Home

Verordening (EG) nr. 3300/93 van de Commissie van 30 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1274/91 houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

Verordening (EG) nr. 3300/93 van de Commissie van 30 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1274/91 houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

Verordening (EG) nr. 3300/93 van de Commissie van 30 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1274/91 houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

Publicatieblad Nr. L 296 van 01/12/1993 blz. 0052 - 0054
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0206
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0206


VERORDENING (EG) Nr. 3300/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1274/91 houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2617/93 (2), en met name op artikel 10, lid 3, en artikel 20, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2617/93 van de Raad van 21 september 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1907/90 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren, en met name op artikel 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1274/91 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2221/92 (4), bepalingen voor de toepassing van bovenbedoelde handelsnormen zijn vastgesteld;

Overwegende dat met het oog op de voorziening van de consument met produkten van goede kwaliteit ervoor moet worden gezorgd dat de eieren frequenter worden opgehaald en striktere kwaliteitscriteria moeten worden vastgesteld voor met de aanhuiding "extra" verhandelde eieren;

Overwegende dat als gevolg van de invoering, bij Verordening (EEG) nr. 2617/93, van de verplichte vermelding van de datum van minimale houdbaarheid en een adequate aanbeveling inzake de opslag op verpakkingen van eieren van klasse A, de in Verordening (EEG) nr. 1274/91 vastgestelde voorschriften inzake de te vermelden data moeten worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1274/91 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 1, wordt de tweede alinea geschrapt.

2. In artikel 5, lid 1, wordt de tekst bij het tweede streepje gelezen:

"- luchtkamer: hoogte niet meer dan 6 mm, onbeweeglijk; van eieren in de handel gebracht met de vermelding "extra" mag de luchtkamer evenwel niet meer dan 4 mm hoog zijn;".

3. De artikelen 14, 15 en 16 worden gelezen:

"Artikel 14

1. De in de artikelen 10 en 15 van Verordening (EEG) nr. 1907/90 bedoelde datum van minimale houdbaarheid wordt, in overeenstemming met artikel 9, lid 2, van Richtlijn 79/112/EEG van de Raad (*), bij de verpakking aangegeven met een of meer van de volgende vermeldingen:

- Consúmase preferentemente antes del . . .,

- Mindst holdbar til . . .,

- Mindestens haltbar bis . . .,

- Analosi kata protimisi prin apo . . .,

- Best before . . .,

- À consommer de préférence avant le . . .,

- Da consumarsi preferibilmente entro . . .,

- Ten minste houdbaar tot . . .,

- A consumir de prefêrencia antes de . . .

Hierbij wordt de datum vermeld door middel van twee getallen van twee cijfers, waarmee in volgorde wordt aangegeven:

- 01 tot en met 31: de dag,

- 01 tot en met 12: de maand.

2. Op grote verpakkingen en op kleine verpakkingen, ook als deze laatste een onderdeel van grote verpakkingen zijn, wordt op de buitenkant in duidelijk zichtbare en leesbare letters een vermelding aangebracht waarbij de consument wordt aangeraden eieren na aankoop gekoeld te bewaren.

3. Bij losse verkoop van eieren wordt een vermelding van dezelfde strekking als de vermelding in lid 2 zodanig aangebracht dat zij duidelijk zichtbaar en ondubbelzinnig is voor de consument.

Artikel 15

De in de artikelen 10 en 15 van Verordening (EEG) nr. 1907/90 bedoelde verpakkingsdatum wordt aangegeven met een of meer van de volgende vermeldingen:

- Embalado el: . . .,

- Pakket den: . . .,

- Verpackt am: . . .,

- Imerominia syskevasias: . . .,

- Packing date: . . .,

- Emballé le: . . .,

- Data d'imballaggio: . . .,

- Verpakt op: . . .,

- Embalado em: . . .

gevolgd door de twee getallen van twee cijfers, als bedoeld in artikel 14, lid 1, tweede alinea.

Artikel 16

1. Benevens de datum van minimale houdbaarheid en/of de verpakkingsdatum mag de verpakker bij het verpakken de aanbevolen uiterste verkoopdatum aanbrengen op de eieren, op de verpakking of op de eieren en de verpakking.

2. De aanbevolen uiterste verkoopdatum geldt als indicatie inzake de uiterste datum waarop de eieren te koop mogen worden aangeboden aan de consument, met dien verstande dat zij daarna nog gedurende zeven dagen moeten kunnen worden bewaard. Daartoe wordt een zodanige datum vastgesteld dat eieren van klasse "A" tot het einde van de betrokken bewaartermijn aan de in artikel 5, lid 1, omschreven kenmerken beantwoorden, mits zij op de juiste wijze worden bewaard. De datum van minimale houdbaarheid geeft het einde van de bewaartermijn aan.

De vermelding dient zodanig te zijn geformuleerd dat daaruit duidelijk de betekenis van de aanbevolen uiterste verkoopdatum blijkt.

3. De verpakker mag bij het verpakken de legdatum op de verpakking aanbrengen, in welk geval deze datum ook op de eieren in de verpakking wordt aangebracht. De legdatum mag evenwel ook op het producerende bedrijf op de eieren worden gestempeld.

4. Voor de vermelding van de in dit artikel bedoelde data op de eieren en van de uiterste verkoopdatum en de legdatum op de verpakking worden een of meer van de in bijlage I vastgestelde termen gebruikt.

5. De in dit artikel bedoelde data worden vermeld door middel van twee getallen van twee cijfers, als bedoeld in artikel 14, lid 1, tweede alinea.

(*) PB nr. L 33 van 8. 2. 1979, blz. 1.".

4. In de aanhef van artikel 17 wordt de verwijzing naar "artikel 15" vervangen door een verwijzing naar "artikel 16".

5. Artikel 21, lid 1:

Betreft niet de Nederlandse tekst.

6. Artikel 24, lid 1, wordt gelezen:

"Artikel 24

1. De banderol of het etiket als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1907/90 wordt zodanig gedrukt of aangebracht dat geen enkele vermelding op de verpakking daardoor onzichtbaar wordt. De volgende vermelding wordt in cursieve letters op de banderol of het etikel gedrukt: "extra tot en met . . .", gevolgd door de in artikel 14, lid 1, tweede alinea, bedoelde twee getallen van twee cijfers die de zevende dag na de datum van verpakking aangeven. De letters en cijfers zijn ten minste 1 cm hoog.".

7. Artikel 25, lid 2, onder e), wordt gelezen:

"e) voor eieren van klasse A: de originele datum van minimale houdbaarheid en daaronder de vermelding "opnieuw gesorteerde eieren";

voor eieren van andere klassen: de vermelding "verpakt op . . .", gevolgd door de datum van eerste verpakking en daaronder de vermelding "opnieuw gesorteerd:", gevolgd door de datum waarop de eieren opnieuw zijn gesorteerd, vermeld op de in artikel 14, lid 1, tweede alinea, vastgestelde wijze;".

8. Artikel 26, lid 2), onder e), wordt gelezen:

"e) voor eieren van klasse A: de originele datum van minimale houdbaarheid en daaronder de vermelding "omgepakte eieren";

voor eieren van andere klassen: de vermelding "verpakt op . . . ", gevolgd door de datum van eerste verpakking en daaronder de vermelding "omgepakt", gevolgd door de datum waarop de eieren zijn omgepakt, vermeld op de in artikel 14, lid 1, tweede alinea, vastgestelde wijze;".

9. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Tot 30 september 1994 mogen de handelaren bestaande verpakkingen met datavermeldingen overeenkomstig de bepalingen die golden vóór 1 december 1993, blijven gebruiken.

De datum van minimale houdbaarheid en de aanbeveling om de eieren na aankoop gekoeld te bewaren worden evenwel uiterlijk per 1 juni 1994 op deze verpakkingen vermeld door er een banderol of etiket met de in artikel 14, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 1274/91 bedoelde vermeldingen op aan te brengen.

Met ingang van 1 juni 1994 wordt de in artikel 24, lid 1, tweede zin, van Verordening (EEG) nr. 1274/91 bedoelde vermelding op de banderol of het etiket aangebracht.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 november 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 6. 7. 1990, blz. 5.

(2) PB nr. L 240 van 25. 9. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 121 van 16. 5. 1991, blz. 11.

(4) PB nr. L 218 van 1. 8. 1992, blz. 81.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

1. Datum van minimale houdbaarheid:

cons. preferente

Mindst holdbar til

Mind. haltbar

Analosi prin apo

Best before

à cons. de préf. av. of DCR (1)

da cons. pref. entro

tenm. houdb. tot

Cons. de pref. antes de

2. Verpakkingsdatum:

emb.

pakket

verp.

syskevasia

packed

emb. le

imball. il

verp.

emb.

3. Uiterste verkoopdatum:

vender antes

Sidste salgsdato

Verkauf bis

Polisi

Sell by

à vend. de préf. av. of DVR (1)

data vend. racc.

uit. verk. dat.

Vend. de pref. antes de

4. Legdatum:

puesta

laeggedato

gelegt

ootokia

laid

pondu le

deposto il

gelegd

postura

(1) Bij gebruik van de termen "DVR" en "DCR" moet de vermelding op de verpakking zo zijn geformuleerd dat daaruit duidelijk blijkt wat deze afkortingen betekenen. "