Home

Richtlijn 93/110/EG van de Commissie van 9 december 1993 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen

Richtlijn 93/110/EG van de Commissie van 9 december 1993 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen

Richtlijn 93/110/EG van de Commissie van 9 december 1993 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen

Publicatieblad Nr. L 303 van 10/12/1993 blz. 0019 - 0023
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0248
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0248


RICHTLIJN 93/110/EG VAN DE COMMISSIE van 9 december 1993 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/19/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 13, tweede alinea, vierde streepje,

Overwegende dat op grond van de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek is gebleken dat het in de bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG vermelde organisme Ditylenchus destructor Thorne minder risico's oplevert dan oorspronkelijk werd aangenomen; dat daarom alleen bepaalde soorten van het geslacht Gladiolus hoeven te worden beschermd;

Overwegende dat sommige bepalingen inzake beschermende maatregelen met betrekking tot Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., en de hybriden daarvan, en in het bijzonder de bepalingen die gelden voor Citrus clementina Hort. ex Tanaka, moeten worden gewijzigd omdat het niet langer dienstig is de bij Richtlijn 77/93/EEG vastgestelde bepalingen te handhaven voor het transport van die planten naar het noordelijke gedeelte van de Gemeenschap;

Overwegende dat de beschermende maatregelen tegen het in de bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG vermelde organisme Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev moeten worden aangescherpt, en dat met name de lijst van gastheerplanten moet worden aangevuld;

Overwegende dat maatregelen moeten worden genomen om de Gemeenschap, waar de organismen Scirtothrips aurantii Faur, Scirtothrips citri (Moultex) en Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. niet voorkomen, beter tegen deze organismen te beschermen;

Overwegende dat sommige bepalingen inzake beschermende maatregelen tegen Dendroctonus micans Kugelan, en in het bijzonder de bepalingen die in het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn, moeten worden gewijzigd omdat vast is komen te staan dat voornoemd organisme niet voorkomt in een gebied dat veel groter is dan het aanvankelijk als zodanig erkende gebied;

Overwegende dat sommige bepalingen inzake beschermende maatregelen tegen bepaalde bastkevers, en met name Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof en Ips duplicatus Sahlberg, moeten worden gewijzigd omdat het niet langer adequaat is deze bepalingen voor Italië te laten gelden;

Overwegende dat het in de bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG vermelde organisme Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon is aangetroffen in Egypte; dat ervan wordt uitgegaan dat de door dit organisme veroorzaakte ziekte grote risico's oplevert voor de palmboomteelt, en het organisme in de Gemeenschap kan worden binnengebracht via ingevoerde palmbomen; dat de maatregelen ter bestrijding van deze ziekte moeten worden aangescherpt;

Overwegende dat sommige bepalingen inzake beschermende maatregelen met betrekking tot planten van Solanaceae moeten worden aangepast omdat die bepalingen niet langer kunnen worden gehandhaafd voor planten van oorsprong uit mediterrane landen;

Overwegende dat is komen vast te staan dat voor ontschorst naaldhout niet langer een plantenpaspoort hoeft te worden afgegeven;

Overwegende dat de betreffende bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG dienovereenkomstig moeten worden aangepast;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 77/93/EEG wordt gewijzigd als aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 15 december 1993 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels van deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie onmiddellijk alle bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 9 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20.

(2) PB nr. L 96 van 22. 4. 1993, blz. 33.

BIJLAGE

1. In bijlage II, deel A, rubriek I, onder a), punt 25 en punt 27, wordt de rechterkolom gelezen:

"Planten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden".

2. In bijlage II, deel A, rubriek I, onder c), punt 9, wordt de rechterkolom gelezen:

"Planten van Fortunella Swingle, Poncirus Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden, en planten van Citrus L., en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden en van alle vruchten behalve vruchten van Citrus reticulata blanco en Citrus sinensis (L.) Osbeck, van oorsprong uit Zuid-Amerika".

3. In bijlage II, deel A, rubriek II, onder a), punt 3, wordt de rechterkolom gelezen:

"Bloembollen en knollen van de geslachten Crocus L., minicultivars, en de hybriden daarvan, van het geslacht Gladiolus Tourn. ex L., zoals Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss, Tulipa L., bestemd voor opplant, en aardappelknollen (Solanum tuberosum L.), bestemd voor opplant".

4. In bijlage II, deel A, rubriek II, onder a), punt 4, wordt in de rechterkolom "Zaden en bollen van Allium cepa L., Allium porrum L. en Allium schoenoprasum L." vervangen door "Zaden en bollen van Allium ascalonicum L., Allium cepa L. en Allium schoenoprasum L., bestemd voor opplant, en planten van Allium porrum L., bestemd voor opplant".

5. In bijlage II, deel B, onder a), punt 3, wordt de rechterkolom als volgt gewijzigd:

"EL, E, IRL, P, UK (*)",

en wordt het beschermd gebied in voetnoot (*) als volgt omschreven:

"(*) (Schotland, Noord-Ierland, Engeland: de volgende graafschappen: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isle of Wight, Isle of Man, Isles of Scilly, en de volgende delen van graafschappen: Avon: het deel van het graafschap ten zuiden van de M4; Cheshire: het deel van het graafschap ten oosten van het Peak District National Park en het deel van het graafschap ten noorden van de A52(T) naar Derby, alsmede het deel van het graafschap ten noorden van de A6(T); Gloucestershire: het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road; Greater Manchester: het deel van het graafschap ten oosten van het Peak District National Park; Leicestershire: het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road en het deel van het graafschap ten oosten van de B411A, alsmede het deel van het graafschap ten oosten van de M1; North Yorkshire: het gehele graafschap, met uitzondering van het district Craven; Staffordshire: het deel van het graafschap ten oosten van de A52(T); Warwickshire: het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road; Wiltshire: het deel van het graafschap ten zuiden van de M4 tot waar de M4 de Fosse Way Roman Road kruist, en het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road)".

6. In bijlage II, deel B, onder a), punt 6, a), wordt de rechterkolom gelezen:

"EL, E, F (Corsica), IRL, P, UK".

7. In bijlage II, deel B, onder a), punt 6, c), wordt de rechterkolom gelezen:

"EL, E, IRL, P, UK".

8. Aan bijlage II, deel B, wordt het volgende toegevoegd:

"d) Virussen en virusachtige organismen

"" ID="1">Citrus tristeza virus (Europese isolaten)> ID="2">Vruchten van Citrus clementina Hort. ex. Tanaka, met bladeren en steeltjes> ID="3">EL, F (Corsica), I, P ".">

9. In bijlage III, deel A, punt 13, wordt de rechterkolom gelezen: "13. Derde landen, met uitzondering van Europese en mediterrane landen". 10. Bijlage IV, deel A, rubriek II, punt 31.2, wordt gelezen:

"" ID="1"> "31. 2. Vruchten van"> ID="1">- Citrus L., met uitzondering van Citrus clementina Hort. ex. Tanaka, - Fortunella Swingle, - Poncirus Raf., en de hybriden daarvan> ID="2">Onverminderd de eisen die gelden voor de in deel A, punt 31.1, van deze bijlage bedoelde vruchten, moeten de vruchten vrij zijn van bladeren en steeltjes".">

11. Bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 51, rechterkolom, onder a), wordt gelezen: "a) de zaden van oorsprong zijn uit gebieden die bekend staan als zijnde vrij van Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, of". 12. In bijlage IV, deel B, de punten 1, 7 en 14.1 wordt de rechterkolom als volgt gewijzigd: "EL, E, IRL, P, UK (*)", en wordt het beschermd gebied in voetnoot (*) als volgt omschreven: " (*) (Schotland, Noord-Ierland, Engeland: de volgende graafschappen: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isle of Wight, Isle of Man, Isles of Scilly, en de volgende delen van graafschappen: Avon: het deel van het graafschap ten zuiden van de M4; Cheshire: het deel van het graafschap ten oosten van het Peak District National Park en het deel van het graafschap ten noorden van de A52(T) naar Derby, alsmede het deel van het graafschap ten noorden van de A6(T); Gloucestershire: het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road; Greater Manchester: het deel van het graafschap ten oosten van het Peak District National Park; Leicestershire: het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road en het deel van het graafschap ten oosten van de B411A, alsmede het deel van het graafschap ten oosten van de M1; North Yorkshire: het gehele graafschap, met uitzondering van het district Craven; Staffordshire: het deel van het graafschap ten oosten van de A52(T); Warwickshire: het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road; Wiltshire: het deel van het graafschap ten zuiden van de M4 tot waar de M4 de Fosse Way Roman Road kruist, en het deel van het graafschap ten oosten van de Fosse Way Roman Road)". 13. In bijlage IV, deel B, de punten 2, 8 en 14.4 wordt de rechterkolom gelezen: "EL, E, IRL, P, UK". 14. In bijlage IV, deel B, de punten 4, 10 en 14.2 wordt de rechterkolom gelezen: "EL, E, F (Corsica), IRL, P, UK". 15. Aan bijlage IV, deel B, wordt het volgende toegevoegd:

"" ID="1"> "31. Vruchten van Citrus clementina Hort. ex Tanaka van oorsprong uit E, F (behalve Corsica)> ID="2">Onverminderd de bepalingen die gelden voor de in bijlage III, deel B, punt 2 en punt 3, respectievelijk bijlage IV, deel A, rubriek II, punt 31.1, bedoelde vruchten, moeten: a) de vruchten vrij zijn van bladeren en steeltjes, of b) wanneer het vruchten met bladeren en steeltjes betreft, vergezeld gaan van een officiële verklaring dat de vruchten verpakt zijn in gesloten containers die onder officieel toezicht zijn gesloten en die gedurende het transport door een voor deze vruchten erkend beschermd gebied gesloten blijven, en waarop een speciaal merkteken is aangebracht dat ook op het plantenpaspoort is aangegeven> ID="3">EL, F (Corsica), I, P".">

16. Bijlage V, deel A, rubriek I, punt 2.4, wordt gelezen: "2.4. Zaden en bollen van Allium ascalonicum L., Allium cepa L. en Allium schoenoprasum L., bestemd voor opplant, en planten van Allium porrum L., bestemd voor opplant". 17. In bijlage V, deel A, rubriek I, punt 3, wordt "Gladiolus Tourn. ex L." vervangen door "Minicultivars, en de hybriden daarvan, van het geslacht Gladiolus Tourn. ex L., zoals Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. en Gladiolus tubergenii hort.". 18. Bijlage V, deel A, rubriek II, punt 1.10, onder a), wordt gelezen: "a) geheel of gedeeltelijk is verkregen uit naaldbomen (Coniferae), met uitzondering van ontschorst hout, en".