Home

Verordening (EEG) nr. 585/93 van de Commissie van 12 maart 1993 betreffende de uitvoering van acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 585/93 van de Commissie van 12 maart 1993 betreffende de uitvoering van acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 585/93 van de Commissie van 12 maart 1993 betreffende de uitvoering van acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 061 van 13/03/1993 blz. 0026 - 0038
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 0168
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 0168


VERORDENING (EEG) Nr. 585/93 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1993 betreffende de uitvoering van acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1079/77 van de Raad van 17 mei 1977 inzake een medeverantwoordelijkheidsheffing en maatregelen ter verruiming van de markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1374/92 (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat in 1978 in de Gemeenschap is begonnen met de acties inzake verkoopbevordering en reclame voor melk en zuivelprodukten; dat de acties sedertdien zijn voortgezet omdat zij de markten voor zuivelprodukten van de Lid-Staten verruimen; dat soortgelijke acties derhalve moeten worden voortgezet en dat de daarvoor gekwalificeerde organisaties opnieuw moeten worden uitgenodigd om gedetailleerde door hen uit te voeren actieprogramma's voor te stellen;

Overwegende dat de organisaties waaraan deze acties zullen worden toevertrouwd, aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen; dat er met name op moet worden gelet dat de verkoop van in de Gemeenschap vervaardigde zuivelprodukten wordt bevorderd; dat daarbij de richtsnoeren in aanmerking moeten worden genomen die de Commissie in haar Mededeling 86/C 272/03 betreffende de betrokkenheid van de Lid-Staten bij acties ter bevordering van de verkoop van landbouw- en visserijprodukten (3) heeft vastgesteld; dat de activiteiten van deze organisaties in hun geheel met name niet strijdig mogen zijn met het doel van de regeling, die erin bestaat de afzet van zuivelprodukten te bevorderen; dat het derhalve onontbeerlijk is voorstellen van organisaties die zich tevens toeleggen op de produktie, de distributie of de bevordering van de verkoop van imitatieprodukten van melk en zuivelprodukten, van de acties uit te sluiten;

Overwegende dat deze verordening wordt geacht de Verordeningen (EEG) nr. 2081/92 (4) en (EEG) nr. 2082/92 (5) van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering van deze produkten en levensmiddelen onverlet te laten;

Overwegende dat, met het oog op de inachtneming van de termijn voor de indiening van het verslag door de contractant, moet worden bepaald dat bij overschrijding van die termijn een gedeelte van de toegewezen communautaire middelen wordt ingehouden;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden worden acties inzake reclame en bevordering van de menselijke consumptie van melk en zuivelprodukten in de Gemeenschap gedeeltelijk gefinancierd.

2. Als actie in de zin van lid 1 wordt aangemerkt de volgens de procedure van artikel 5 door de Commissie in aanmerking genomen actie inzake reclame en verkoopbevordering, inclusief die inzake de voedingseigenschappen van de produkten.

3. De acties moeten volledig worden uitgevoerd binnen een termijn van twee jaar na de ondertekening van het in artikel 5, lid 1, bedoelde contract.

4. Ongeacht de in lid 3 vastgestelde termijn kunnen de vanaf 1 mei 1993 gevoerde acties in de zin van lid 2 voor de bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komen.

Artikel 2

1. De acties worden

a) voorgesteld door organisaties die verschillende jaren ervaring hebben op het gebied van de bevordering van de verkoop van melk en zuivelprodukten, de vereiste kwalificaties hebben voor de uitvoering van de voorgestelde actie, en de goede afloop van de werkzaamheden kunnen garanderen;

b) uitgevoerd door de organisatie die ze voorstelt. Indien deze organisatie subcontractanten moet inschakelen, moet het voorstel een met redenen omkleed verzoek tot afwijking van deze bepaling bevatten.

2. De acties moeten

- worden gevoerd via de meest geschikte reclamemedia, om ze zo doeltreffend mogelijk te maken;

- zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden wat betreft de afzet en het verbruik van melk en zuivelprodukten in de onderscheiden gebieden van de Gemeenschap;

- ermee rekening houden dat met name het melkvet moet worden afgezet;

- van algemene strekking zijn en met name niet zijn afgestemd op merken of particuliere ondernemingen;

- het gebruik van in de Gemeenschap geproduceerde zuivelprodukten stimuleren zonder dat melding wordt gemaakt van het land of gebied van vervaardiging; dit sluit evenwel niet uit dat de traditionele naam van het produkt, die de naam van een plaats, een streek of een bepaald land van de Gemeenschap omvat, wordt vermeld, onverminderd de geldende bepalingen inzake de benamingen van oorsprong en de specificiteitscertificering;

- eventueel de werkingssfeer van in uitvoering zijnde acties verruimen, maar er niet voor in de plaats komen;

- melding maken van de financiële deelneming van de Gemeenschap.

Voorstellen van organisaties die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op de produktie, de distributie of de bevordering van de verkoop van imitatieprodukten voor melk en zuivelprodukten, worden niet in aanmerking genomen.

3. De acties worden voor 90 % door de Gemeenschap gefinancierd.

4. Voor de toepassing van lid 3 wordt geen rekening gehouden met de administratiekosten die aan de uitvoering van de betrokken acties zijn verbonden.

5. De algemene kosten van de contractant, inclusief die van eventuele subcontractanten, worden slechts gefinancierd tot 2 % van de totale voor financiering in aanmerking genomen uitgaven en tot een maximum van 10 000 ecu, op voorwaarde dat zij in het voorstel zijn aangegeven. Een contractant kan slechts eenmaal het maximumbedrag van 10 000 ecu eisen, zelfs als hij verscheidene contracten sluit. Als de algemene kosten in totaal meer dan 2 000 ecu bedragen, moet het volledige bedrag ervan worden gerechtvaardigd.

Artikel 3

1. De betrokkenen dienen bij de bevoegde instantie, die is aangewezen door de Lid-Staat waar hun maatschappelijke zetel is gevestigd, hierna "bevoegde instantie" genoemd, gedetailleerde voorstellen voor acties in, vergezeld van een samenvatting waaruit de belangrijkste elementen van de voorgestelde acties blijken.

Indien de voorgestelde acties geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op het grondgebied van een of meer andere Lid-Staten dan die waar de betrokken organisatie haar zetel heeft, zendt zij een kopie van haar voorstel aan de bevoegde instanties van die andere Lid-Staten.

De voorstellen moeten vóór 15 april 1993 in het bezit zijn van de bevoegde instantie. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, wordt het voorstel als onbestaand beschouwd.

2. De overige bepalingen voor de indiening van de voorstellen zijn vastgesteld in bijlage I.

Artikel 4

1. In de voorstellen worden vermeld:

a) de naam en het adres van de betrokkene;

b) alle details over de voorgestelde acties, met een uitvoerige beschrijving en motivering, alsmede de termijn van uitvoering, de verwachte resultaten en de derden die eventueel bij de uitvoering worden betrokken;

c) een uitvoerige toelichting bij de opzet van het hele programma en een samenvetting van het voorstel met de essentiële gegevens ervan;

d) de voor deze acties gevraagde nettoprijs exclusief belastingen, uitgedrukt in ecu, met specificatie per post van de tabel in bijlage II, alsmede het financieringsplan;

e) het meest recente verslag over de werkzaamheden van de betrokkene, voor zover de bevoegde instantie het niet reeds in haar bezit heeft.

2. Een voorstel is slechts geldig als het vergezeld gaat van een schriftelijke verklaring dat de door de diensten van de Commissie vastgestelde beheerscriteria, die door de bevoegde instantie ter beschikking van de gegadigden worden gesteld, in acht zullen worden genomen.

De beheerscriteria worden als bijlage aan het contract gehecht en zijn een integrerend deel van het contract.

Artikel 5

1. Vóór 10 mei 1993 stelt de bevoegde instantie een lijst op van alle ontvangen voorstellen en stuurt zij deze lijst naar de Commissie, samen met een kopie van elk voorstel en de eventuele aanvullende documenten, vergezeld van een met redenen omkleed advies over met name de conformiteit van het voorstel met de betrokken wettelijke bepalingen.

De bevoegde instantie onderzoekt op bilaterale basis, samen met de Commissie en een groep deskundigen op het gebied van marketing, reclame en zuivelafzettechnieken de ontvangen voorstellen, en eventueel, de aanvullende stukken.

Na de betrokken bedrijfssectoren te hebben gehoord en na onderzoek van de voorstellen door het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten uit hoofde van artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad (6), stelt de Commissie zo spoedig mogelijk de lijst op van de voorstellen die voor financiering in aanmerking komen en stelt zij de uiterste datum vast waarvoor de bevoegde instanties met de betrokkenen de contracten betreffende de in aanmerking genomen acties sluiten. De contracten worden opgemaakt in ten minste zoveel exemplaren als er ondertekenaars zijn en worden ondertekend door de betrokkenen en de bevoegde instantie. Daartoe maken de bevoegde instanties gebruik van het modelcontract dat de Commissie te hunner beschikking stelt.

2. De betrokkenen worden door de bevoegde instantie of door de Commissie zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de ten aanzien van hun voorstellen genomen beslissing.

3. Het contract wordt pas gesloten nadat een zekerheid van 15 % van de maximumbijdrage van de Gemeenschap is gesteld. Deze zekerheid heeft ten doel de goede afwikkeling van het contract te garanderen.

Artikel 6

1. In de contracten worden de in artikel 4 bedoelde gegevens, of verwijzingen daarnaar, vermeld en worden eventueel bijkomende voorwaarden vastgesteld.

2. De bevoegde instantie

a) zendt onverwijld een kopie van het contract aan de Commissie;

b) ziet toe op de naleving van de contractuele bepalingen, met name door de volgende controles:

- administratieve en boekhoudkundige controles bestaande in een verificatie van de gemaakte kosten en van de naleving van de bepalingen inzake de financiering,

- controles bestaande in een toetsing van de uitvoering van de acties aan de bepalingen van het contract,

- zo nodig, andere controles ter plaatse.

Bij iedere contractant worden gedurende de looptijd van het contract ten minste twee controlebezoeken afgelegd.

Artikel 7

1. De hele bijdrage van de Gemeenschap wordt door de bevoegde instantie uiterlijk op 30 september 1993 in de vorm van een voorschot aan de betrokkene uitbetaald.

2. Uiterlijk bij de ondertekening van het contract stelt elke betrokkene bij de bevoegde instantie een met 120 % van de bijdrage van de Gemeenschap overeenkomende zekerheid.

3. De in lid 2 en in artikel 5, lid 3, bedoelde zekerheden worden vrijgegeven indien

a) het in artikel 8, lid 1, bedoelde verslag bij de Commissie en de bevoegde instanties is ingediend en de in het verslag vermelde gegevens zijn geverifieerd;

b) de bevoegde instantie heeft vastgesteld dat de betrokkene de in het contract vastgestelde verplichtingen is nagekomen;

c) de bevoegde instantie heeft geconstateerd dat de betrokkene, of een in het contract genoemde derde, zijn eigen bijdrage voor de vastgestelde doeleinden heeft gestort.

4. Als de zekerheden worden verbeurd, wordt het betrokken bedrag in mindering gebracht op de uitgaven van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, en meer in het bijzonder op de uitgaven voor de maatregelen bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1079/77.

Artikel 8

1. Alle betrokkenen aan wie de uitvoering van een actie is opgedragen, dienen binnen vier maanden na de in het contract voor de uitvoering van de actie vastgestelde einddatum bij de Commissie en de bevoegde instantie een gedetailleerd verslag in over de aanwending van de toegewezen communautaire middelen en over de verwachte resultaten van de betrokken acties, met name ten aanzien van de ontwikkeling van de verkoop van melk en zuivelprodukten. Ingeval het verslag wordt ingediend na de vastgestelde termijn van vier maanden, wordt, per begonnen maand na het verstrijken van die termijn, 10 % van de bijdrage van de Gemeenschap ingehouden.

2. De bevoegde instantie doet de Commissie voor elk uitgevoerd contract een verklaring toekomen volgens welke het contract naar behoren is uitgevoerd, alsmede een exemplaar van het eindverslag.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 131 van 26. 5. 1977, blz. 6.

(2) PB nr. L 146 van 29. 5. 1992, blz. 3.

(3) PB nr. C 272 van 28. 10. 1986, blz. 3.

(4) PB nr. L 208 van 27. 7. 1992, blz. 1.

(5) PB nr. L 208 van 27. 7. 1992, blz. 9.

(6) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

BIJLAGE I

Overeenkomstig artikel 3 wordt aan de belanghebbenden medegedeeld dat het origineel en 5 kopieën van de voorstellen binnen de voorgeschreven termijnen aangetekend moeten worden toegezonden aan of tegen onvangstbewijs moeten worden afgegeven bij de volgende bevoegde instanties:

/* Tabellen: zie PB */

BIJLAGE II

UITGAVENBEGROTING × 1 000 ecu en in % van de totale uitgaven voor de actie (exclusief algemene kosten)

/* Tabellen: zie PB */

CONTRACT (1),

hierna "de bevoegde instantie" te noemen, die voor de ondertekening van dit contract wordt vertegenwoordigd door (2)

,

enerzijds,

en

(3),

gevestigd te (of waarvan de zetel gevestigd is te) (4)

,

(hierna "de contractant" te noemen), vertegenwoordigd door (5)

,

krachtens (6) ,

anderzijds,

komen het volgende overeen:

1. Doel

1.1. De contractant verbindt zich ertoe de volgende acties uit te voeren: (7). Deze acties zijn omschreven in het in bijlage 1 opgenomen voorstel van de contractant. Deze acties worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 585/93 (8) en van dit contract.

1.2. Ingeval dit contract en het voorstel van de contractant tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden alleen de bepalingen van dit contract. Ingeval het contract en Verordening (EEG) nr. 585/93 tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden alleen de bepalingen van de verordening.

1.3. Onder voorbehoud van de in bijlage 2 vastgestelde bepalingen inzake de beheerscriteria, kan dit contract alleen bij schriftelijke overeenkomst tussen de contractsluitende partijen, op een met redenen omkleed verzoek van een van hen en met goedkeuring van de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, worden gewijzigd.

2. Duur

De acties waarop dit contract betrekking heeft, moeten vóór (9) worden uitgevoerd.

3. Compensatie van vorderingen

De contractant mag vorderingen van de bevoegde instantie op hem niet compenseren met vorderingen van hem op de bevoegde instantie, tenzij de bevoegde instantie en de diensten van de Commissie daarmee schriftelijk instemmen.

4. Financiering en wijze van betaling

4.1. De totale prijs van de acties waarop dit contract betrekking heeft bedraagt (10).

De maximumbijdrage van de Gemeenschap bedraagt (11).

De contractant verbindt zich ertoe een bankrekening te openen, die uitsluitend zal worden gebruikt voor alle financiële verrichtingen in het kader van het beheer van dit contract.

De bijdrage van de Gemeenschap wordt door de bevoegde instantie overgemaakt op bankrekening nr. .........................

4.2. Voor verbeurdverklaring en voor het vrijgeven van de zekerheden geldt het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2220/85.

4.3. De bevoegde instantie kan, na de contractant daarvan op de hoogte te hebben gebracht, de betalingen uitstellen of laten uitstellen wanneer bij de controle van de in de punten 6.1 en 6.2 bedoelde documenten en gegevens anomalieën aan het licht komen en met name wordt geconstateerd dat de acties niet conform het overeengekomen programma lijken te worden uitgevoerd of de uitgavenstaat niet in overeenstemming lijkt te zijn met de uitgevoerde acties. De betaling zal worden uitgesteld totdat de contractant de nodige bewijzen heeft geleverd.

4.4. Als bij de verificatie blijkt dat aan de contractant bepaalde bedragen ten onrechte zijn betaald, wordt een overeenkomstig bedrag van de op grond van artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 585/93 gestelde zekerheid verbeurd. Bovendien wordt aan de contractant een rente op de ten onrechte betaalde bedragen aangerekend. De rente wordt berekend vanaf de datum waarop het bedrag ten onrechte is betaald, tegen de op die datum geldende rentevoet die door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking wordt toegepast voor zijn verrichtingen in ecu en die in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, wordt bekendgemaakt.

5. Uitvoering van de acties

5.1. De contractant draagt de technische en financiële verantwoordelijkheid voor de in bijlage 1 bedoelde acties; hij is onder meer verantwoordelijk voor hun verenigbaarheid met de ter zake geldende mededingingsregels.

5.2. De contractant moet zelf zorgen voor alle vergunningen en machtigingen die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Ingeval de contractant, door eigen schuld, een van de vergunningen of machtigingen voor de uitvoering van het contract niet kan verkrijgen, wordt het contract zonder voorafgaande kennisgeving door de bevoegde instantie geannuleerd.

5.3. De contractant schakelt voor de uitvoering van het contract onverwijld het in het voorstel vermelde en meer in het algemeen het voor een vlotte uitvoering van zijn taken nodige personeel in.

Wanneer personeelsleden in het voorstel met name worden genoemd, kan de contractant of, in voorkomend geval, de subcontractant hen met voorafgaande goedkeuring van de bevoegde instantie vervangen door andere personeelsleden met gelijkwaardige kwalificaties.

5.4. De contractant stelt de bevoegde instantie onverwijld in kennis van ieder voorval en iedere vertraging of gebeurtenis die een belemmering zouden kunnen vormen voor de uitvoering van dit contract of de naleving van de in punt 2 aangegeven termijnen.

6. Controle

6.1. De contractant en, in voorkomend geval, de subcontractanten houden afzonderlijke rekeningen bij, die uitsluitend op de onder dit contract vallende acties betrekking hebben. Deze rekeningen staan ook los van de rekeningen over eventuele acties in het kader van een contract dat is gesloten op basis van de communautaire verordeningen die zijn vastgesteld vóór de verordening welke de grondslag vormt van het onderhavige contract.

De contractant, en in voorkomend geval, de subcontractanten dienen om de drie maanden bij de bevoegde instantie een verslag in over de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede kopieën van de bewijsstukken inzake de werkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van dit contract.

6.2. Tijdens de in het contract voor de uitvoering van de acties vastgestelde periode en tot vijf jaar na het verstrijken van die periode hebben de Commissie en de bevoegde instantie het recht om voor het controleren van de rekeningen alle boeken, documenten, nota's en registers met betrekking tot de uitgaven voor de uitvoering van het contract in te zien.

De contractant dient alle bewijsstukken gedurende dezelfde periode van vijf jaar te bewaren.

6.3. Ook na betaling van de communautaire bijdrage door de bevoegde instantie kunnen de uitgavenstaten worden geverifieerd en eventueel binnen de in punt 6.2 vermelde termijn van vijf jaar door de Commissie of de bevoegde instantie worden betwist.

6.4. De contractant moet binnen vier maanden na de in punt 2 vastgestelde einddatum bij de bevoegde instantie een gedetailleerd verslag indienen over de aanwending van de toegewezen communautaire middelen en over de verwachte resultaten van de betrokken acties, met name ten aanzien van de ontwikkeling van de verkoop van melk en zuivelprodukten. Bij dit verslag moet een lijst worden gevoegd van de door de contractant bewaarde bewijzen van de reële uitgaven voor de uitvoering van de onder dit contract vallende acties.

6.5. De contractant verbindt zich ertoe inzake boekhouding en facturen de instructies van de diensten van de Commissie en van de bevoegde instantie in acht te nemen (bijlage 3).

7. Kortingen, eventuele inkomsten en overdracht van materiaal

7.1. De contractant dient elke gelegenheid aan te grijpen om kortingen, rabatten of provisies te verkrijgen.

Hij verbindt zich ertoe om de in punt 6.1 bedoelde rekeningen te crediteren voor alle kortingen, rabatten of provisies die hij krijgt.

7.2. De contractant verbindt zich ertoe de in punt 6.1 bedoelde rekeningen te crediteren voor alle inkomsten die worden verkregen door de uitvoering van de in dit contract bedoelde acties.

7.3. De contractant mag het voor de uitvoering van dit contract gemaakte materiaal en de rechten voor het gebruik ervan niet aan derden overdragen.

8. Overdracht en subcontracten

8.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie en van de diensten van de Commissie mag de contractant de uit dit contract voortvloeiende rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk overdragen.

8.2. Het contract moet door de contractant zelf worden uitgevoerd. Op naar behoren gemotiveerd verzoek kan de contractant door de bevoegde instantie evenwel worden gemachtigd om de uitvoering van sommige acties waarop dit contract betrekking heeft toe te vertrouwen aan derden, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, maar hij wordt daardoor niet ontslagen van zijn verplichtingen in het kader van dit contract.

8.3. De contractant is verplicht in de eventuele subcontracten alle bepalingen op te nemen op grond waarvan de bevoegde instantie tegenover de subcontractanten dezelfde rechten en garanties kan doen gelden als ten opzichte van de contractant zelf.

9. Bijzondere verplichtingen

De contractant gaat voor de termijn voor de uitvoering van het contract zowel voor zichzelf als voor zijn eventuele subcontractanten de verbintenis aan:

9.1. bij de uitvoering van dit contract geen reclame te maken voor merken of firma's;

9.2. geen imitaties van melk te vervaardigen, in de handel te brengen of te promoten;

9.3. de voorschriften in acht te namen van Verordening (EEG) nr. 1898/87 van de Raad van 2 juli 1987 betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelprodukten bij het in de handel brengen (12);

9.4. op alle betrokken documenten duidelijk leesbaar te vermelden dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de acties in het kader van dit contract heeft medegefinancierd.

10. Ontbinding van het contract

10.1. Wanneer de contractant een of meer van zijn verplichtingen op grond van dit contract, niet volledig nakomt, stelt de bevoegde instantie hem in gebreke bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Als de contractant binnen één maand na de ingebrekestelling zijn verplichtingen nog niet is nagekomen, ontbindt de bevoegde instantie onverwijld het contract.

10.2. Onverminderd de bepalingen van punt 5.2 ontbindt de bevoegde instantie zonder voorafgaande mededeling het contract in de volgende gevallen:

a) door de bevoegde instantie naar behoren geconstateerd ernstig verzuim van de contractant wat het nakomen van zijn contractuele verplichtingen betreft;

b) valse verklaringen van de contractant om de bijstand van de Gemeenschap te verkrijgen.

10.3. In de in de punten 5.2, 10.1 en 10.2 bedoelde gevallen wordt de door de contractant op grond van artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 585/93 gestelde zekerheid naar evenredigheid van het hem door de Gemeenschap ten onrechte toegekende steunbedrag verbeurd. Over elk aan de contractant ten onrechte uitgekeerd bedrag moet aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen rente worden betaald tegen de in punt 4.4 bedoelde rentevoet. De rente wordt berekend vanaf de datum waarop het bedrag ten onrechte is betaald.

10.4. Het aan de contractant verschuldigde bedrag wordt bepaald op basis van de werkelijke kosten van de acties die in overeenstemming met het contract zijn uitgevoerd voordat het contract werd ontbonden. Er is geen enkel bedrag verschuldigd wanneer alleen voorbereidend werk is verricht.

10.5. Behoudens overmacht zijn de in punt 10.3 vastgestelde regels ook van toepassing als de contractant, ten gevolge van omstandigheden waarvoor hij niet verantwoordelijk is, zijn verplichtingen niet volledig kan nakomen.

11. Verdeling van het risico

Ingeval de contractant de hem toevertrouwde taken niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft hij geen recht op enige betaling. Als een van die taken slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, wordt aan de contractant een evenredige bijdrage betaald.

12. Aansprakelijkheid ten opzichte van derden

Alleen de contractant en de subcontractanten dragen de eventuele schade of de verliezen bij de uitvoering van het contract en de consequenties van de door hun personeel of door derden tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de bevoegde instantie ingestelde vorderingen op grond van aansprakelijkheid en/of tot schadevergoeding. Zij dragen ook de kosten en de uitgaven in verband met de in de punten 13.1 en 13.2 bedoelde procedures.

13. Geschillen tussen de contractant en derden

13.1. Indien de bevoegde instantie de contractant bij geschillen met derden omtrent de uitvoering van dit contract verzoekt een administratief beroep of een rechtsvordering in te stellen, is de contractant verplicht overeenkomstig de instructies van de bevoegde instantie te handelen.

13.2. De contractant stelt de bevoegde instantie schriftelijk in kennis van elk administratief beroep of elke rechtsvordering die in verband met de uitvoering van dit contract tegen hem wordt ingesteld. De partijen bij het contract stellen in onderling overleg de te nemen maatregelen vast.

14. Bijlagen

De onderstaande bijlagen zijn een integrerend onderdeel van dit contract:

Bijlage 1: Tekst van het door de Commissie goedgekeurde voorstel (inclusief budget en samenvatting).

Bijlage 2: Beheerscriteria.

Bijlage 3: Instructies inzake de boekhouding en de facturen.

15. Fiscale bepalingen

Op grond van de artikelen 3 en 4 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen is de bijdrage van de Gemeenschap vrijgesteld van alle rechten en heffingen, en met name van de belasting over de toegevoegde waarde. Voor de toepassing van de artikelen 3 en 4 van voornoemd Protocol dient de contractant de instructies van de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in acht te nemen.

16. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

1. Dit contract valt onder de wetgeving van het land waaronder de bevoegde instantie ressorteert.

2. Alle geschillen tussen de bevoegde instantie en de contractant en alle door de ene tegen de andere partij ingestelde vorderingen die betrekking hebben op dit contract en waarvoor de contractsluitende partijen geen minnelijke schikking kunnen vinden, moeten aan de rechterlijke instanties van bovenbedoeld land worden voorgelegd.

Gedaan te Gedaan te

Voor de bevoegde instantie Voor de contractant

* * *

BIJLAGE 1

(Tekst van het voorstel)

1. Tekst die door de Commissie is goedgekeurd.

2. Budget met de verschillende voorgenomen acties per produkt: reclame (per medium), public relations (zie het als bijlage bij de verordening gevoegde model).

3. Samenvatting (maximaal 120 woorden) met de essentiële gegevens van het voorstel en de verkoopbevorderingsstrategie die zal worden gevolgd.

BIJLAGE 2

Beheerscriteria

I. Algemene bepalingen

1. De communautaire bijstand wordt berekend op basis van de nettokosten. Indien de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) door de contractant teruggevorderd kan worden, komt ze niet in aanmerking voor financiering. In de andere gevallen kan ze als uitgave in aanmerking komen als deze post voorkomt in het voorstel en zo deel uitmaakt van het contract.

2. Eventuele door de uitvoering van de actie verkregen inkomsten van de contractant en de subcontractant (verkoop van diverse produkten of inkomsten uit kennisoverdracht) moeten door de contractant worden aangegeven en bij de afrekening op het financieringsplan in mindering worden gebracht.

Wanneer een inschrijvingsrecht voor cursussen wordt geïnd, moeten door de contractant en/of de subcontractant in het financieringsplan duidelijk de inkomsten en de uitgaven worden aangegeven.

Eventuele rente-inkomsten over het uitgezette voorschot moeten worden gecrediteerd op de rekening voor de actie en in het kader daarvan worden gebruikt.

Wanneer door de contractant en/of de subcontractant een beroep wordt gedaan op derden, moet een openbare inschrijving worden gehouden.

3. Voor de vergoeding van de reiskosten gelden de volgende bepalingen en maxima:

a) reiskosten

- vliegbiljet toeristenklasse,

- treinkaartje eerste klasse,

- kilometervergoeding bij gebruik van het eigen voertuig van de contractant, de subcontractant of hun medewerkers: 0,25 ecu per afgelegde kilometer,

- kosten van vervoer per taxi worden niet in aanmerking genomen.

b) andere kosten

- maximaal 70 ecu per persoon en per dag.

Ingeval de contractant gezamenlijke reizen dient te organiseren, kunnen de betrokken kosten worden vergoed tegen overlegging van de vervoerfacturen, met bijvoeging van het biljet of de biljetten, de rekeningen voor maaltijden en/of logies, en een door de belanghebbenden ondertekende presentielijst.

4. Voor acties waaraan personeel van de aanvrager zelf meewerkt, wordt gemiddeld 3 500 ecu en, in bepaalde naar behoren gemotiveerde gevallen maximaal 4 000 ecu, per persoon en per maand voor financiering door de Gemeenschap in aanmerking genomen; dit bedrag omvat ook de sociale bijdragen en soortgelijke uitgaven. Personeelskosten worden, voor zover zij uitsluitend betrekking hebben op planning, leiding en controle (kosten voor technische cooerdinatie), evenwel tot de algemene kosten gerekend. Dit geldt ook voor het tikwerk. Deeltijdarbeid moet worden gemotiveerd en hiervoor moet een werkbriefje worden overgelegd.

Voor reclameacties inzake verkoopbevordering, met name radioreclame, TV-spots, advertenties, affiches, worden personeelskosten voor maximaal twaalf mens/maanden in aanmerking genomen. Verlenging van het contract kan geen grond zijn voor een verlenging van deze periode.

Kosten voor leidinggevend personeel dat niet rechtstreeks betrokken is bij de technische cooerdinatie noch bij de tenuitvoerlegging van de actie worden niet vergoed.

5. De in de bijlage bij ieder contract opgegeven onderverdeling van de uitgaven voor de actie kan door de contractant worden gewijzigd; daarbij mag ten hoogste 20 % van een post naar een andere worden overgeboekt. Bij geen enkele post mag de wijziging, zonder voorafgaande toestemming, groter zijn dan 20 %.

Tot wijziging van meer dan 20 % per post mag slechts worden overgegaan als de contractant daartoe een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek heeft ingediend, en de bevoegde isntantie en de Commissie schriftelijk hun toestemming hebben gegeven. De Commissie ontvangt een afschrift van alle toegestane wijzigingen. Tot drie maanden vóór de datum waarop het oorspronkelijke contract verstrijkt, kan met dergelijke overboekingen worden ingestemd.

6. De in het contract vastgestelde bedragen worden in nationale valuta omgerekend aan de hand van de groene koers die van toepassing is op de laatste dag waarop voorstellen mogen worden ingediend.

7. Bij het inschakelen van agentschappen (onderaanneming) kan voor hun prestaties (ondernemersloon) ten hoogste 15 % van hun totale kosten in aanmerking worden genomen, inclusief honoraria voor eventueel ingeschakelde adviseurs.

8. Alleen acties die binnen de vastgestelde termijn worden uitgevoerd, komen voor bijstand in aanmerking. Bepalend in dit verband is de datum van de prestatie, en niet die van de factuur. De afrekening moet evenwel binnen de in het contract genoemde termijn plaatsvinden. Correcties achteraf door de contractant zijn niet toegestaan.

9. Materiaal uit de voorraden kan niet in aanmerking worden genomen. Uitgaven die worden gedaan nadat de vastgestelde uitvoeringstermijn is verstreken, komen niet in aanmerking.

10. De posten "aansprakelijkheids- en risicoverzekering" en "zekerheden" komen niet in aanmerking.

11. Ziekte of verbintenissen van de medewerkers kunnen niet worden beschouwd als onvoorziene omstandigheden die een verlenging van de termijn voor de uitvoering van het contract rechtvaardigen.

12. Bij het eindverslag moeten een inhoudsopgave (ongeveer 250 woorden), een samenvatting (ongeveer 60 woorden) en een lijst met sleutelwoorden (maximaal acht) worden gevoegd. Als het verslag niet in het Engels is opgesteld, moeten de inhoudsopgave, de samenvatting en de lijst met de sleutelwoorden in het Engels zijn gesteld.

II. Bijzondere bepalingen betreffende acties inzake verkoopbevordering en reclame

1. Aankopen die bij de activa worden geboekt, komen niet voor financiering in aanmerking, leasingkosten evenmin. De kosten van eventuele kantoorinrichting worden tot de algemene kosten gerekend, voor zover zij absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de acties.

2. Firma's die zelf zuivelprodukten vervaardigen of afzetten, kunnen in geen geval als contractant of subcontractant worden toegelaten, als zij de acties zelf uitvoeren.

3. Merkneutrale gedeelten van gezamenlijke advertenties kunnen bij een gedetailleerde afrekening naar evenredigheid worden gefinancierd. Zonder gedetailleerde afrekening is financiering door de Gemeenschap uitgesloten.

4. Studiebijeenkomsten in het kader van acties voor verkoopbevordering mogen geen onderdeel zijn van een regelmatige opleiding. De werkelijke door de contractant of de subcontractant naar behoren aangetoonde kosten ervan komen voor financiering in aanmerking. Er behoeven evenwel geen bewijzen te worden overgelegd wanneer per deelnemer en per dag een bedrag van ten hoogste 30 ecu wordt aangerekend.

5. Reclamemateriaal dat aan het einde van de uitvoeringstermijn niet is gebruikt, kan worden gefinancierd voor zover het niet ten minste drie maanden vóór de afloop van de oorspronkelijke contractperiode is geproduceerd en de resterende hoeveelheid proportioneel niet te groot is.

6. De tests na de uitvoering van de acties zijn niet meer verplicht en worden derhalve niet meer gefinancierd.

III. Bijzondere bepalingen inzake de maatregelen voor de verbetering van de melkkwaliteit

1. Leasing van installaties en materieel komt niet in aanmerking voor financiering.

2. Op de uitgaven voor de individuele voorlichting van de producenten zijn de algemene bepalingen betreffende deze criteria en met name de bepalingen van de punten 4 en 5 van hoofdstuk I van toepassing.

BIJLAGE 3

Instructies inzake de boekhouding

1. Voor elk contract wordt een aparte rekening gevoerd (zie punt 4.1 van het contract).

2. De facturen

- moeten voorzien zijn van de naam van de persoon of van de firma die ze heeft afgegeven, de naam of de firmanaam van de contractant-cliënt of eventueel het cliëntnummer, het bedrag in nationale valuta en de datum van afgifte. De tegenwaarde in ecu (tegen de koers die geldt op de laatste dag van de termijn voor de indiening van de voorstellen) mag worden aangegeven, zodat de uitgavenstaat kan worden getoetst aan het als bijlage aan het contract gehechte budget;

- moeten worden gearchiveerd en genummerd in chronologische volgorde van afgifte.

3. Overzicht van de betaalde facturen per uitgavenpost (bij voorbeeld personeel, onkosten, reizen, materieel).

4. Als niet alle gefactureerde verrichtingen betrekking hebben op het contract, moet worden aangegeven welke voor financiering in aanmerking moeten worden genomen.

5. De rekeningen moeten uiterlijk vier maanden na afloop van de actie worden afgesloten. Deze termijn kan worden verlengd ingeval van geschil.

(1) Volledige naam van de bevoegde instantie.

(2) Naam van de wettelijke vertegenwoordiger van de bevoegde instantie.

(3) Volledige naam van de contractant.

(4) Volledig adres van de contractant.

(5) In voorkomend geval naam en functie van de wettelijke vertegenwoordiger van de contractant.

(6) Slechts invullen als de contractant een rechtspersoon of een vereniging zonder rechtsbevoegdheid is.

(7) Korte beschrijving van het voorstel invoegen.

(8) PB nr. L van 61 van 1. 3. 1993, blz. 26.

(9) Datum vermelden.

(10) Het totale bedrag in ecu vermelden.

(11) Het maximumbedrag in ecu vermelden.

(12) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 36.