Home

Verordening (EEG) nr. 1987/93 van de Raad van 19 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/77 betreffende de certificering van hop

Verordening (EEG) nr. 1987/93 van de Raad van 19 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/77 betreffende de certificering van hop

Verordening (EEG) nr. 1987/93 van de Raad van 19 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/77 betreffende de certificering van hop

Publicatieblad Nr. L 182 van 24/07/1993 blz. 0001 - 0003
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 51 blz. 0045
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 51 blz. 0045


VERORDENING (EEG) Nr. 1987/93 VAN DE RAAD van 19 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1784/77 betreffende de certificering van hop

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (1), inzonderheid op artikel 2, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1784/77 (2) is bepaald in welk stadium de certificering moet plaatsvinden en op welke voorwaarden de hopprodukten een extra bewerking mogen ondergaan;

Overwegende dat geïsomeriseerd hopmeel en een heel gamma nieuwe geïsomeriseerde produkten - die juist vóór of juist na de gistingsfase worden gebruikt en inzake chemische samenstelling tussen geïsomeriseerd hopmeel en geïsomeriseerde hopextracten liggen - inmiddels op de markt tot op zekere hoogte van belang zijn geworden, maar dat er onduidelijkheid bestaat betreffende hun certificering, wat de afzet bemoeilijkt; dat deze produkten - evenals geïsomeriseerde hopextracten - de meeste kenmerken hebben verloren van de rassen waaruit zij zijn gevormd, zodat de oorsprong ervan zelfs niet met zeer geavanceerde laboratoriumapparatuur kan worden opgespoord; dat het wenselijk is deze produkten op te nemen in de bij Verordening (EEG) nr. 1784/77 vastgestelde lijst met uitzonderingen;

Overwegende dat hop in de voormalige Duitse Democratische Republiek na de oogst traditioneel anders wordt behandeld dan op het overige grondgebied van de Gemeenschap, in die zin dat in talrijke hopteeltbedrijven de hopbellen bij de reiniging en de eerste droging tegelijk ook worden gemalen en tot pellets geperst, aangezien met de bestaande uitrusting die twee fasen niet van elkaar kunnen worden gescheiden; dat dit procédé echter niet overeenstemt met de communautaire wetgeving die eist dat de certificering vóór de verwerking plaatsvindt; dat om de producenten in staat te stellen hun nieuwe investeringen over een passende periode te spreiden, een langere overgangsperiode moet worden vastgesteld dan de in Verordening (EEG) nr. 2239/91 van de Commissie van 26 juli 1991 betreffende overgangsmaatregelen in de sector hop na de eenwording van Duitsland (3) bepaalde periode, die op 31 december 1992 is afgelopen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1784/77 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1 wordt:

a) lid 1 vervangen door:

"1. Deze verordening heeft betrekking op de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 bedoelde produkten die zijn geoogst in de Gemeenschap of die in de Gemeenschap zijn vervaardigd uit deze produkten of uit overeenkomstig artikel 5 van voornoemde verordening uit derde landen ingevoerde produkten, met uitzondering van:

a) op het eigen bedrijf van een brouwerij geoogste hop die door haar zelf in ongewijzigde of in verwerkte staat wordt gebruikt;

b) geïsomeriseerde hopextracten;

c) geïsomeriseerd hopmeel;

d) geïsomeriseerde produkten die zijn opgenomen in de volgens de procedure van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 vast te stellen lijst;

e) van hop afgeleide produkten die onder contract voor rekening van een brouwerij zijn verwerkt, op voorwaarde dat die produkten door de brouwerij zelf worden gebruikt;

f) hop en van hop afgeleide produkten in kleine verpakkingen, bestemd voor de verkoop aan particulieren voor eigen gebruik.

De onder a) tot en met f) bedoelde produkten worden onderworpen aan een nader vast te stellen controle.";

b) aan lid 3 het volgende toegevoegd:

"Onverminderd de bovenstaande termijnen mag de certificering van hop die is geteeld in de voormalige Duitse Democratische Republiek en die is bereid en verwerkt in de hopteeltbedrijven die in de bijlage bij deze verordening zijn vermeld, tot en met 31 december 1995 na de verwerking van de hop tot pellets, maar vóór enige andere verwerking plaatsvinden, voor zover kan worden gegarandeerd dat de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 890/78 van de Commissie bedoelde minimumeisen voor het in de handel brengen in acht worden genomen. De certificering van hoppellets die in de bovenbedoelde bedrijven zijn verwerkt, geschiedt in de certificeringscentra in de voormalige Duitse Democratische Republiek.";

2. de bijlage die in de bijlage bij deze verordening is opgenomen wordt aan Verordening (EEG) nr. 1784/77 toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1, punt 1, onder b), is evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 juli 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. BOURGEOIS

(1) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3124/92 (PB nr. L 313 van 30. 10. 1992, blz. 1).

(2) PB nr. L 200 van 8. 8. 1977, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1605/91 (PB nr. L 149 van 14. 6. 1991, blz. 14).

(3) PB nr. L 204 van 27. 7. 1991, blz. 14.

BIJLAGE

"BIJLAGE

Bedrijven waar de certificering mag plaatsvinden na de verwerking tot pellets

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"