Home

Verordening (EEG) nr. 1102/93 van de Commissie van 5 mei 1993 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 244/93

Verordening (EEG) nr. 1102/93 van de Commissie van 5 mei 1993 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 244/93

Verordening (EEG) nr. 1102/93 van de Commissie van 5 mei 1993 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 244/93

Publicatieblad Nr. L 112 van 06/05/1993 blz. 0015 - 0019
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 49 blz. 0161
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 49 blz. 0161


VERORDENING (EEG) Nr. 1102/93 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 1993 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 244/93

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 125/93 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de Commissie van 5 september 1984 houdende bijzondere voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/87 (4), voorziet in de mogelijkheid om bij de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen toe te passen;

Overwegende dat een aantal interventiebureaus over een voorraad interventievlees beschikt; dat verlenging van de opslag moet worden voorkomen omdat er hoge kosten aan zijn verbonden; dat er in de huidige marktomstandigheden mogelijkheden zijn om dit vlees voor verwerking in de Gemeenschap te verkopen;

Overwegende dat dit vlees moet worden verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2539/84, Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 75/93 (6), en Verordening (EEG) nr. 2182/77 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3807/92 (8), waarbij evenwel moet worden voorzien in afwijkende bepalingen die met name noodzakelijk zijn wegens de bijzondere bestemming van de betrokken produkten;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 244/93 van de Commissie (9) moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De volgende hoeveelheden rundvlees worden te koop aangeboden voor verwerking in de Gemeenschap:

- ongeveer 1 500 ton vlees, met been, in het bezit van het Spaanse interventiebureau;

- ongeveer 2 000 ton vlees, met been, in het bezit van het Italiaanse interventiebureau;

- ongeveer 600 ton vlees, met been, in het bezit van het Ierse interventiebureau;

- ongeveer 2 500 ton vlees, met been, in het bezit van het Franse interventiebureau;

- ongeveer 2 000 ton vlees, met been, in het bezit van het Duitse interventiebureau;

- ongeveer 7 000 ton vlees, zonder been, in het bezit van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk en aangekocht vóór 1 september 1992;

- ongeveer 3 000 ton vlees, zonder been, in het bezit van het Ierse interventiebureau en aangekocht vóór 1 september 1992;

- ongeveer 300 ton vlees, zonder been, in het bezit van het Deense interventiebureau en aangekocht vóór 1 december 1992;

- ongeveer 3 000 ton vlees, zonder been, in het bezit van het Italiaanse interventiebureau en aangekocht vóór 1 januari 1993;

- ongeveer 1 000 ton vlees, zonder been, in het bezit van het Franse interventiebureau en aangekocht vóór 1 januari 1993.

2. De in lid 1 bedoelde interventiebureaus verkopen de produkten die het langst zijn opgeslagen het eerst.

3. De produkten worden verkocht overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84, (EEG) nr. 3002/92, (EEG) nr. 2182/77 en deze verordening.

4. De kwaliteiten en de minimumprijzen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

5. Alleen offertes die uiterlijk op 12 mei 1993 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus zullen in aanmerking worden genomen.

6. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen inlichtingen verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de produkten zijn opgeslagen.

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 2182/77:

a) is de koopofferte of, in voorkomend geval, de koopaanvraag alleen geldig indien zij is ingediend door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die gedurende ten minste twaalf maanden in de verwerkende industrie werkzaam is geweest bij de vervaardiging van produkten die rundvlees bevatten en die in een openbaar register van een Lid-Staat is ingeschreven;

b) dient de koopofferte of, in voorkomend geval, de koopaanvraag te zijn vergezeld:

- van een schriftelijke verbintenis van de aanvrager dat hij het aangekochte vlees binnen de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde termijn zal verwerken tot de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten,

- van een nauwkeurige opgave van de inrichting of inrichtingen waar het vlees zal worden verwerkt.

2. De in lid 1 bedoelde aanvragers kunnen een gevolmachtigde belasten met het in ontvangst nemen van de door hen te kopen produkten. In dat geval dient de gevolmachtigde de koopoffertes of, in voorkomend geval, de koopaanvragen voor te leggen van de aanvragers die hij vertegenwoordigt.

3. De in de voorgaande leden bedoelde kopers en gevolmachtigden voeren een boekhouding aan de hand waarvan de bestemming en het gebruik van de produkten kunnen worden nagegaan, met name om te controleren of de gekochte en de verwerkte hoeveelheden produkten overeenstemmen.

Artikel 3

1. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 10 ecu per 100 kg.

2. De in artikel 5, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op:

- 100 ecu per 100 kg voor voorvoeten, met been,

- 140 ecu per 100 kg voor vlees, zonder been.

Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 244/93 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 12 mei 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 mei 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 18 van 27. 1. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 238 van 6. 9. 1984, blz. 13.

(4) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 23.

(5) PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz. 17.

(6) PB nr. L 11 van 19. 1. 1993, blz. 5.

(7) PB nr. L 251 van 1. 10. 1977, blz. 60.

(8) PB nr. L 384 van 30. 12. 1992, blz. 33.

(9) PB nr. L 28 van 5. 2. 1993, blz. 22.

PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

/* Tabellen: zie PB */

(1) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.

(1) Disse priser gaelder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten gemaess Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) 17 1 () . 2173/79.

(1) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79.

(1) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no no 1 do artigo 17o do Regulamento (CEE) no 2173/79.

PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK: EF-Direktoratet

Frederiksborggade 18

DK-1360 Koebenhavn K

Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. 49 49 91

Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50

FRANCE: OFIVAL

Tour Montparnasse

33, avenue du Maine

F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 205476

ESPAÑA: Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Tel. 347 63 10 / 347 65 00

Télex 23427 SENPA E

Telefax 521 98 32 / 522 43 87

DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)

Postfach 180 107 - Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main 18

Tel. (069) 1 56 47 72/3

Telex: 04 11 156, Telefax: 069 15 64 791