Home

93/694/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Beschikking 93/144/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van zalm uit Noorwegen

93/694/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Beschikking 93/144/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van zalm uit Noorwegen

93/694/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Beschikking 93/144/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van zalm uit Noorwegen

Publicatieblad Nr. L 320 van 22/12/1993 blz. 0040 - 0040


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 houdende derde wijziging van Beschikking 93/144/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van zalm uit Noorwegen (93/694/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 92/438/EEG (2), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (4), en met name op artikel 19, lid 7,

Overwegende dat de Commissie, in verband met het uitbreken van infectieuze anemie bij de zalm in Noorwegen, bij Beschikking 93/144/EEG (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/523/EEG (6), de invoer van zalm van de soort Salmo salar, hetzij levend hetzij geslacht en niet gestript, van oorsprong uit Noorwegen heeft verboden;

Overwegende dat deze maatregelen verder moeten worden toegepast om de evolutie van de ziektesituatie in Noorwegen te kunnen beoordelen aan de hand van de beschikbare gegevens;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 3 van Beschikking 93/144/EEG wordt de datum "31 december 1993" vervangen door "30 juni 1994".

Artikel 2

De Lid-Staten brengen de maatregelen die zij voor het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 20 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 56.

(2) PB nr. L 243 van 25. 8. 1992, blz. 27.

(3) PB nr. L 373 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(4) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(5) PB nr. L 56 van 9. 3. 1993, blz. 48.

(6) PB nr. L 251 van 8. 10. 1993, blz. 38.