Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1443/93 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1993 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de regeling voor de invoer, in 1993, van bananen in de Gemeenschap

VERORDENING (EEG) Nr. 1443/93 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1993 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de regeling voor de invoer, in 1993, van bananen in de Gemeenschap

VERORDENING (EEG) Nr. 1443/93 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1993 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de regeling voor de invoer, in 1993, van bananen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 142 van 12/06/1993 blz. 0016 - 0018


VERORDENING (EEG) Nr. 1443/93 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1993 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de regeling voor de invoer, in 1993, van bananen in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), en met name op de artikelen 19, 20 en 30,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap (2), voor het beheer van de markt van de Gemeenschap voor bananen nadere bepalingen zijn vastgesteld;

Overwegende dat overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat aan de marktdeelnemers uit het met ingang van 1 juli 1993 op te nemen tariefcontingent een voorlopige hoeveelheid kan worden toegewezen;

Overwegende dat voor het bepalen van de aan de marktdeelnemers toe te wijzen voorlopige hoeveelheden verminderingscoëfficiënten dienen te worden toegepast; dat deze coëfficiënten worden bepaald aan de hand van een raming van de totale referentiehoeveelheden van de marktdeelnemers van de categorieën A en B, gebaseerd op de in de referentieperiode afgezette hoeveelheden volgens Eurostat-statistieken, en de vermoedelijke hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 juli tot en met 30 september certificaten nodig zullen zijn, uitgaande van de omvang van de afzet in de overeenkomstige voorbije periode;

Overwegende dat overgangsmaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat per 1 juli 1993 certificaten voor de invoer van traditionele ACS-bananen beschikbaar kunnen zijn;

Overwegende dat de vereisten inzake invoercertificaten niet mogen gelden voor bananen die vóór 23 juni 1993 reeds naar de Gemeenschap onderweg waren maar aldaar op of na 1 juli 1993 zijn gearriveerd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Bij deze verordening worden overgangsmaatregelen vastgesteld voor de toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap in 1993.

2. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1442/93 van toepassing.

TITEL I BEHEER VAN HET TARIEFCONTINGENT

Artikel 2

1. Uiterlijk op 7 juli 1993 dienen de marktdeelnemers van de categorieën A en B als omschreven in Verordening (EEG) nr. 1442/93 hun registratie-aanvraag in en stellen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten de lijsten van marktdeelnemers op, een en ander zoals is aangegeven in artikel 4, leden 1, 2 en 3, van die verordening. De marktdeelnemers moeten over de hoeveelheid bananen die zij in de jaren 1989, 1990 en 1991 hebben afgezet, informatie verstrekken.

2. Marktdeelnemers van categorie C, als omschreven in Verordening (EEG) nr. 1442/93, moeten zich uiterlijk op 24 juni 1993 bij een bevoegde autoriteit in een Lid-Staat van hun keuze laten registreren. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten stellen uiterlijk op 25 mei 1993 de Commissie van het aantal bij hen geregistreerde marktdeelnemers van categorie C in kennis.

Artikel 3

1. Aan de hand van de overeenkomstig artikel 2, lid 1, ontvangen gegevens berekenen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1442/93 een voorlopige referentiehoeveelheid voor elke marktdeelnemer. De bevoegde autoriteiten delen de Commissie uiterlijk op 16 juli 1993 het totaal van deze voorlopige referentiehoeveelheden voor de bij hen geregistreerde marktdeelnemers mee.

2. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten verifiëren uiterlijk op 17 augustus 1993 overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, in artikel 7 en in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1442/93 de overeenkomstig artikel 2, lid 1, door de marktdeelnemers gemelde afgezette hoeveelheden bananen. Aan de hand van deze geverifieerde hoeveelheden worden door de bevoegde autoriteiten de referentiehoeveelheden voor elke marktdeelnemer herberekend. De bevoegde autoriteiten delen de Commissie uiterlijk op 20 augustus 1993 het totaal van deze referentiehoeveelheden voor de bij hen geregistreerde marktdeelnemers en de totale afgezette hoeveelheden voor elke in artikel 3 van voornoemde verordening bedoelde categorie mee.

Artikel 4

1. Op basis van de voorlopige referentiehoeveelheid zoals aangegeven in artikel 3, lid 1, bepalen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten de toegewezen voorlopige hoeveelheid voor elke marktdeelnemer van de categorieën A en B voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 1993. Elke toegewezen voorlopige hoeveelheid wordt bepaald door toepassing van de volgende verminderingscoëfficiënten op de voorlopige referentiehoeveelheden:

- voor marktdeelnemers van categorie A: 0,15647,

- voor marktdeelnemers van categorie B: 0,11299.

2. De bevoegde autoriteiten stellen iedere marktdeelnemer binnen vijf werkdagen na de dag waarop hij is geregistreerd, van de hem toegewezen voorlopige hoeveelheid in kennis.

3. De marktdeelnemers van de categorieën A en B dienen hun invoercertificaataanvragen voor maximaal de hen toegewezen voorlopige hoeveelheid binnen twaalf werkdagen na hun registratie in bij de bevoegde autoriteit in de Lid-Staat waar zij zijn geregistreerd overeenkomstig artikel 2, lid 1. De bevoegde autoriteit geeft de overeenkomstige invoercertificaten onverwijld af.

Artikel 5

1. Op basis van de in artikel 3, lid 2, bedoelde referentiehoeveelheid bepalen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten de aan elke marktdeelnemer voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1993 toegewezen hoeveelheid overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1442/93. De bevoegde autoriteiten stellen iedere marktdeelnemer uiterlijk op 31 augustus 1993 van de hem toegewezen hoeveelheid in kennis.

2. Voor welke hoeveelheden een marktdeelnemer in september 1993 invoercertificaten kan aanvragen, wordt bepaald op basis van de hem toegewezen hoeveelheid als bedoeld in lid 1, verminderd met de hoeveelheden waarvoor aan die marktdeelnemer in de periode van 1 juli tot en met 30 september 1993 invoercertificaten zijn afgegeven.

Artikel 6

1. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten stellen de marktdeelnemers van categorie C uiterlijk op 29 juni 1993 van de hen toegewezen hoeveelheid in kennis.

2. De marktdeelnemers van categorie C dienen uiterlijk op 7 juli 1993 hun invoercertificaataanvragen bij de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat waar zij zijn geregistreerd in, waarbij zij de volgende percentages van de toegewezen hoeveelheden niet mogen overschrijden:

1 juli - 30 september: 60 %,

1 oktober - 31 december: 64 %.

3. De bevoegde autoriteiten verstrekken onverwijld de invoercertificaten.

TITEL II BEHEER VAN DE INVOER VAN TRADITIONELE ACS-BANANEN

Artikel 7

1. Aanvragen voor certificaten voor de invoer van traditionele ACS-bananen in de periode van 1 juli tot en met 30 september 1993 moeten vóór 7 juli 1993 bij de bevoegde autoriteit van een Lid-Staat worden ingediend. Onverminderd het bepaalde in lid 4 behoeven bij deze aanvragen niet de op grond van artikel 14, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 vereiste documenten te worden gevoegd.

2. De bevoegde autoriteiten geven voor de helft van de aangevraagde hoeveelheid onverwijld de certificaten af.

3. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten delen de Commissie vóór 13 juli 1993 mee voor welke hoeveelheden invoercertificaten zijn aangevraagd, met specificatie van de ACS-Staat van oorsprong.

4. De handelaren verstrekken de bevoegde autoriteit van de Lid-Staten waar zij invoercertificaten hebben aangevraagd, uiterlijk op 31 juli 1993 de op grond van artikel 14, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 vereiste documenten voor de volledige hoeveelheid waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd. Bij ontvangst van deze documenten en na toepassing van eventuele, overeenkomstig artikel 16 van die verordening bepaalde verlagingscoëfficiënten geeft de bevoegde autoriteit voor de resterende hoeveelheid onverwijld invoercertificaten af.

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde documenten niet uiterlijk op 31 juli 1993 bij de bevoegde autoriteit worden ingediend, worden de certificaten voor de resterende hoeveelheden niet aan de handelaar afgegeven en wordt de zekerheid voor het afgegeven certificaat verbeurd.

TITEL III ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 8

De overeenkomstig deze verordening afgegeven invoercertificaten zijn tot en met 7 oktober 1993 geldig.

Artikel 9

1. Invoercertificaten zijn niet vereist voor bananen die vóór 23 juni 1993 uit het land van produktie zijn verzonden, maar op of na 1 juli 1993 in de Gemeenschap zijn ingevoerd. De betrokken importeurs leveren het bewijs dat de betrokken zending bananen aan de vorenstaande voorschriften voldeed. Dit bewijs wordt geleverd door overlegging van:

- bij zeevervoer of vervoer over de binnenwateren, de vrachtbrief waaruit blijkt dat de goederen vóór 23 juni 1993 zijn geladen;

- bij vervoer per spoor, de door de spoorwegonderneming van het land van verzending vóór 23 juni 1993 aanvaarde vrachtbrief;

- bij wegvervoer, het bij het eerste douanekantoor vóór 23 juni 1993 overgelegd TIR-carnet;

- bij luchtvervoer, de vrachtbrief waaruit blijkt dat de luchtvaartonderneming de produkten vóór 23 juni 1993 heeft ontvangen.

2. Voor de in lid 1 bedoelde bananen uit derde landen geldt een tarief van 100 ecu/ton, voor die uit ACS-landen geldt het nulrecht.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) Zie bladzijde 6 van dit Publikatieblad.