Home

Verordening (EEG) nr. 661/93 van de Raad van 18 maart 1993 houdende verdeling over de Lid-Staten voor 1993 van de extra vangstquota voor vaartuigen die in de wateren van Zweden vissen

Verordening (EEG) nr. 661/93 van de Raad van 18 maart 1993 houdende verdeling over de Lid-Staten voor 1993 van de extra vangstquota voor vaartuigen die in de wateren van Zweden vissen

Verordening (EEG) nr. 661/93 van de Raad van 18 maart 1993 houdende verdeling over de Lid-Staten voor 1993 van de extra vangstquota voor vaartuigen die in de wateren van Zweden vissen

Publicatieblad Nr. L 071 van 24/03/1993 blz. 0002 - 0003


VERORDENING (EEG) Nr. 661/93 VAN DE RAAD van 18 maart 1993 houdende verdeling over de Lid-Staten voor 1993 van de extra vangstquota voor vaartuigen die in de wateren van Zweden vissen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur (1), inzonderheid op artikel 8, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap en het Koninkrijk Zweden een Overeenkomst hebben geparafeerd betreffende hun wederzijdse visserijrechten in 1993 waarin met name bepaalde vangstquota zijn vastgesteld voor vaartuigen van de Gemeenschap in de Zweedse visserijzone; dat deze vangstquota zijn verdeeld bij Verordening (EEG) nr. 3923/92 (2);

Overwegende dat, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Gemeenschap, de Gemeenschap en het Koninkrijk Zweden onder andere een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling hebben gesloten op het gebied van de landbouw en de visserij (3); dat Zweden zich er in deze Overeenkomst met name toe heeft verbonden de Gemeenschap een extra vangstquotum voor kabeljauw en haring in de Zweedse visserijzone in de Oostzee toe te kennen naast de vangsthoeveelheid die jaarlijks wordt vastgesteld in het kader van de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en het Koninkrijk Zweden;

Overwegende dat de Zweedse Regering de Gemeenschap op 28 januari 1993 in kennis heeft gesteld van de extra vangstquota voor 1993;

Overwegende dat het naar luid van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3760/92 de taak van de Raad is met name de bijzondere bij deze vangsten in acht te nemen voorwaarden vast te stellen; dat naar luid van artikel 8 van die verordening het voor de Gemeenschap beschikbare gedeelte over de Lid-Staten wordt verdeeld;

Overwegende dat de in de onderhavige verordening bedoelde visserijactiviteiten onderworpen zijn aan de controlemaatregelen vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat voeren, mogen, onverminderd de vangsten die voor dezelfde periode reeds bij Verordening (EEG) nr. 3923/92 zijn toegestaan, in 1993 in de wateren die op visserijgebied onder de jurisdictie van Zweden vallen, binnen de in de bijlage vastgestelde geografische begrenzingen de aldaar vermelde hoeveelheden vangen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 maart 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. WESTH

(1) PB nr. L 389 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 397 van 31. 12. 1992, blz. 54.

(3) PB nr. L 328 van 22. 11. 1986, blz. 90.

(4) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2).

BIJLAGE

In artikel 1 bedoelde hoeveelheden voor 1993

"(in ton)

>(1) "> ID="01">Kabeljauw> ID="02">III d> ID="03">600> ID="04">Denemarken 439"> ID="04">Duitsland 161"> ID="01">Haring> ID="02">III d> ID="03">1 500> ID="04">Denemarken 855"> ID="04">Duitsland 645 "">

(1) Behalve voor het gebied omschreven in voetnoot (1) in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3923/92.