Home

Richtlijn 93/58/EEG van de Raad van 29 juni 1993 houdende wijziging van bijlage II bij Richtlijn 76/895/EEG betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit en van de bijlage bij Richtlijn 90/642/EEG tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en houdende vaststelling van een eerste lijst van maximumgehalten

Richtlijn 93/58/EEG van de Raad van 29 juni 1993 houdende wijziging van bijlage II bij Richtlijn 76/895/EEG betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit en van de bijlage bij Richtlijn 90/642/EEG tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en houdende vaststelling van een eerste lijst van maximumgehalten

RICHTLIJN 93/58/EEG VAN DE RAAD van 29 juni 1993 houdende wijziging van bijlage II bij Richtlijn 76/895/EEG betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit en van de bijlage bij Richtlijn 90/642/EEG tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en houdende vaststelling van een eerste lijst van maximumgehalten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit (1), inzonderheid op artikel 5,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (2), inzonderheid op artikel 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de bestrijdingsmiddelen chloorbenzide en 1,1-dichloor-2,2-bis(4-ethylfenyl)ethaan economisch niet meer van belang zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat daarvan nog residuen worden aangetroffen in levensmiddelen; dat deze bestrijdingsmiddelen derhalve uit bijlage II bij Richtlijn 76/896/EEG moeten worden geschrapt;

Overwegende dat, om verplichte maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen op communautair niveau vast te stellen, er bepalingen van Richtlijn 76/895/EEG naar Richtlijn 90/642/EEG moeten worden overgebracht voor de bestrijdingsmiddelen amitrol, atrazin, binapacryl, bromofos-ethyl, captafol, DDT, dichloorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethyleendibromide, fenchloorfos, heptachloor, maleïnehydrazide, methylbromide (behoudens voor bepaalde produkten), paraquat, TEPP, 2,4,5-T en toxafeen; dat sommige van deze bepalingen op grond van de ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk gebied moeten worden aangepast;

Overwegende dat de bijlage bij Richtlijn 90/642/EEG moet worden gewijzigd ten einde voor zonnebloempitten en olijven omschrijvingen op te nemen die beter overeenstemmen met de huidige handelspraktijk, en zo de controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in die produkten te vergemakkelijken;

Overwegende dat in produkten van plantaardige oorsprong, waaronder groenten en fruit, residuen van bestrijdingsmiddelen aanwezig kunnen zijn als gevolg van de huidige of vroegere landbouwpraktijken; dat, wat de huidige praktijken betreft, bij de vaststelling van maximumgehalten rekening moet worden gehouden met relevante gegevens over zowel de toegestane toepassingen van bestrijdingsmiddelen als onder toezicht verrichte proeven; dat de daarover beschikbare gegevens naar de huidige maatstaven evenwel vaak ontoereikend zijn om maximumgehalten te kunnen vaststellen; dat met betrekking tot de vroegere landbouwpraktijken adequate controlegegevens moeten worden geëvalueerd;

Overwegende dat de nodige controlegegevens voorhanden zijn om maximumgehalten in thee vast te stellen voor residuen van aldrin, dieldrin, chloordaan, DDT, endrin, heptachloor, HCH en HCB;

Overwegende dat, met betrekking tot een aantal bestrijdingsmiddelen die bij de produktie van thee worden gebruikt, er naar de huidige maatstaven nog onvoldoende gegevens voorhanden zijn om maximumgehalten aan residuen te kunnen vaststellen; dat de Lid-Staten daarom, met inachtneming van het Gemeenschapsrecht, maximumgehalten kunnen vaststellen totdat de nodige gegevens zijn geproduceerd om op communautair niveau een besluit te nemen; dat met betrekking tot de bij de produktie van thee gebruikte bestrijdingsmiddelen ethion, omethoaat en dimethoaat de beschikbare gegevens slechts voldoende zijn om tijdelijk maximumgehalten aan residuen vast te stellen;

Overwegende dat het voorzichtigheidshalve aanbeveling verdient om, waar mogelijk, de maximumgehalten aan residuen van elk afzonderlijk bestrijdingsmiddel voor alle hoofdbestanddelen van de voeding tegelijkertijd vast te stellen ten einde de potentiële maximale opname van bestrijdingsmiddelenresiduen via de voeding beter te kunnen beoordelen; dat deze gehalten overeenkomen met een zodanig gebruik van de minimumhoeveelheid bestrijdingsmiddel die nodig is voor een adequate bestrijding, dat de hoevelheid residu zo klein mogelijk en uit toxicologisch oogpunt acceptabel is;

Overwegende dat het nu dienstig is om maximumgehalten vast te stellen voor een aantal bestrijdingsmiddelen in produkten van plantaardige oorsprong, en wel voor acefaat, benomyl, carbendazim, thiofanaat-methyl, maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb, methamidofos, procymidon, chloorthalonil, chloorpyrifos, chloorpryifos-methyl, cypermethrine, deltamethrine, fenvaleraat, glyfosaat, imazalil, iprodione, permethrine en vinchlozolin;

Overwegende dat voor bepaalde bestrijdingsmiddel/gewas-combinaties evenwel nog niet voldoende gegevens beschikbaar zijn voor de vaststelling van maximumgehalten; dat er maximaal vier jaren nodig zijn om deze gegevens te produceren; dat bijgevolg uiterlijk 1 januari 1998 op basis van de betrokken gegevens maximumgehalten dienen te worden vastgesteld; dat, als de nodige gegevens ontbreken, het maximumgehalte normaliter op de passende bepalingsgrens zal worden vastgesteld;

Overwegende dat de in de onderhavige richtlijn vastgestelde maximumgehalten aan residuen zullen moeten worden herzien in het kader van de herevaluatie van werkzame stoffen zoals bepaald in het werkprogramma dat is vastgesteld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (3),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Richtlijn 76/895/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. de rubrieken betreffende residuen van de volgende bestrijdingsmiddelen worden geschrapt:

amitrol,

atrazin,

binapacryl,

bromofos-ethyl,

captafol,

chloorbenzide,

DDT (som van de DDT-, TDE- en DDE-isomeren, uitgedrukt als DDT),

dichloorprop,

1,1-dichloor-2,2-bis(4-ethylfenyl)ethaan,

dinoseb,

dioxathion,

endrin,

ethyleendibromide,

fenchloorfos,

heptachloor,

maleïnehydrazide,

paraquat,

TEPP,

toxafeen,

2,4,5-T.

2. Voor methylbromide luidt de tekst in de derde kolom "Maximumgehalten": "0.1: noten, abrikozen, perziken, pruimen, vijgen en druiven".

Artikel 2

De bijlage bij Richtlijn 90/642/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. de voormalige bijlage wordt bijlage I;

2. het deel van de bijlage betreffende diverse vruchten en oliehoudende zaden wordt als volgt gewijzigd:

/* Tabellen: zie PB */

3. het "NB" bij bijlage I wordt als volgt aangevuld: ". . . ; wat gedroogde groenten en fruit betreft, zij gewezen op artikel 3, lid 1, van de richtlijn.";

4. de volgende bijlage wordt toegevoegd:

"BIJLAGE II

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Acefaat Chloorthalonil Chloorpyrifos Chloorpyrifosmethyl Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Deltamethrine Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Glyfosaat Imazalil Iprodione Permethrine (som van de isomeren) 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 1 0,01* 0,3 2 0,05* (c) 0,1* 5 0,5 Grapefruits (c) Citroenen (a) Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten (c) Sinaasappelen (c) Pomelo's Andere 0,05* 0,02* ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,1 Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten (a) Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere 0,02* 0,05* iii) PITVRUCHTEN (a) (b) 0,5 0,5 1 0,1 1 0,1* 5 10 1 Appelen Peren Kweeperen Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Acefaat Chloorthalonil Chloorpyrifos Chloorpyrifosmethyl Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Deltamethrine Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Glyfosaat Imazalil Iprodione Permethrine (som van de isomeren) iv) STEENVRUCHTEN 0,1 0,1* 0,02* 5 1 Abrikozen 0,02* (b) 2 (c) Kersen 0,02* (b) (c) 1 (c) Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen (a) (b) (c) (c) 2 Pruimen (a) 0,2 1 Andere 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT Tafel- en wijndruiven 0,02* 0,5 0,2 0,5 0,1 1 0,1* 0,02* 10 1 Tafeldruiven 1 Wijndruiven (b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien) 0,02* (b) 0,2 0,5 (c) 0,05* 0,05* 0,1* (a) 10 (c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) 0,02* (b) (c) 0,05* 0,5 (c) 0,05* 0,1* 0,02* 5 (c) Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) 0,02* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) (c) 10 Veenbessen 2 (c) Aalbessen (rood, zwart en wit) (b) (c) (c) 0,2 10 (c) Kruisbessen (Cynorrhodom) (b) (c) (c) 0,2 10 (c) Andere 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Wilde besvruchten en wilde vruchten 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 2 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,02* 0,05* vi) DIVERSE VRUCHTEN 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* Avocado's Bananen (c) 2 (a) Dadels * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Acefaat Chloorthalonil Chloorpyrifos Chloorpyrifosmethyl Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Deltamethrine Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Glyfosaat Imazalil Iprodione Permethrine (som van de isomeren) Vijgen (c) Kiwi's 2 (c) 5 1 Kumquats Litchi's Mango's Olijven (c) 0,1* (d) (c) Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,02* 0,05* 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* Kroten (c) Wortelen (b) 0,1 (a) Knolselderij (b) (a) 0,1 Mierikswortel (peperwortel) Aardperen (topinamboers) Pastinaken (c) Wortelpeterselie Radijs (c) (a) 0,1 Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap (c) (c) Rapen (c) (c) (c) Yam Andere 0,01* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* ii) BOLGEWASSEN 0,02* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* Knoflook 0,5 0,1 0,1 5 Uien 0,5 (c) 0,1 0,1 5 (c) Sjalotten 0,5 0,1 0,1 5 (c) Bosuien (b) (c) (a) (c) Andere 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Acefaat Chloorthalonil Chloorpyrifos Chloorpyrifosmethyl Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Deltamethrine Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Glyfosaat Imazalil Iprodione Permethrine (som van de isomeren) iii) VRUCHTGROENTEN Solanaceae 2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1* 5 0,5 Tomaten 0,5 1 Pepers (paprika's) (a) 0,2 (a) Aubergines (a) Andere 0,02* 0,05* 0,02* Cucurbitaceae met eetbare schil 0,05* 0,05* 0,2 0,1 0,1* 0,2 2 0,1 Komkommers (a) 1 0,2 Augurken Courgettes Andere 0,02* (b) 0,05* Cucurbitaceae met niet-eetbare schil 0,02* (b) 0,05* 0,05* (c) 0,05* 0,1* 0,1 Meloenen 0,2 (a) (a) Pompoenen 0,5 Watermeloenen 0,5 Andere 0,05* 0,02* 0,02* Suikermaïs 0,02* 0,01* (c) 0,05* 0,05* (c) 0,05* 0,1* 0,02* 0,02* 0,1 iv) KOOLSOORTEN Bloemkoolachtigen (a) (b) (c) 0,05* 0,5 0,1 1 0,1* 0,02* (a) Broccoli (c) Bloemkool 0,1 Andere 0,05* Sluitkoolachtigen 2 (c) 0,05* 0,5 0,1 (c) 0,1* 0,02* (c) Spruitjes 0,5 (a) Sluitkool (b) 5 Andere 0,01* 0,02* Bladkoolachtigen (a) (b) (c) 0,05* 1 0,5 0,1* 0,02* (a) 1 Chinese kool 1 Boerenkool (c) Andere 0,05* Koolrabi 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,2 0,05* (c) 0,1* 0,02* 0,1 0,05* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Acefaat Chloorthalonil Chloorpyrifos Chloorpyrifosmethyl Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Deltamethrine Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Glyfosaat Imazalil Iprodione Permethrine (som van de isomeren) v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN Sla en dergelijke 0,05* 2 0,5 0,05* 0,1* 0,02* 10 2 Tuinkers (c) Veldsla 1 (b) (c) Kropsla, ijsbergsla (c) Andijvie Andere 0,02* 0,01* 0,05* Spinazie en dergelijke 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,5 0,5 0,05* 0,1* 0,02* 0,02* 1 Snijbiet Waterkers 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,02* 0,05* Witlof 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* (c) (c) 0,05* 0,1* 0,02* 1 0,05* Kruiden 0,02* (b) (c) 0,05* 2 0,5 0,05* 0,1* 0,02* 10 2 Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere vi) PEULGROENTEN (vers) (a) (c) 0,05* (c) 0,1* 0,02* (a) Bonen (met peul) (b) 0,5 0,2 0,5 Bonen (zonder peul) (b) (c) (c) 0,05* Erwten (met peul) 2 (c) 0,1 0,1 Erwten (zonder peul) (b) (c) 0,05* Andere 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* vii) STENGELGROENTEN (c) 0,05* 0,1* 0,02* Asperges Kardoen Bleekselderij (b) (c) (a) 2 Knolvenkel (c) (a) (c) Artisjokken (a) (c) (c) (c) Prei (a) (b) 0,5 0,5 Rabarber 2 Andere 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Acefaat Chloorthalonil Chloorpyrifos Chloorpyrifosmethyl Cypermethrine, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Deltamethrine Fenvaleraat, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren (som van de isomeren) Glyfosaat Imazalil Iprodione Permethrine (som van de isomeren) viii) FUNGI 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,02* 0,05* Gekweekte paddestoelen (b) 0,05* 0,1* Wilde paddestoelen 0,01* 1 50 3. Peulvruchten 0,01* 0,05* 0,05* 1 (c) 0,02* 0,2 0,05* Bonen (a) 0,05* (d) Linzen 0,02* (c) 0,1* Erwten (a) (c) (d) Andere 0,02* 0,05* 0,1* 4. Oliehoudende zaden 0,02* 0,01* 0,05* 0,1 0,02* Lijnzaad 0,2 10 (a) Pinda's 0,1 Papaverzaad 0,2 Sesamzaad 0,2 Zonnebloempitten 0,2 (c) Kool- en raapzaad (c) 0,2 0,1 10 0,5 0,1 Sojabonen Mosterdzaad (d) (a) 0,1 Katoenzaad 0,2 0,2 Andere 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,05* 5. Aardappelen 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,05* Vroege aardappelen 0,05* 0,02* Bewaaraardappelen (c) 5 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* (d) 5 (d) 0,1* 0,1* 0,1* (d) 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder (d) (d) (d) 0,1* 30 5 5 0,1* 0,1* 0,1* (d) * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim) Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS2) Methamidofos Procymidone Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 5 0,2* 0,02* 0,05* Grapefruits Citroenen Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten Sinaasappelen 2 Pomelo's Andere (c) ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,1* 0,1* 0,01* 0,05* 0,05* Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere iii) PITVRUCHTEN 2 (c) (b) 1 Appelen (a) Peren (a) Kweeperen Andere 0,02* iv) STEENVRUCHTEN (b) (a) Abrikozen (d) 2 2 Kersen (d) 1 0,5 Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen (d) 2 2 Pruimen (d) 1 (c) Andere 0,1* 0,05* 0,05* v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT Tafel- en wijndruiven (d) 2 (b) 5 5 Tafeldruiven Wijndruiven Aardbeien (andere dan bosaardbeien) 2 (b) 5 5 Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) (d) (c) 0,01* 5 Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen 10 Andere 0,02* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim) Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS2) Methamidofos Procymidone Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) 0,01* 0,02* Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) (d) (c) (c) Kruisbessen (Cynorrhodom) (d) (c) Andere 0,1* 0,05* 0,05* Wilde besvruchten en wilde vruchten 0,1 0,05* 0,01* 0,02* 0,05* vi) DIVERSE VRUCHTEN 0,05* 0,01* 0,05* Avocado's kiwi's Bananen 1 uitgezonderd Dadels Vijgen Kiwi's 5 Kumquats Litchi's Mango's Olijven (tafelolijven) (d) Olijven (olijven voor olie-extractie) (d) Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 0,1* 0,02* 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,01* 0,02* Kroten (c) Wortelen (d) (c) (c) Knolselderij (d) 0,2 Mierikswortel (peperwortel) (c) Aardperen (topinamboers) Pastinaken (c) Wortelpeterselie Radijs (c) (c) Schorseneren (d) (c) Bataten (zoete aardappelen) Koolraap (d) (c) Rapen (d) Yam Andere 0,1* 0,05* 0,05* ii) BOLGEWASSEN 0,01* 1 Knoflook 0,5 0,2 Uien (d) 0,5 0,2 Sjalotten 0,5 0,2 Bosuien (c) (a) Andere 0,1* 0,05* 0,02* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim) Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS2) Methamidofos Procymidone Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin iii) VRUCHTGROENTEN Solanaceae 2 3 Tomaten (d) (c) 0,5 Pepers (paprika's) (d) (b) Aubergines 0,5 0,2 Andere 0,1* 2 0,01* Cucurbitaceae met eetbare schil 1 1 Komkommers (d) 0,5 1 Augurken (d) (c) Courgettes (c) Andere 0,1* 0,05* 0,01* Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (c) 0,01* 1 1 Meloenen 0,5 Pompoenen 0,5 Watermeloenen Andere 0,1* Suikermaïs 0,1* 0,05* 0,01* 0,02* 0,05* iv) KOOLSOORTEN Bloemkoolachtigen (d) (c) (b) 0,02* 0,05* Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen (c) 0,5 0,02* 0,05* Spruitjes (d) Sluitkool Andere Bladkoolachtigen 0,1* (c) (b) 0,02* Chinese kool 2 Boerenkool Andere 0,05* Koolrabi 0,1* (c) 0,01* 0,02* 0,05* v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN Sla en dergelijke (d) 5 5 5 Tuinkers Veldsla Kropsla, ijsbergsla 0,2 Andijvie Andere 0,01* Spinazie en dergelijke 0,1* 0,05* 0,01* 0,02* 0,05* Snijbiet Waterkers (d) (c) 0,01* 0,02* 0,05* Witlof (d) 0,2 0,01* (a) 2 Kruiden 0,1* 5 0,01* 0,02* 0,05* Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Benomyl Carbendazim Thiofanaatmethyl (som uitgedrukt in carbendazim) Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (som uitgedrukt in CS2) Methamidofos Procymidone Vinchlozolin (som van vinchlozolin en al zijn metabolieten die het 3,5dichlooranilinedeel bevatten, uitgedrukt in vinchlozolin vi) PEULGROENTEN (vers) (d) (c) (b) Bonen (met peul) 2 2 Bonen (zonder peul) (a) (c) Erwten (met peul) (a) 2 Erwten (zonder peul) (a) (c) Andere 0,2* 0,05* vii) STENGELGROENTEN 0,02* Asperges Kardoen Bleekselderij (d) (c) (c) Knolvenkel Artisjokken (c) (b) Prei (c) (b) Rabarber Andere 0,1* 0,05* 0,01* 0,05* viii) FUNGI 0,05* 0,01* 0,02* 0,05* Gekweekte paddestoelen 1 Wilde paddestoelen 0,1* 3. Peulvruchten (c) (a) (c) Bonen (d) (b) Linzen 0,1* 0,01* Erwten (d) (b) Andere 0,1* 0,01* 4. Oliehoudende zaden Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten (met dop) 1 Zonnebloempitten (zonder dop) Kool- en raapzaad (c) 1 1 Sojabonen 0,2 1 Mosterdzaad Katoenzaad 0,1 Andere 0,1* 0,1* 0,01* 0,05* 0,05* 5. Aardappelen (d) 0,05* 0,01* 0,02* 0,05* Vroege aardappelen Bewaaraardappelen 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder (d) 25 2 0,1* 40 * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) DDT (som van p,p& prime;-DDT, o,p& prime;-DDT, p,p& prime;-DDE en p,p& prime;-TDE uitgedrukt in DDT) 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 0,05* Grapefruits Citroenen Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten Sinaasappelen Pomelo's Andere ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,05* Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere iii) PITVRUCHTEN 0,05* Appelen Peren Kweeperen Andere iv) STEENVRUCHTEN 0,05* Abrikozen Kersen Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen Pruimen Andere v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT 0,05* Tafel- en wijndruiven Tafeldruiven Wijndruiven Aardbeien (andere dan bosaardbeien) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) DDT (som van p,p& prime;-DDT, o,p& prime;-DDT, p,p& prime;-DDE en p,p& prime;-TDE uitgedrukt in DDT) Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) Kruisbessen (Cynorrhodom) Andere Wilde besvruchten en wilde vruchten vi) DIVERSE VRUCHTEN 0,05* Avocado's Bananen Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's Olijven (tafelolijven) Olijven (olijven voor olie-extractie) Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,05* Kroten Wortelen Knolselderij Mierikswortel (peperwortel) Aardperen (topinamboers) Pastinaken Wortelpeterselie Radijs Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap Rapen Yam Andere ii) BOLGEWASSEN 0,05* Knoflook Uien Sjalotten Bosuien Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) DDT (som van p,p& prime;-DDT, o,p& prime;-DDT, p,p& prime;-DDE en p,p& prime;-TDE uitgedrukt in DDT) iii) VRUCHTGROENTEN 0,05* Solanaceae Tomaten Pepers (paprika's) Aubergines Andere Cucurbitaceae met eetbare schil Komkommers Augurken Courgettes Andere Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Meloenen Pompoenen Watermeloenen Andere Suikermaïsiv) KOOLSOORTEN 0,05* Bloemkoolachtigen Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen Spruitjes Sluitkool Andere Bladkoolachtigen Chinese kool Boerenkool Andere Koolrabi v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN 0,05* Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla Kropsla, ijsbergsla Andijvie Andere Spinazie en dergelijke Snijbiet Waterkers Witlof Kruiden Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) DDT (som van p,p& prime;-DDT, o,p& prime;-DDT, p,p& prime;-DDE en p,p& prime;-TDE uitgedrukt in DDT) vi) PEULGROENTEN (vers) 0,05* Bonen (met peul) Bonen (zonder peul) Erwten (met peul) Erwten (zonder peul) Andere vii) STENGELGROENTEN 0,05* Asperges Kardoen Bleekselderij Knolvenkel Artisjokken Prei Rabarber Andere viii) FUNGI 0,05* Gekweekte paddestoelen Wilde paddestoelen 3. Peulvruchten 0,05* Bonen Linzen Erwten Andere 4. Oliehoudende zaden 0,05* Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere 5. Aardappelen 0,05* Vroege aardappelen Bewaaraardappelen 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,2 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder 0,05* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Aminotriazole (Amitrol) Atrazin Binapacryl Broomfosethyl Captafol Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P) 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Grapefruits Citroenen Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten Sinaasappelen Pomelo's Andere ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere iii) PITVRUCHTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Appelen Peren Kweeperen Andere iv) STEENVRUCHTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Abrikozen Kersen Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen Pruimen Andere v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Tafel- en wijndruiven Tafeldruiven Wijndruiven Aardbeien (andere dan bosaardbeien) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Aminotriazole (Amitrol) Atrazin Binapacryl Broomfosethyl Captafol Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P) Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) Kruisbessen (Cynorrhodom) Andere Wilde besvruchten en wilde vruchten vi) DIVERSE VRUCHTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Avocado's Bananen Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's Olijven Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Kroten Wortelen Knolselderij Mierikswortel (peperwortel) Aardperen (topinamboers) Pastinaken Wortelpeterselie Radijs Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap Rapen Yam Andere ii) BOLGEWASSEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Knoflook Uien Sjalotten Bosuien Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Aminotriazole (Amitrol) Atrazin Binapacryl Broomfosethyl Captafol Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P) iii) VRUCHTGROENTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Solanaceae Tomaten Pepers (paprika's) Aubergines Andere Cucurbitaceae met eetbare schil Komkommers Augurken Courgettes Andere Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Meloenen Pompoenen Watermeloenen Andere Suikermaïsiv) KOOLSOORTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Bloemkoolachtigen Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen Spruitjes Sluitkool Andere Bladkoolachtigen Chinese kool Boerenkool Andere Koolrabi v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla Kropsla, ijsbergsla Andijvie Andere Spinazie en dergelijke Snijbiet Waterkers Witlof Kruiden Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Aminotriazole (Amitrol) Atrazin Binapacryl Broomfosethyl Captafol Dichloorprop (met inbegrip van dichloorprop-P) vi) PEULGROENTEN (vers) 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Bonen (met peul) Bonen (zonder peul) Erwten (met peul) Erwten (zonder peul) Andere vii) STENGELGROENTEN 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Asperges Kardoen Bleekselderij Knolvenkel Artisjokken Prei Rabarber Andere viii) FUNGI 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Gekweekte paddestoelen Wilde paddestoelen 3. Peulvruchten 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Bonen Linzen Erwten Andere 4. Oliehoudende zaden 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere 5. Aardappelen 0,05* 0,1* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Vroege aardappelen Bewaaraardappelen 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Dinoseb Dioxathion Endrin 1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide) Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos) 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Grapefruits Citroenen Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten Sinaasappelen Pomelo's Andere ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01 Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere iii) PITVRUCHTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Appelen Peren Kweeperen Andere iv) STEENVRUCHTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Abrikozen Kersen Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen Pruimen Andere v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Tafel- en wijndruiven Tafeldruiven Wijndruiven Aardbeien (andere dan bosaardbeien) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Dinoseb Dioxathion Endrin 1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide) Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos) Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) Kruisbessen (Cynorrhodom) Andere Wilde besvruchten en wilde vruchten vi) DIVERSE VRUCHTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Avocado's Bananen Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's Olijven Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Kroten Wortelen Knolselderij Mierikswortel (peperwortel) Aardperen (topinamboers) Pastinaken Wortelpeterselie Radijs Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap Rapen Yam Andere ii) BOLGEWASSEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Knoflook Uien Sjalotten Bosuien Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Dinoseb Dioxathion Endrin 1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide) Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos) iii) VRUCHTGROENTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Solanaceae Tomaten Pepers (paprika's) Aubergines Andere Cucurbitaceae met eetbare schil Komkommers Augurken Courgettes Andere Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Meloenen Pompoenen Watermeloenen Andere Suikermaïsiv) KOOLSOORTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Bloemkoolachtigen Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen Spruitjes Sluitkool Andere Bladkoolachtigen Chinese kool Boerenkool Andere Koolrabi v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla Kropsla, ijsbergsla Andijvie Andere Spinazie en dergelijke Snijbiet Waterkers Witlof Kruiden Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Dinoseb Dioxathion Endrin 1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide) Fenchloorfos (som van fenchloorfos en fenchloorfosoxon, uitgedrukt in fenchloorfos) vi) PEULGROENTEN (vers) 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Bonen (met peul) Bonen (zonder peul) Erwten (met peul) Erwten (zonder peul) Andere vii) STENGELGROENTEN 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Asperges Kardoen Bleekselderij Knolvenkel Artisjokken Prei Rabarber Andere viii) FUNGI 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Gekweekte paddestoelen Wilde paddestoelen 3. Peulvruchten 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Bonen Linzen Erwten Andere 4. Oliehoudende zaden 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere 5. Aardappelen 0,05* 0,05* 0,01* 0,01* 0,01* Vroege aardappelen Bewaaraardappelen 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,1* 0,1* 0,01* 0,1* 0,1* 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder 0,1* 0,1* 0,1* 0,01* 0,1* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide) Maleïne hydrazide Methylbromide Paraquat 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Grapefruits Citroenen Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten Sinaasappelen Pomelo's Andere ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,01* 1* 0,05* Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere iii) PITVRUCHTEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Appelen Peren Kweeperen Andere iv) STEENVRUCHTEN 0,01* 1* 0,05* Abrikozen Kersen Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen Pruimen Andere v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT 0,01* 1* 0,05* Tafel- en wijndruiven Tafeldruiven Wijndruiven Aardbeien (andere dan bosaardbeien) 0,05* Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) 0,05* Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide) Maleïne hydrazide Methylbromide Paraquat Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) 0,05 Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) Kruisbessen (Cynorrhodom) Andere Wilde besvruchten en wilde vruchten 0,05* vi) DIVERSE VRUCHTEN Avocado's Bananen 0,01* 1* 0,05* (vijgen uitgezonderd) 0,05* Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's Olijven Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Kroten Wortelen Knolselderij Mierikswortel (peperwortel) Aardperen (topinamboers) Pastinaken Wortelpeterselie Radijs Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap Rapen Yam Andere ii) BOLGEWASSEN 0,01* 0,05* 0,05* Knoflook Uien Sjalotten Bosuien 1* Andere 10 * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide) Maleïne hydrazide Methylbromide Paraquat iii) VRUCHTGROENTEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Solanaceae Tomaten Pepers (paprika's) Aubergines Andere Cucurbitaceae met eetbare schil Komkommers Augurken Courgettes Andere Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Meloenen Pompoenen Watermeloenen Andere Suikermaïsiv) KOOLSOORTEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Bloemkoolachtigen Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen Spruitjes Sluitkool Andere Bladkoolachtigen Chinese kool Boerenkool Andere Koolrabi v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla Kropsla, ijsbergsla Andijvie Andere Spinazie en dergelijke Snijbiet Waterkers Witlof Kruiden Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) Heptachloor (som van heptachloor en heptachloorepoxide) Maleïne hydrazide Methylbromide Paraquat vi) PEULGROENTEN (vers) 0,01* 1* 0,05* 0,05* Bonen (met peul) Bonen (zonder peul) Erwten (met peul) Erwten (zonder peul) Andere vii) STENGELGROENTEN 0,01* 1* 0,05* 0,05* Asperges Kardoen Bleekselderij Knolvenkel Artisjokken Prei Rabarber Andere viii) FUNGI 0,01* 1* 0,05* 0,05* Gekweekte paddestoelen Wilde paddestoelen 3. Peulvruchten 0,01* 1* 0,05* Bonen Linzen Erwten Andere 4. Oliehoudende zaden 0,01* 1* 0,1* 0,05* Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere 5. Aardappelen 0,01* 0,05* 0,05* Vroege aardappelen 1* Bewaaraardappelen 50 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,02* 1* 0,05* 0,1* 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder 0,01* 1* 0,05* 0,1* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) TEPP Camfechloor (Toxafeen) 2,4,5-T 1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten i) CITRUSVRUCHTEN 0,01* 0,1* 0,05* Grapefruits Citroenen Lemmetjes Mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten Sinaasappelen Pomelo's Andere ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal) 0,01* 0,1* 0,05* Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten Macadamia Pecannoten Pijnappels Pimpernoten (pistaches) Walnoten (okkernoten) Andere iii) PITVRUCHTEN 0,01* 0,1* 0,05* Appelen Peren Kweeperen Andere iv) STEENVRUCHTEN 0,01* 0,1* 0,05* Abrikozen Kersen Perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen Pruimen Andere v) BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT 0,01* 0,1* 0,05* Tafel- en wijndruiven Tafeldruiven Wijndruiven Aardbeien (andere dan bosaardbeien) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten) Bramen Dauwbramen Loganbessen Frambozen Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) TEPP Camfechloor (Toxafeen) 2,4,5-T Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild) Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) Veenbessen Aalbessen (rood, zwart en wit) Kruisbessen (Cynorrhodom) Andere Wilde besvruchten en wilde vruchten vi) DIVERSE VRUCHTEN 0,01* 0,1* 0,05* Avocado's Bananen Dadels Vijgen Kiwi's Kumquats Litchi's Mango's Olijven Passievruchten Ananassen Granaatappels Andere 2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,01* 0,1* 0,05* Kroten Wortelen Knolselderij Mierikswortel (peperwortel) Aardperen (topinamboers) Pastinaken Wortelpeterselie Radijs Schorseneren Bataten (zoete aardappelen) Koolraap Rapen Yam Andere ii) BOLGEWASSEN 0,01* 0,1* 0,05* Knoflook Uien Sjalotten Bosuien Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) TEPP Camfechloor (Toxafeen) 2,4,5-T iii) VRUCHTGROENTEN 0,01* 0,1* 0,05* Solanaceae Tomaten Pepers (paprika's) Aubergines Andere Cucurbitaceae met eetbare schil Komkommers Augurken Courgettes Andere Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Meloenen Pompoenen Watermeloenen Andere Suikermaïsiv) KOOLSOORTEN 0,01* 0,1* 0,05* Bloemkoolachtigen Broccoli Bloemkool Andere Sluitkoolachtigen Spruitjes Sluitkool Andere Bladkoolachtigen Chinese kool Boerenkool Andere Koolrabi v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN 0,01* 0,1* 0,05* Sla en dergelijke Tuinkers Veldsla Kropsla, ijsbergsla Andijvie Andere Spinazie en dergelijke Snijbiet Waterkers Witlof Kruiden Kervel Bieslook Peterselie Bladselderij Andere * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.Groepen en voorbeelden van afzonderlijke produkten waarop de maximumgehalten van residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg) TEPP Camfechloor (Toxafeen) 2,4,5-T vi) PEULGROENTEN (vers) 0,01* 0,1* 0,05* Bonen (met peul) Bonen (zonder peul) Erwten (met peul) Erwten (zonder peul) Andere vii) STENGELGROENTEN 0,01* 0,1* 0,05* Asperges Kardoen Bleekselderij Knolvenkel Artisjokken Prei Rabarber Andere viii) FUNGI 0,01* 0,1* 0,05* Gekweekte paddestoelen Wilde paddestoelen 3. Peulvruchten 0,01* 0,1* 0,05* Bonen Linzen Erwten Andere 4. Oliehoudende zaden 0,01* 0,1* 0,05* Lijnzaad Pinda's Papaverzaad Sesamzaad Zonnebloempitten Kool- en raapzaad Sojabonen Mosterdzaad Katoenzaad Andere 5. Aardappelen 0,01* 0,1* 0,05* Vroege aardappelen Bewaaraardappelen 6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis) 0,02* 0,1* 0,05* 7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder 0,02* 0,1* 0,05* * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*. Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen die specifiek betrekking hebben op thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

Residuen van bestrijdingsmiddelen Maximumgehalten in mg/kg (ppm) 1. Aldrin 2. Dieldrin AA aa A aa a afzonderlijk of gezamenlijk, uitgedrukt in dieldrin (HEOD) 0,02 3. Endosulfan (som van alfa- en beta-isomeren en van endosulfansulfaat, uitgedrukt als endosulfan) 30 4. Hexachloorcyclohexaan (HCH) 4.1. alfa-isomeer 4.2. beta-isomeer AA A a som 0,2 4.3. gamma-isomeer (lindaan) 0,2 5. Bifentrin (d) 6. Broompropylaat (d) 7. Cartap 20 8. Chlordaan (som van cis- en transisomeren) 0,02* 9. Dichloorvos (d) 10. Dicofol (d) 11. Dimethoaat 0,2 12. Omethoaat 0,1 13. Ethion 2 14. Fenitrothion (d) 15. Flucythrinaat (som van de isomeren) (d) 16. Hexachloorbenzeen (HCB) 0,01* 17. Malathion (som van malathion en malaoxon, uitgedrukt in malathion) (d) 18. Methidathion (d) 19. Monocrotofos (d) 20. Foxim (d) 21. Profenfos (d) 22. Propargite (d) 23. Quinalfos (d) 24. Fosmet (som van fosmet en fosmetoxon, uitgedrukt in fosmet) (d) * Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(a) (b) (c) (d) Indien tegen 1 januari 1998 geen gehalten zijn aangenomen, gelden de volgende maximumgehalten:

(a): 0,02*

(b): 0,01*

(c): 0,05*

(d): 0,1*.".

Artikel 3

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1993 aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 29 juni 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

S. AUKEN

(1) PB nr. L 340 van 9. 12. 1976, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/186/EEG (PB nr. L 66 van 10. 3. 1989, blz. 36).(2) PB nr. L 350 van 14. 12. 1990, blz. 71.(3) PB nr. L 230 van 19. 8. 1991, blz. 1.