Home

93/243/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 april 1993 houdende wijziging van Beschikking 93/177/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië

93/243/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 april 1993 houdende wijziging van Beschikking 93/177/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië

93/243/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 april 1993 houdende wijziging van Beschikking 93/177/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië

Publicatieblad Nr. L 110 van 04/05/1993 blz. 0041


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 april 1993 houdende wijziging van Beschikking 93/177/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië

(93/243/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zooetechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende dat in verband met de situatie ten aanzien van vesiculaire varkensziekte in de Gemeenschap in maart 1993, beschermende maatregelen zijn vastgesteld bij Beschikking 93/177/EEG van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië (3);

Overwegende dat de bij Beschikking 93/177/EEG vastgestelde maatregelen vóór 1 mei 1993 moeten worden herzien; dat bij deze herziening rekening moet worden gehouden met de resultaten van de serologische screening van varkens;

Overwegende dat het verantwoord is de procedures voor het onderzoek van voor het intracommunautaire handelsverkeer bestemde varkens bij te stellen;

Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot verzamelplaatsen en de bemonsteringsprocedures voor het nemen van bloedmonsters op bedrijven waar het varkensbeslag volledig uit gebruiksvarkens bestaat, moeten worden bijgesteld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 93/177/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1, punt 2, wordt de volgende zin toegevoegd:

"De in het eerste streepje bedoelde maatregelen gelden niet voor fok- en gebruiksvarkens verzonden uit Nederland.".

2. Aan artikel 1 wordt punt 4 toegevoegd, luidende:

"4. De in punt 3 bedoelde maatregelen gelden vanaf 6 mei 1993 niet meer voor slachtvarkens uit Nederland.".

3. Aan artikel 3 wordt de volgende zin toegevoegd:

"Fok- en gebruiksvarkens die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1, punt 2, tweede streepje, moeten worden verhandeld via afzonderlijk goedgekeurde verzamelplaatsen, enkel tot dit doel in gebruik.".

4. In artikel 4 worden na het laatste woord de volgende woorden toegevoegd:

"gewijzigd bij Beschikking 93/243/EEG.".

5. In de bijlage wordt aan het bepaalde onder i) de volgende bepaling toegevoegd:

"Wanneer het varkensbeslag op een bedrijf uitsluitend bestaat uit gebruiksvarkens, moet voor de eerste test een bloedmonster worden genomen bij één varken uit elk hok op het bedrijf, met een maximum van zestig monsters;".

Artikel 1

bis Beschikking 93/177/EEG zal vóór 1 juni 1993 worden herzien.

Artikel 2

De Lid-Staten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 30 april 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29.

(2) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(3) PB nr. L 74 van 27. 3. 1993, blz. 88.