Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2353/93 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EEG) Nr. 2353/93 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EEG) Nr. 2353/93 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 216 van 26/08/1993 blz. 0005 - 0008


VERORDENING (EEG) Nr. 2353/93 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3334/90 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 augustus 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 augustus 1993.

Voor de Commissie

Karel VAN MIERT

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 321 van 21. 11. 1990, blz. 6.

BIJLAGE

/* Tabellen: zie PB */