Home

Richtlijn 93/107/EG van de Commissie van 26 november 1993 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

Richtlijn 93/107/EG van de Commissie van 26 november 1993 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

RICHTLIJN 93/107/EG VAN DE COMMISSIE van 26 november 1993 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/55/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 7,

Overwegende dat in Richtlijn 70/524/EEG is bepaald dat de inhoud van de bijlagen voortdurend aan de stand van wetenschap en techniek moet worden aangepast; dat de bijlagen zijn gecodificeerd bij Richtlijn 91/248/EEG van de Commissie (3);

Overwegende dat in bepaalde Lid-Staten het gebruik van het coccidiostaticum "Diclazuril" is getest; dat uit de opgedane ervaring blijkt dat deze nieuwe toepassing in de gehele Gemeenschap kan worden toegestaan;

Overwegende dat in bepaalde Lid-Staten het gebruik van bepaalde kleurstoffen in voeder voor siervissen is getest; dat het dienstig is deze nieuwe toepassing op nationaal niveau toe te staan in afwachting dat zij op communautair niveau kan worden toegestaan;

Overwegende dat het onderzoek met betrekking tot verschillende toevoegingsmiddelen die in bijlage II zijn opgenomen en bijgevolg in nationaal verband mogen worden toegelaten, nog niet is beëindigd; dat daarom de periode gedurende welke deze stoffen mogen worden gebruikt, dient te worden verlengd;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG worden overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn gewijzigd.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 november 1994 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 26 november 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 270 van 14. 12. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 206 van 18. 8. 1993, blz. 11.

(3) PB nr. L 124 van 18. 5. 1991, blz. 1.

BIJLAGE

1. In bijlage I wordt in deel D "Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen" de volgende post toegevoegd:

"> ID="1.2">mg/kg van het volledige diervoeder" ID="1"> "E 771> ID="2">Diclazuril> ID="3">2,6 chloor-alfa-(4-chloorfenyl)-4-[4,5- dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2(3H)- yi]benzeenacetonitril> ID="4">Mestkippen> ID="5">-> ID="6">1> ID="7">1> ID="8">Toediening verboden vanaf ten minste vijf dagen vóór het slachten".">

2. In bijlage II: 2.1. deel A "Antibiotica": 2.1.1. wordt bij post nr. 22 "Avoparcine" de datum "30. 11. 1993" in de kolom "Duur van de toelating" vervangen door de datum "30. 11. 1994" voor de categorie "Melkkoeien"; 2.1.2. wordt bij post nr. 28 "Avilamycine" de datum "30. 11. 1993" in de kolom "Duur van de toelating" vervangen door de datum "30. 11. 1994" voor de categorie "Mestkippen"; 2.1.3. wordt bij post nr. 29 "Efrotomycine" de datum "30. 11. 1993" in de kolom "Duur van de toelating" vervangen door de datum "30. 11. 1994" voor de categorieën "Varkens" en "Biggen". 2.2. deel D "Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen": 2.2.1. wordt bij post nr. 22 "Robenidine" de datum "30. 11. 1993" vervangen door de datum "30. 3. 1994" voor de categorie "Fokkonijnen"; 2.2.2. wordt bij de posten nr. 23 "Narasin/Nicarbazine" voor de categorie "Mestkippen", nr. 24 "Diclazuril" voor de categorie "Mestkippen" en nr. 25 "Halofuginon" voor de categorie "Leghennen" de datum "30. 11. 1993" telkens vervangen door de datum "30. 11. 1994". 2.3. deel F "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" worden de volgende posten toegevoegd:

"> ID="1.2">mg/kg van het volledige diervoeder" ID="2">1. Carotenoïden en xanthophylen:" ID="1"> "1> ID="2">Canthaxanthine> ID="3">C40H52O2> ID="4">Siervissen> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">2> ID="2">Astaxanthine> ID="3">C40H52O4> ID="4">Siervissen> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994""" ID="2">2. Andere kleurstoffen:" ID="1"> "1> ID="2">Tartrazine> ID="3">C16H9N4O9S2Na3> ID="4" ASSV="04" ACCV="04.03.04">Siervissen> ID="5" ASSV="04">-> ID="6" ASSV="04">-> ID="7" ASSV="04">-> ID="8" ASSV="04">-> ID="9" ASSV="04">30. 11. 1994"> ID="1">2> ID="2">Oranjegeel S> ID="3">C16H10N2O7S2Na2"> ID="1">3> ID="2">Ponceau 4 R> ID="3">C20H11N2O10S3Na3"> ID="1">4> ID="2">Erytrosine> ID="3">C20H6I4O5Na2.H2O"> ID="1">5> ID="2">Indigotine> ID="3">C16H8N2O8S2Na2> ID="4">Siervissen> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">6> ID="2">Chlorofyl-kopercomplex> ID="3">-> ID="4">Siervissen> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">7> ID="2">Briljant-zuurgroen BS (lissaminegroen)> ID="3">Natriumzout van 4,4& prime;-bis (dimethylamino) difenyl-methyleen-2- naftol-3,6-disolfonzuur> ID="4">Siervissen> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1994"> ID="1">8> ID="2">Koolstof> ID="3">C> ID="4" ASSV="03" ACCV="03.03.04">Siervissen> ID="5" ASSV="03">-> ID="6" ASSV="03">-> ID="7" ASSV="03">-> ID="8" ASSV="03">-> ID="9" ASSV="03">30. 11. 1994""> ID="1">9> ID="2">Bixine> ID="3">C25H30O4"> ID="1">10> ID="2">IJzeroxide> ID="3">Fe2O3""

2.4. In deel L "Bindmiddelen, verdunningsmiddelen" wordt onder post nr. 1 "Calciumaluminaat, synthetisch" de datum "30. 11. 1993" in de kolom "Duur van de toelating" voor de categorieën "Melkkoeien, mestrunderen, kalveren, schapen, geiten" vervangen door de datum "30. 11. 1994".