Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1545/93 VAN DE RAAD van 14 juni 1993 tot vaststelling van de prijzen in de sector rijst voor het verkoopseizoen 1993/1994

VERORDENING (EEG) Nr. 1545/93 VAN DE RAAD van 14 juni 1993 tot vaststelling van de prijzen in de sector rijst voor het verkoopseizoen 1993/1994

VERORDENING (EEG) Nr. 1545/93 VAN DE RAAD van 14 juni 1993 tot vaststelling van de prijzen in de sector rijst voor het verkoopseizoen 1993/1994

Publicatieblad Nr. L 154 van 25/06/1993 blz. 0007 - 0007


VERORDENING (EEG) Nr. 1545/93 VAN DE RAAD van 14 juni 1993 tot vaststelling van de prijzen in de sector rijst voor het verkoopseizoen 1993/1994

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat het markt- en prijsbeleid het belangrijkste instrument van het inkomensbeleid in de sector rijst blijft;

Overwegende dat bij de vaststelling van de interventieprijs voor padie rekening moet worden gehouden met de gezien het gebruik aan te geven richting voor de rijstteelt enerzijds en de beperkte mogelijkheden wat betreft de begroting en de afzet anderzijds;

Overwegende dat de richtprijs voor gedopte rijst moet worden afgeleid van de interventieprijs voor padie aan de hand van de criteria bedoeld in artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (4);

Overwegende dat voor de in deze verordening bedoelde produkten, bij toepassing van bovengenoemde criteria, de prijzen op het hieronder aangegeven peil dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1993/1994 worden de prijzen in de sector rijst als volgt vastgesteld:

a) interventierichtprijs padie:313,65 ecu per ton;

b) richtprijs gedopte rijst:537,54 ecu per ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 14 juni 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. WESTH

(1) PB nr. C 80 van 20. 3. 1993, blz. 8.(2) PB nr. C 150 van 31. 5. 1993.(3) PB nr. C 129 van 10. 5. 1993, blz. 25.(4) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1544/93 (zie bladzijde 5 van dit Publikatieblad).