Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1777/93 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1993 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische eilanden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 642/93

VERORDENING (EEG) Nr. 1777/93 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1993 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische eilanden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 642/93

VERORDENING (EEG) Nr. 1777/93 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1993 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische eilanden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 642/93

Publicatieblad Nr. L 162 van 03/07/1993 blz. 0026 - 0029


VERORDENING (EEG) Nr. 1777/93 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1993 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische eilanden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 642/93

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 125/93 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat sommige interventiebureaus over aanzienlijke voorraden uit interventie aangekocht rundvlees beschikken; dat, in verband met de hoge kosten, verlenging van de opslag van dit rundvlees moet worden vermeden;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1912/92 van de Commissie van 10 juli 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1736/93 (4), voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 de balans is vastgesteld voor de voorziening met bevroren rundvlees; dat het, gezien het traditionele handelspatroon, billijk is voor de voorziening van de Canarische eilanden in die periode rundvlees uit interventievoorraden beschikbaar te stellen;

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1695/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende gemeenschappelijke toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwprodukten (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2132/92 (6), is bepaald dat voor leveringen door de Gemeenschap door de bevoegde Spaanse instanties afgegeven steuncertificaten moeten worden gebruikt; dat het dienstig is voor te schrijven dat de gegadigde koper aan het interventiebureau te zamen met de koopaanvraag een steuncertificaat dient voor te leggen; dat, om deze regeling beter te laten functioneren, inzake de steunverlening en de zekerheid voor de steuncertificaten moet worden afgeweken van Verordening (EEG) nr. 1912/92; dat meer in het bijzonder de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten uit interventievoorraden als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad (7), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (8), vereenvoudigd moet worden door het steunbedrag in de bij deze verordening vastgestelde verkoopprijzen door te berekenen;

Overwegende dat het dienstig is om ten aanzien van de aankoop- en controleregeling sommige bepalingen toe te passen van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 216/69 (9), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/87 (10), en van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 642/93 (12);

Overwegende dat, om te waarborgen dat het rundvlees op de juiste bestemming aankomt, moet worden bepaald dat een zekerheid moet worden gesteld;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 642/93 moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een verkoop gehouden voor ongeveer:

- 3 000 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het Deense interventiebureau,

- 1 500 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van het Ierse interventiebureau,

- 1 500 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk,

- 1 000 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau,

- 1 000 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van het Franse interventiebureau.

2. Dit vlees wordt verkocht voor levering aan de Canarische eilanden.

3. De kwaliteit en de verkoopprijs van de produkten zijn in bijlage I bij deze verordening aangegeven.

Artikel 2

1. Onverminderd het bepaalde in deze verordening gelden voor de verkoop de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2173/79, met name de artikelen 2 tot en met 5, en van Verordening (EEG) nr. 3002/92.

2. De interventiebureaus verkopen eerst de produkten die het langst opgeslagen zijn.

Gegevens over de hoeveelheden en de plaats waar de produkten zijn opgeslagen, zijn voor de betrokken partijen te verkrijgen op de in bijlage II vermelde adressen.

Artikel 3

1. Een koopaanvraag is slechts geldig wanneer zij vergezeld gaat van een in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 1695/92 en (EEG) nr. 1912/92 afgegeven steuncertificaat voor ten minste de betrokken hoeveelheid.

2. In afwijking van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1695/92 mag de steun niet worden verleend voor in het raam van deze verordening verkocht interventievlees.

3. In afwijking van artikel 4, lid 4, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1695/92 dragen de aanvraag van het steuncertificaat en het steuncertificaat, in vak 24, de vermelding "steuncertificaat voor de Canarische eilanden - zonder steun".

4. In afwijking van artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1912/92 bedraagt de zekerheid voor de steuncertificaten 2 ecu per 100 kg.

Artikel 4

Ongeacht het bepaalde in artikel 2, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 mag in de koopaanvraag niet worden ingevuld in welk koelhuis of welke koelhuizen het gevraagde vlees opgeslagen moet zijn.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 bedraagt de zekerheid 100 ecu per ton.

2. Om te waarborgen dat het vlees naar de Canarische eilanden wordt gezonden, moet de koper, voordat hij het vlees overneemt, een zekerheid van 2 500 ecu per ton stellen voor vlees met been en 3 000 ecu per ton voor ontbeend vlees. Voor filets bedraagt de zekerheid echter 7 000 ecu per ton.

De levering van de betrokken produkten naar de Canarische eilanden is een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (13).

Het bewijs dat aan de bovenstaande verplichting is voldaan, wordt geleverd door middel van een door de bevoegde autoriteit op de Canarische eilanden (14) afgegeven verklaring, die binnen zes maanden na de sluiting van het contract aan het betrokken interventiebureau moet worden voorgelegd.

Artikel 6

In het in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3002/92 bedoelde uitslagbewijs en in het controle-exemplaar T 5 moet worden vermeld:

« Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CEE) no 1777/93] »;

»Interventionskoed til De Kanariske OEer - uden stoette (Forordning (EOEF) nr. 1777/93)«;

"Interventionsfleisch fuer die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EWG) Nr. 1777/93)";

«Kreas apo tin paremvasi gia tis Kanarioys Nisoys - choris enischyseis [Kanonismos (EOK) arith. 1777/93]»;

'Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid [Regulation (EEC) No 1777/93]';

« Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [règlement (CEE) no 1777/93] »;

« Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [Regolamento (CEE) n. 1777/93] »;

"Interventievlees voor de Canarische eilanden - zonder steun (Verordening (EEG) nr. 1777/93)";

« Carne de intervençao destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CEE) no 1777/93] ».

Artikel 7

Verordening (EEG) nr. 642/93 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 18 van 27. 1. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 192 van 11. 7. 1992, blz. 31.

(4) PB nr. L 160 van 1. 7. 1993, blz. 39.

(5) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 1.

(6) PB nr. L 213 van 29. 7. 1992, blz. 25.

(7) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(8) PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.

(9) PB nr. L 251 van 5. 10. 1979, blz. 12.

(10) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 23.

(11) PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz. 17.

(12) PB nr. L 69 van 20. 3. 1993, blz. 14.

(13) PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.

(14) - Dirección Territorial de Comercio Las Palmas C/ Franchy Roca, 5 35071 Las Palmas de Gran Canaria tel. (928) 26 14 11, (928) 27 60 14 en (928) 26 21 36 telefax: (928) 27 89 75; - Dirección Territorial de Comercio Santa Cruz de Tenerife C/ Pilar, 1 38071 Santa Cruz de Tenerife tel. (922) 24 14 80 en (922) 24 13 79 telefax (922) 24 42 61.

PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

/* Tabellen: zie PB */

PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK: EF-Direktoratet

Nyropsgaade 26

DK-1602 Koebenhavn K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. 49 49 91

Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50

FRANCE: OFIVAL

Tour Montparnasse

33, avenue du Maine

F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 205476