Home

VERORDENING (EG) Nr. 3129/93 VAN DE COMMISSIE van 10 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

VERORDENING (EG) Nr. 3129/93 VAN DE COMMISSIE van 10 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

VERORDENING (EG) Nr. 3129/93 VAN DE COMMISSIE van 10 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 280 van 13/11/1993 blz. 0010 - 0010


VERORDENING (EG) Nr. 3129/93 VAN DE COMMISSIE van 10 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), en met name op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3919/92 van de Raad van 20 december 1992 inzake de vaststelling van de voor 1993 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) 927/93 (4), quota vastlegt voor heek voor 1993;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van heek in de wateren van ICES-gebieden IIa (EG-zone), IV (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, het voor 1993 toegewezen quotum bereikt hebben; dat het Verenigd Koninkrijk de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 18 september 1993; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van heek in de wateren van ICES-gebieden IIa (EG-zone), IV (EG-zone) door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd Koninkrijk voor 1993 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op heek in de wateren van ICES-gebieden IIa (EG-zone), IV (EG-zone) door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepasing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 18 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 november 1993.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2.

(3) PB nr. L 397 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(4) PB nr. L 96 van 22. 4. 1993, blz. 1.