Home

Verordening (EEG) nr. 578/93 van de Raad van 8 maart 1993 betreffende de vaststelling van maxima en de instelling van communautair toezicht met betrekking tot de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit Malta (1993)

Verordening (EEG) nr. 578/93 van de Raad van 8 maart 1993 betreffende de vaststelling van maxima en de instelling van communautair toezicht met betrekking tot de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit Malta (1993)

Verordening (EEG) nr. 578/93 van de Raad van 8 maart 1993 betreffende de vaststelling van maxima en de instelling van communautair toezicht met betrekking tot de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit Malta (1993)

Publicatieblad Nr. L 061 van 13/03/1993 blz. 0008 - 0014


VERORDENING (EEG) Nr. 578/93 VAN DE RAAD van 8 maart 1993 betreffende de vaststelling van maxima en de instelling van communautair toezicht met betrekking tot de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit Malta (1993)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat artikel 2 van bijlage I van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta (1), aangevuld door het Aanvullend Protocol (2), door het Complementair Protocol (3) en het Protocol tot verlenging van de eerste etappe van de Overeenkomst (4), voorziet in de algehele afschaffing van de douanerechten voor de produkten waarop de Overeenkomst van toepassing is; dat de toepassing van de vrijstellingsregeling evenwel voor een aantal produkten is beperkt tot maxima waarboven de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten opnieuw kunnen worden ingesteld;

Overwegende dat derhalve de in 1993 toe te passen maxima moeten worden vastgesteld; dat het voor de toepassing van maxima noodzakelijk is de invoer van die produkten van oorsprong uit Malta aan een toezichtregeling te onderwerpen;

Overwegende dat de Gemeenschap, gevolg gevend aan haar internationale verbintenissen, tot taak heeft de genoemde maxima vast te stellen en een toezichtregeling in te stellen waardoor de diensten van de Commissie regelmatig op de hoogte kunnen worden gehouden van de ontwikkeling van de invoer van de betrokken produkten;

Overwegende dat, om een doeltreffende toezichtregeling te kunnen verzekeren, de Lid-Staten de invoer van de betrokken produkten op de maxima dienen af te boeken naarmate die produkten bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven; dat deze wijze van beheer in de mogelijkheid dient te voorzien de invoerrechten opnieuw in te stellen zodra de maxima op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt;

Overwegende dat voor deze wijze van beheer een nauwe en bijzonder vlotte samenwerking is vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name moet kunnen volgen welke hoeveelheden op de maxima worden afgeboekt en de Lid-Staten hiervan in kennis moet kunnen stellen; dat deze samenwerking des te nauwer moet zijn omdat de Commissie de passende maatregelen moet kunnen treffen om de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen wanneer een van de genoemde maxima is bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 31 december 1993 wordt de invoer in de Gemeenschap van de in de bijlage genoemde produkten, van oorsprong uit Malta, aan jaarlijkse maxima en aan een communautair toezicht onderworpen.

De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde produkten, de overeenkomstige codes van de gecombineerde nomenclatuur en de hoogte van de maxima zijn in de bijlage aangegeven.

2. De afboekingen op de maxima geschieden naar gelang de produkten bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenvervoer conform de regels neergelegd in het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking, gehecht aan het Protocol houdende vaststelling van enkele bepalingen betreffende de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta (5);

Een produkt kan slechts op het maximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van invoerrechten opnieuw wordt ingesteld.

De mate waarin van de maxima gebruik is gemaakt, wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer welke onder de in de voorgaande alinea's bepaalde voorwaarden wordt afgeboekt.

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de op bovengenoemde wijze verrichte invoer, met de frequentie en binnen de termijnen die vermeld zijn in lid 4.

3. Zodra de maxima zijn bereikt, kan de Commissie bij verordening de heffing van de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten tot aan het einde van het kalenderjaar opnieuw instellen.

4. De Lid-Staten dienen uiterlijk de vijftiende dag van iedere maand aan de Commissie de overzichten van de afboekingen die in de loop van de voorafgaande maand zijn verricht, over te leggen.

Artikel 2

De Commissie neemt, in nauwe samenwerking met de Lid-Staten, alle maatregelen die nodig zijn om de toepassing van deze verordening te waarborgen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. HELVEG PETERSEN

(1) PB nr. L 61 van 14. 3. 1971, blz. 2.

(2) PB nr. L 304 van 29. 11. 1977, blz. 2.

(3) PB nr. L 81 van 23. 3. 1989, blz. 2.

(4) PB nr. L 116 van 9. 5. 1991, blz. 67.

(5) PB nr. L 111 van 28. 4. 1976, blz. 3.

BIJLAGE

Lijst van de produkten waarvoor in 1993 invoermaxima gelden

/* Tabellen: zie PB */

Taric-codes

/* Tabellen: zie PB */