Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1976/93 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1993 tot vaststelling van afwijkende maatregelen in de sector rundvlees in verband met bepaalde veterinaire voorschriften

VERORDENING (EEG) Nr. 1976/93 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1993 tot vaststelling van afwijkende maatregelen in de sector rundvlees in verband met bepaalde veterinaire voorschriften

VERORDENING (EEG) Nr. 1976/93 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1993 tot vaststelling van afwijkende maatregelen in de sector rundvlees in verband met bepaalde veterinaire voorschriften

Publicatieblad Nr. L 180 van 23/07/1993 blz. 0032 - 0032


VERORDENING (EEG) Nr. 1976/93 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1993 tot vaststelling van afwijkende maatregelen in de sector rundvlees in verband met bepaalde veterinaire voorschriften

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 125/93 (2), en met name op artikel 23,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1061/93 van de Commissie van 30 april 1993 tot vaststelling van afwijkende maatregelen in de sector rundvlees als gevolg van de uitbraak van mond- en klauwzeer in Italië (3) is bepaald dat de geldigheidsduur van invoercertificaten die zijn afgegeven op grond van artikel 6, lid 4, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 3619/92 van de Commissie van 15 december 1992 tot vaststelling, voor 1993, van maatregelen voor het beheer van de invoer van bepaalde categorieën levende runderen (4) en op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 179/93 van de Commissie van 29 januari 1993 tot bepaling van de mate waarin de in januari 1993 ingediende aanvragen om afgifte van invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden (5), op verzoek van de betrokken handelaar met 60 dagen wordt verlengd; dat in het licht van de invoersituatie als gevolg van de toepassing van veterinaire voorschriften die verband houden met het uitbreken van mond- en klauwzeer in bepaalde landen, de geldigheidsduur van de bedoelde certificaten een tweede maal in de vereiste mate moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In afwijking van artikel 4, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie (6), wordt de geldigheidsduur van de certificaten die op grond van artikel 6, lid 4, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 3619/92 of op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 179/93 zijn afgegeven, op verzoek van de betrokken handelaar verlengd tot en met 30 september 1993.

2. Het origineel van het betrokken certificaat moet bij de in lid 1 bedoelde aanvraag worden gevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 18 van 27. 1. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 108 van 1. 5. 1993, blz. 88.

(4) PB nr. L 367 van 16. 12. 1992, blz. 17.

(5) PB nr. L 22 van 20. 1. 1993, blz. 51.

(6) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5.