Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1811/93 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1993 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/92

VERORDENING (EEG) Nr. 1811/93 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1993 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/92

VERORDENING (EEG) Nr. 1811/93 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1993 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/92

Publicatieblad Nr. L 166 van 08/07/1993 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0235
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0235


VERORDENING (EEG) Nr. 1811/93 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1993 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/92

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), inzonderheid op artikel 4, lid 6,

Overwegende dat de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens, bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75, dient te worden berekend door de prijzen waargenomen in iedere Lid-Staat te wegen met de coëfficiënten die het relatieve gewicht aangeven van de varkensstapel van iedere Lid-Staat; dat het daarom dienstig is deze coëfficiënten te bepalen aan de hand van de varkensstapels geteld in begin december van ieder jaar overeenkomstig Richtlijn 76/630/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de door de Lid-Staten op het gebied van de varkensproduktie te houden enquêtes (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1057/91 van de Commissie (4);

Overwegende dat op basis van de resultaten van de enquête van december 1992 de wegingscoëfficiënten vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1731/92 van de Commissie (5) dienen te worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De wegingscoëfficiënten bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 zijn vastgesteld in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1731/92 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 129 van 11. 5. 1989, blz. 12.

(3) PB nr. L 223 van 16. 8. 1976, blz. 4.

(4) PB nr. L 107 van 27. 4. 1991, blz. 11.

(5) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 114.

BIJLAGE

Wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens België 6,4

Denemarken 9,5

Duitsland 24,2

Griekenland 1,0

Spanje 16,6

Frankrijk 11,5

Ierland 1,3

Italië 7,6

Luxemburg 0,1

Nederland 12,5

Portugal 2,3

Verenigd Koninkrijk 7,0.