Home

93/691/EGKS: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 10 december 1993 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds

93/691/EGKS: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 10 december 1993 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds

93/691/EGKS: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 10 december 1993 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 323 van 23/12/1993 blz. 0193 - 0193
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 24 blz. 0195
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 24 blz. 0195


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 10 december 1993

betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds

(93/691/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 95, eerste alinea,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité en met de instemming van de Raad;

Overwegende dat, in afwachting van de inwerkingtreding van de op 8 maart 1993 te Brussel ondertekende Europa-overeenkomst, de eveneens op genoemde datum te Brussel ondertekende Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds, dient te worden goedgekeurd;

Overwegende dat de Interimovereenkomst dient te worden gesloten om de doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken die met name zijn vermeld in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en overwegende dat het Verdrag niet voorziet in alle gevallen waarop dit besluit betrekking heeft,

BESLUIT:

Artikel 1

De Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds, en Bulgarije, anderzijds, alsmede de protocollen, de briefwisselingen en de verklaringen worden namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal goedgekeurd.

Deze teksten zijn aan dit besluit gehecht (1).

Artikel 2

De Voorzitter van de Commissie verricht namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de kennisgeving als bedoeld in artikel 51 van de Interimovereenkomst.

Gedaan te Brussel, 10 december 1993.

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jacques DELORS

(1) Zie bladzijde 2 van dit Publikatieblad.