Home

Verordening (EEG) nr. 279/93 van de Commissie van 8 februari 1993 tot wijziging, als gevolg van de monetaire herschikkingen van september en november 1992, van de voor het verkoopseizoen 1993 in ecu vastgestelde prijzen in de sector schape- en geitevlees

Verordening (EEG) nr. 279/93 van de Commissie van 8 februari 1993 tot wijziging, als gevolg van de monetaire herschikkingen van september en november 1992, van de voor het verkoopseizoen 1993 in ecu vastgestelde prijzen in de sector schape- en geitevlees

Verordening (EEG) nr. 279/93 van de Commissie van 8 februari 1993 tot wijziging, als gevolg van de monetaire herschikkingen van september en november 1992, van de voor het verkoopseizoen 1993 in ecu vastgestelde prijzen in de sector schape- en geitevlees

Publicatieblad Nr. L 033 van 09/02/1993 blz. 0010 - 0011


VERORDENING (EEG) Nr. 279/93 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1993 tot wijziging, als gevolg van de monetaire herschikkingen van september en november 1992, van de voor het verkoopseizoen 1993 in cu vastgestelde prijzen in de sector schape- en geitevlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (1), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3824/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van de in ecu vastgestelde prijzen en bedragen naar aanleiding van de monetaire herschikking van september en november 1992 (2), en met name op artikel 2,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3820/92 van de Commissie van 28 december 1992 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de bij Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad vastgestelde agromonetaire maatregelen (3) is aangegeven hoe de bepalingen van de vroegere regeling overeenstemmen met die van de met ingang van 1 januari 1993 geldende agromonetaire regeling;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3824/92 is aangegeven op welke prijzen en bedragen voor de sector schape- en geitevlees met ingang van 4 januari 1993 de bij Verordening (EEG) nr. 3387/92 van de Commissie (4) vastgestelde coëfficiënt 1,010561 wordt toegepast in het kader van de automatische afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen; dat op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3824/92 de aldus verlaagde prijzen en bedragen voor alle betrokken sectoren moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de basisprijs in de sector schapevlees voor het verkoopseizoen 1993 is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2063/92 van de Raad (5); dat de naar seizoen gedifferentieerde basisprijzen bij genoemde verordening zijn vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor schape- en geitevlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De door de Raad voor het verkoopseizoen 1993 in de sector schapevlees in ecu vastgestelde en overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3824/92 verlaagde basisprijs bedraagt 418,53 ecu per 100 kg geslacht gewicht.

2. De naar seizoen gedifferentieerde basisprijzen die door de Raad voor het verkoopseizoen 1993 in de sector schapevlees in ecu zijn vastgesteld en die overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3824/92 zijn verlaagd, zijn aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 4 januari 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 29.

(3) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 22.

(4) PB nr. L 344 van 26. 11. 1992, blz. 27.

(5) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 45.

BIJLAGE

Verkoopseizoen 1993

"(in ecu/100 kg geslacht gewicht)

"" ID="1">4 januari 1993> ID="2">1> ID="3">427,65"> ID="1">11 januari 1993> ID="2">2> ID="3">430,57"> ID="1">18 januari 1993> ID="2">3> ID="3">433,97"> ID="1">25 januari 1993> ID="2">4> ID="3">436,39"> ID="1">1 februari 1993> ID="2">5> ID="3">438,82"> ID="1">8 februari 1993> ID="2">6> ID="3">441,24"> ID="1">15 februari 1993> ID="2">7> ID="3">443,66"> ID="1">22 februari 1993> ID="2">8> ID="3">446,09"> ID="1">1 maart 1993> ID="2">9> ID="3">448,03"> ID="1">8 maart 1993> ID="2">10> ID="3">449,97"> ID="1">15 maart 1993> ID="2">11> ID="3">450,94"> ID="1">22 maart 1993> ID="2">12> ID="3">450,94"> ID="1">29 maart 1993> ID="2">13> ID="3">449,97"> ID="1">5 april 1993> ID="2">14> ID="3">448,61"> ID="1">12 april 1993> ID="2">15> ID="3">446,77"> ID="1">19 april 1993> ID="2">16> ID="3">444,15"> ID="1">26 april 1993> ID="2">17> ID="3">442,21"> ID="1">3 mei 1993> ID="2">18> ID="3">439,30"> ID="1">10 mei 1993> ID="2">19> ID="3">436,39"> ID="1">17 mei 1993> ID="2">20> ID="3">432,51"> ID="1">24 mei 1993> ID="2">21> ID="3">427,66"> ID="1">31 mei 1993> ID="2">22> ID="3">422,81"> ID="1">7 juni 1993> ID="2">23> ID="3">417,00"> ID="1">14 juni 1993> ID="2">24> ID="3">412,15"> ID="1">21 juni 1993> ID="2">25> ID="3">408,27"> ID="1">28 juni 1993> ID="2">26> ID="3">404,39"> ID="1">5 juli 1993> ID="2">27> ID="3">401,48"> ID="1">12 juli 1993> ID="2">28> ID="3">399,54"> ID="1">19 juli 1993> ID="2">29> ID="3">398,57"> ID="1">26 juli 1993> ID="2">30> ID="3">398,09"> ID="1">2 augustus 1993> ID="2">31> ID="3">397,57"> ID="1">9 augustus 1993> ID="2">32> ID="3">397,57"> ID="1">16 augustus 1993> ID="2">33> ID="3">397,57"> ID="1">23 augustus 1993> ID="2">34> ID="3">397,57"> ID="1">30 augustus 1993> ID="2">35> ID="3">397,57"> ID="1">6 september 1993> ID="2">36> ID="3">397,57"> ID="1">13 september 1993> ID="2">37> ID="3">397,57"> ID="1">20 september 1993> ID="2">38> ID="3">397,57"> ID="1">27 september 1993> ID="2">39> ID="3">397,60"> ID="1">4 oktober 1993> ID="2">40> ID="3">397,70"> ID="1">11 oktober 1993> ID="2">41> ID="3">397,79"> ID="1">18 oktober 1993> ID="2">42> ID="3">397,89"> ID="1">25 oktober 1993> ID="2">43> ID="3">397,99"> ID="1">1 november 1993> ID="2">44> ID="3">398,57"> ID="1">8 november 1993> ID="2">45> ID="3">399,35"> ID="1">15 november 1993> ID="2">46> ID="3">400,22"> ID="1">22 november 1993> ID="2">47> ID="3">401,19"> ID="1">29 november 1993> ID="2">48> ID="3">403,61"> ID="1">6 december 1993> ID="2">49> ID="3">407,49"> ID="1">13 december 1993> ID="2">50> ID="3">412,34"> ID="1">20 december 1993> ID="2">51> ID="3">418,36"> ID="1">27 december 1993> ID="2">52> ID="3">424,72 ">