Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1607/93 VAN DE RAAD van 24 juni 1993 tot verlenging van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EEG) Nr. 1607/93 VAN DE RAAD van 24 juni 1993 tot verlenging van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EEG) Nr. 1607/93 VAN DE RAAD van 24 juni 1993 tot verlenging van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 155 van 26/06/1993 blz. 0001 - 0001


VERORDENING (EEG) Nr. 1607/93 VAN DE RAAD van 24 juni 1993 tot verlenging van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 11,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 550/93 van de Commissie (2) een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China is ingesteld;

Overwegende dat het onderzoek naar de feiten nog niet is voltooid en de Commissie de haar bekende exporteurs in kennis heeft gesteld van haar voornemen een verlenging van de geldigheidsduur van het voorlopig recht met twee maanden voor te stellen;

Overwegende dat de exporteurs geen bezwaar hebben gemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De geldigheidsduur van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 550/93, wordt met twee maanden verlengd. Het recht komt te vervallen indien de Raad vóór het verstrijken van die periode definitieve maatregelen neemt of indien de procedure uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 wordt beëindigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. WESTH

(1) PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 58 van 11. 3. 1993, blz. 12.