Home

VERORDENING (EG) Nr. 3355/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten bedoeld bij GN-code 1604

VERORDENING (EG) Nr. 3355/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten bedoeld bij GN-code 1604

VERORDENING (EG) Nr. 3355/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten bedoeld bij GN-code 1604

Publicatieblad Nr. L 301 van 08/12/1993 blz. 0006 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 3355/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten bedoeld bij GN-code 1604

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (1), inzonderheid op artikel 17, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat voor tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en andere vissoorten van het geslacht Euthynnus, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten bedoeld bij GN-code 1604, een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld;

Overwegende dat, op basis van de criteria van artikel 17, lid 2, van genoemde verordening, moet worden overgegaan tot een verlaging van deze prijs voor het visseizoen 1994,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De communautaire produktieprijs voor tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en andere vissoorten van het geslacht Euthynnus bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten bedoeld bij GN-code 1604 en de handelscategorie waarop deze prijs betrekking heeft, worden voor het visseizoen dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 1994 als volgt vastgesteld:

"(ecu/ton)"" ID="1">Geelvintonijn (Thunnus albacares)> ID="2">in gehele staat, wegende meer dan 10 kg per stuk> ID="3">1 011">

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1994.Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.Gedaan te Brussel, 22 november 1993. Voor de Raad De Voorzitter A. BOURGEOIS

(1) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1891/93 (PB nr. L 172 van 15. 7. 1993, blz. 1).