Home

Verordening (EEG) nr. 685/93 van de Commissie van 24 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 859/89 betreffende de wijze van toepassing van de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees

Verordening (EEG) nr. 685/93 van de Commissie van 24 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 859/89 betreffende de wijze van toepassing van de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees

Verordening (EEG) nr. 685/93 van de Commissie van 24 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 859/89 betreffende de wijze van toepassing van de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 073 van 26/03/1993 blz. 0009 - 0009


VERORDENING (EEG) Nr. 685/93 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 859/89 betreffende de wijze van toepassing van de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 125/93 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat de sector rundvlees nog steeds door een groot gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod wordt gekenmerkt, zodat massale hoeveelheden voor interventie worden aangeboden; dat daardoor de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde geleidelijke beperking slechts zou kunnen worden bereikt door toepassing van de inschrijvingsprocedure en niet door op de aanbiedingen steeds hogere verminderingscoëfficiënten toe te passen of door de aankoopprijzen geleidelijk te verlagen; dat een dergelijke ontwikkeling tot een voor de rundvleesproducenten nadelige dalende prijsspiraal zou kunnen leiden;

Overwegende dat de laatste jaren is gebleken dat de overproduktie voor een groot deel te wijten is aan het hogere geslacht gewicht, dat met name is toe te schrijven aan de genetische vooruitgang; dat er op de markt dikwijls geen vraag naar zwaardere karkassen bestaat en dat door deze ontwikkeling uiteindelijk een produktie wordt bevorderd die voor interventie bestemd is; dat het derhalve dienstig lijkt om voor bij interventie aangeboden karkassen een gewichtslimiet voor te schrijven; dat het rechtmatige vertrouwen van de producenten vergt dat een dergelijke beperking geleidelijk wordt toegepast, zodat zij op hun beurt hun produktie geleidelijk kunnen aanpassen; dat Verordening (EEG) nr. 859/89 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 343/93 (4), dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor rundvlees geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 859/89 wordt het volgende punt toegevoegd:

"g) dat afkomstig is van karkassen met een gewicht van niet meer dan:

- 380 kilogram vanaf de eerste openbare inschrijving van juli 1993,

- 360 kilogram vanaf de eerste openbare inschrijving van januari 1994,

- 340 kilogram vanaf de eerste openbare inschrijving van juli 1994.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 18 van 27. 1. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 91 van 4. 4. 1989, blz. 5.

(4) PB nr. L 40 van 17. 2. 1993, blz. 10.