Home

Verordening (EEG) nr. 2158/93 van de Commissie van 28 juli 1993 betreffende het toepassen van wijzigingen in het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee en in het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen in het kader van Verordening (EEG) nr. 613/91 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2158/93 van de Commissie van 28 juli 1993 betreffende het toepassen van wijzigingen in het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee en in het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen in het kader van Verordening (EEG) nr. 613/91 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2158/93 van de Commissie van 28 juli 1993 betreffende het toepassen van wijzigingen in het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee en in het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen in het kader van Verordening (EEG) nr. 613/91 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 194 van 03/08/1993 blz. 0005 - 0006
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 5 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 5 blz. 0003


VERORDENING (EEG) Nr. 2158/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 betreffende het toepassen van wijzigingen in het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee en in het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen in het kader van Verordening (EEG) nr. 613/91 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 613/91 van de Raad van 4 maart 1991 betreffende overdracht van schepen tussen nationale registers binnen de Gemeenschap (1), met name op artikel 1, onder a), tweede alinea,

Overwegende dat de toepasbaarheid van de regels van het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Solas 1974) en van het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (Marpol 1973/1978), voor de overdracht van schepen beperkt is tot de regels die van kracht waren op de datum waarop Verordening (EEG) nr. 613/91 is vastgesteld, te weten 4 maart 1991;

Overwegende dat inmiddels, als gevolg van de noodzaak de veiligheidsnormen van schepen bij te stellen, Solas 1974 en het bijbehorende Protocol van 1978 werden gewijzigd op 9 en 10 november 1988, op 11 april 1989 en op 23 mei 1990; dat deze wijzigingen internationaal van kracht werden op 1 februari 1992;

Overwegende dat inmiddels, als gevolg van de noodzaak de normen ter voorkoming van verontreiniging door schepen bij te stellen, ook Marpol 1973/1978 werd gewijzigd op 4 juli 1991, welke wijzigingen internationaal van kracht werden op 4 april 1993;

Overwegende dat, om de toepassing van deze bijgestelde normen voor maritieme veiligheid en voor de voorkoming van verontreiniging binnen de Gemeenschap te waarborgen met betrekking tot de overdracht van schepen tussen registers van Lid-Staten, deze wijzigingen dienen te gelden voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 613/91;

Overwegende dat de in deze verordening voorziene maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van 7 mei 1993 van het Comité inzake de overdracht van schepen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende wijzigingen op het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Solas 1974) gelden voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 613/91:

1. Resolutie 1 van de Conferentie van verdragsluitende regeringen die partij zijn bij het Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee over het wereldwijd maritiem nood-, spoed- en veiligheidssysteem van 9 november 1988, waarbij de hoofdstukken I, II-1, III, IV, V en het aanhangsel van de bijlage bij Solas 1974 werden gewijzigd.

2. Resolutie 2 van de Conferentie van verdragsluitende regeringen die partij zijn bij het internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee over het wereldwijd maritiem nood-, spoed- en veiligheidssysteem van 9 november 1988, waarbij de lijst van uitrustingsstukken (formulieren E en R) werd aangenomen als aanvulling op het uitrustingscertificaat voor vrachtschepen en het radio-veiligheidscertificaat voor vrachtschepen zoals voorgeschreven in de bijlage bij Solas 1974.

3. De resolutie van de Conferentie van partijen bij het Protocol van 1978 in verband met het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee over het wereldwijd maritiem nood-, spoed- en veiligheidssysteem van 10 november 1988, waarbij hoofdstuk I en het bijbehorend aanhangsel van de bijlage bij het Protocol van 1978 betreffende Solas 1974 werden gewijzigd.

4. Resolutie MSC 13 (57) van de 57e vergadering van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie, aangenomen op 11 april 1989, waarbij de hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en VII van de bijlage bij Solas 1974 werden gewijzigd.

5. Resolutie MSC 19 (58) van de 58e vergadering van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie, aangenomen op 23 mei 1990, waarbij hoofdstuk II-1 van de bijlage bij Solas 1974 werd gewijzigd.

Artikel 2

Resolutie MEPC 47 (31) van de 31e vergadering van de Commissie voor bescherming van het mariene milieu van de Internationale Maritieme Organisatie van 4 juli 1991, waarbij bijlage I bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978, werd gewijzigd, geldt voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 613/91.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1993.

Voor de Commissie

Abel MATUTES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 68 van 15. 3. 1991, blz. 1.