Home

93/356/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juni 1993 tot intrekking van Beschikking 93/127/EEG tot vaststelling van vrijwaringsmaatregelen voor rijst van oorsprong uit de Nederlandse Antillen

93/356/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juni 1993 tot intrekking van Beschikking 93/127/EEG tot vaststelling van vrijwaringsmaatregelen voor rijst van oorsprong uit de Nederlandse Antillen

93/356/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juni 1993 tot intrekking van Beschikking 93/127/EEG tot vaststelling van vrijwaringsmaatregelen voor rijst van oorsprong uit de Nederlandse Antillen

Publicatieblad Nr. L 147 van 18/06/1993 blz. 0028 - 0028


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juni 1993 tot intrekking van Beschikking 93/127/EEG tot vaststelling van vrijwaringsmaatregelen voor rijst van oorsprong uit de Nederlandse Antillen

(93/356/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 109,

Na raadpleging van het bij artikel 1, lid 2, van bijlage IV bij voornoemd besluit ingestelde Comité,

Overwegende dat de Commissie bij haar Beschikking 93/127/EEG (2), gewijzigd bij Beschikking 93/211/EEG (3), een minimumprijs heeft vastgesteld voor de invoer van halfwitte rijst van oorsprong uit de Nederlandse Antillen tot en met 31 augustus 1993;

Overwegende dat de prijssituatie van Indica-rijst op de markt van de Gemeenschap momenteel aanzienlijk verbeterd is; dat er dan ook geen risico bestaat dat aanleiding geeft tot handhaving van de vrijwaringsmaatregelen;

Overwegende dat de vrijwaringsmaatregelen derhalve moeten worden opgeheven,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 93/127/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 16 juni 1993.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 263 van 19. 9. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 50 van 2. 3. 1993, blz. 27.

(3) PB nr. L 90 van 14. 4. 1993, blz. 36.