92/341/EEG wordt Italië gemachtigd het in de bijlage beschreven systeem in te voeren in de periode van 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994.

2. De in lid 1 bedoelde afwijking doet geen afbreuk aan de verplichting tot naleving door Italië van Beschikking 92/486/EEG.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 5 april 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29.

(2) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(3) PB nr. L 221 van 9. 8. 1991, blz. 30.

(4) PB nr. L 314 van 15. 11. 1991, blz. 54.

(5) PB nr. L 80 van 25. 3. 1992, blz. 1.

(6) PB nr. L 25 van 2. 2. 1993, blz. 39.

(7) PB nr. L 188 van 8. 7. 1992, blz. 37.

(8) PB nr. L 291 van 7. 10. 1992, blz. 20.

BIJLAGE

OVERGANGSMAATREGELEN 1. Elke in Beschikking 92/175/EEG genoemde lokale eenheid staat via fax in verbinding met een regionale cooerdinerende instantie. De Italiaanse autoriteiten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de berichten worden verzonden binnen de in het kader van Animo vastgestelde termijnen.

2. De centrale eenheid en elke regionale cooerdinerende instantie zijn uitgerust met de bij Beschikking 91/585/EEG vastgestelde computerapparatuur.

3. Elke inspectiepost aan de grens, die is opgenomen in de lijst in de bijlage bij Beschikking 92/175/EEG, is uitgerust met de bij Beschikking 91/585/EEG vastgestelde computerapparatuur.

4. Wanneer de regionale cooerdinerende instantie in een inspectiepost aan de grens is gevestigd, wordt dezelfde apparatuur gebruikt.

5. De regionale cooerdinerende instanties zijn:

Ancona,

Bari,

Campo di Trens,

Campogalliano,

Catania,

Fiumicino,

Livorno,

Genova,

Gorizia,

Milano,

Napoli,

Pollein,

Porto Torres,

Torino,

Verona,

Reggio Calabria,

Pescara.