Home

Verordening (EEG) nr. 730/93 van de Commissie van 29 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2893/92 inzake de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bevroren aardbeien van oorsprong uit Polen

Verordening (EEG) nr. 730/93 van de Commissie van 29 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2893/92 inzake de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bevroren aardbeien van oorsprong uit Polen

Verordening (EEG) nr. 730/93 van de Commissie van 29 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2893/92 inzake de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bevroren aardbeien van oorsprong uit Polen

Publicatieblad Nr. L 075 van 30/03/1993 blz. 0006 - 0006


VERORDENING (EEG) Nr. 730/93 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2893/92 inzake de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bevroren aardbeien van oorsprong uit Polen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1333/92 van de Raad van 18 mei 1992 betreffende de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije (1), en met name op artikel 2,

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1498/92 van de Commissie van 10 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, en houdende vaststelling van de minimumprijzen bij invoer die gelden tot en met 31 mei 1993 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 268/93 (3), is bepaald dat de Commissie de nodige maatregelen neemt wanneer de minimumprijs bij invoer niet in acht wordt genomen;

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 2893/92 (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3788/92 (5), maatregelen voor de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bevroren aardbeien van oorsprong uit Polen heeft vastgesteld, die gelden tot en met 31 maart 1993; dat uit de door de Commissie ontvangen gegevens duidelijk blijkt dat de waarde per eenheid van bevroren aardbeien, van oorsprong uit Polen, van Taric-code 0811 10 90*10 in de derde periode van drie maanden van het verkoopseizoen gemiddeld ver beneden de bij Verordening (EEG) nr. 1498/92 vastgestelde minimumprijs bij invoer is gebleven; dat het derhalve wenselijk is de maatregelen voor de toepassing van een minimumprijs gedurende een periode van twee maanden te handhaven voor bevroren aardbeien van Taric-code 0811 10 90*10,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2893/92 wordt de datum "31 maart 1993" vervangen door "31 mei 1993".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 145 van 27. 5. 1992, blz. 3.

(2) PB nr. L 158 van 11. 6. 1992, blz. 15.

(3) PB nr. L 30 van 6. 2. 1993, blz. 53.

(4) PB nr. L 288 van 3. 10. 1992, blz. 16.

(5) PB nr. L 383 van 29. 12. 1992, blz. 101.