Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1202/93 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1993 tot vaststelling van de interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1993/1994

VERORDENING (EEG) Nr. 1202/93 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1993 tot vaststelling van de interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1993/1994

VERORDENING (EEG) Nr. 1202/93 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1993 tot vaststelling van de interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1993/1994

Publicatieblad Nr. L 122 van 18/05/1993 blz. 0030 - 0031


VERORDENING (EEG) Nr. 1202/93 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1993 tot vaststelling van de interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen voor het verkoopseizoen 1993/1994

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 638/93 (2), en met name op artikel 16 bis, lid 5, en op artikel 16 ter, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2240/88 van de Raad van 19 juli 1988 tot vaststelling, voor perziken, citroenen en sinaasappelen, van de bepalingen ter uitvoering van artikel 16 ter van Verordening (EEG) nr. 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1623/91 (4), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1121/89 van de Raad van 27 april 1989 tot invoering van een interventiedrempel voor appelen en bloemkool (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (6), en met name op artikel 3,

Overwegende dat in artikel 16 bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de criteria voor vaststelling van de interventiedrempel voor nectarines zijn aangegeven; dat de Commissie deze interventiedrempel dient vast te stellen op het in lid 2 van voornoemd artikel vastgestelde percentage van de gemiddelde hoeveelheid die voor verbruik als vers produkt in de laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is geproduceerd;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2240/88 de criteria voor vaststelling van de interventiedrempels voor perziken en citroenen zijn aangegeven; dat de Commissie deze interventiedrempels dient vast te stellen op de in de leden 1 en 2 van voornoemd artikel vastgestelde percentages van de gemiddelde hoeveelheid die voor verbruik als vers produkt in de laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is geproduceerd; dat op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1199/90 van de Raad van 7 mei 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1035/77 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten, en tot wijziging van de voorschriften voor de toepassing van de interventiedrempel voor citroenen (7) de aldus berekende interventiedrempel voor citroenen evenwel moet worden verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan de gemiddelde hoeveelheid citroenen die in de verkoopseizoenen 1984/1985 tot en met 1988/1989 voor verwerking is geleverd en waarvoor ten minste de minimumprijs is betaald;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1121/89 de criteria voor vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool zijn aangegeven; dat de Commissie deze interventiedrempel dient vast te stellen op het in lid 1 van voornoemd artikel vastgestelde percentage van de gemiddelde hoeveelheid die voor verbruik als vers produkt in de laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is geproduceerd;

Overwegende dat moet worden vastgesteld van welke periode van twaalf opeenvolgende maanden moet worden uitgegaan om in het kader van artikel 16 ter, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 te bepalen of de interventiedrempels voor bloemkool en citroenen zijn overschreden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en citroenen worden, voor het verkoopseizoen 1993/1994, vastgesteld op, respectievelijk:

- bloemkool: 63 400 ton,

- perziken: 283 200 ton,

- nectarines: 74 800 ton,

- citroenen: 367 400 ton.

Artikel 2

1. Voor de constatering van een overschrijding van de interventiedrempel voor bloemkool wordt uitgegaan van de interventies in de periode van 1 februari 1993 tot en met 31 januari 1994.

2. Voor de constatering van een overschrijding van de interventiedrempel voor citroenen wordt uitgegaan van de interventie in de periode van 1 maart 1993 tot en met 28 februari 1994.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 mei 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 69 van 20. 3. 1993, blz. 7.

(3) PB nr. L 198 van 26. 7. 1988, blz. 9.

(4) PB nr. L 150 van 15. 6. 1991, blz. 8.

(5) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 21.

(6) PB nr. L 180 van 1. 7. 1992, blz. 23.

(7) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 61.