Home

Verordening (EEG) nr. 714/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen

Verordening (EEG) nr. 714/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen

Verordening (EEG) nr. 714/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen

Publicatieblad Nr. L 074 van 27/03/1993 blz. 0042 - 0042


VERORDENING (EEG) Nr. 714/93 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (2), en met name op artikel 21,

Overwegende dat bij artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 is voorzien in een beperking van de aanvoer op de Canarische eilanden van consumptieaardappelen uit derde landen of uit de rest van de Gemeenschap in bepaalde gevoelige perioden, om verstoring van de afzet van de eigen produktie van de eilanden te voorkomen; dat de bedoelde gevoelige periode voor 1993 en de maximumhoeveelheid te leveren aardappelen voor dat jaar moeten worden vastgesteld; dat artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2168/92 van de Commissie van 30 juli 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen (3) dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2168/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 10, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door de volgende tekst:

"In de periode van 1 april tot en met 31 oktober 1993 worden de leveranties aan de Canarische eilanden van consumptieaardappelen van de GN-codes 0701 90 51, 0701 90 59 en 0701 90 90 uit derde landen en uit de rest van de Gemeenschap beperkt tot de hoeveelheden vermeld in de bijlage.".

2. De volgende bijlage wordt toegevoegd:

"BIJLAGE

Onderverdeling van de in artikel 10 vermelde hoeveelheden:

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(2) PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.

(3) PB nr. L 217 van 31. 7. 1992, blz. 44.