Home

VERORDENING (EG) Nr. 3509/93 VAN DE RAAD van 10 december 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde met de hand vervaardigde produkten (1994)

VERORDENING (EG) Nr. 3509/93 VAN DE RAAD van 10 december 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde met de hand vervaardigde produkten (1994)

VERORDENING (EG) Nr. 3509/93 VAN DE RAAD van 10 december 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde met de hand vervaardigde produkten (1994)

Publicatieblad Nr. L 322 van 23/12/1993 blz. 0001 - 0036


VERORDENING (EG) Nr. 3509/93 VAN DE RAAD van 10 december 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde met de hand vervaardigde produkten (1994)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap zich bereid heeft verklaard voor bepaalde met de hand vervaardigde produkten jaarlijks een communautair tariefcontingent, vrij van recht, te openen voor een totaalbedrag dat voor 1993 10 540 000 ecu bedroeg, zulks met een maximum van 1 200 000 ecu voor elke betrokken groep van produkten; dat echter het recht om gebruik te maken van dit communautaire tariefcontingent afhankelijk is gesteld van het indienen bij de douaneautoriteiten van de Gemeenschap van een door de erkende instanties van het land van vervaardiging afgegeven certificaat, waarin wordt verklaard dat de betrokken goederen met de hand zijn vervaardigd; dat het derhalve dienstig is dit tariefcontingent te openen per 1 januari 1994 op basis van het voor het jaar 1993 aangehouden volume;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de door het bedoelde contingent geboden mogelijkheden en dat het aan dat contingent verbonden recht zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer totdat het tariefcontingent is uitgeput;

Overwegende dat de Gemeenschap dient te beslissen over de opening van een tariefcontingent, gevolg gevend aan haar internationale verbintenissen; dat niets belet dat, om de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk beheer van dit contingent te verzekeren, de Lid-Staten de mogelijkheid geboden wordt uit het contingent de nodige, met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie die met name de uitputtingsgraad van het contingent moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van het contingent kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 31 december 1994 worden de douanerechten voor de invoer van de in bijlage I opgenomen produkten volledig geschorst binnen de grenzen van een communautair tariefcontingent opgenomen onder volgnummer 09.0105 voor een waarde van 10 540 000 ecu met een maximumbedrag van 1 200 000 ecu voor elke code met zes cijfers van de gecombineerde nomenclatuur.

2. Dit contingent kan echter alleen gebruikt worden voor de produkten die vergezeld zijn van een door de ter zake bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap erkend certificaat, afgegeven door een der erkende instanties van het in bijlage III opgenomen land van vervaardiging en overeenkomende met een van de in bijlage II opgenomen modellen, waarin wordt verklaard dat de betrokken goederen met de hand zijn vervaardigd. Deze goederen moeten bovendien door de ter zake bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap worden aanvaard als zijnde met de hand vervaardigd.

3. De Verordeningen (EEG) nr. 2779/78(1) en (EEG) nr. 289/84(2) zijn van toepassing bij de berekening van de tegenwaarde in de nationale valuta's van de in ecu uitgedrukte bedragen.

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt beheerd door de Commissie, die alle dienstige administratieve maatregelen kan nemen met het oog op een doeltreffend beheer daarvan.

Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor een produkt bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming uit het contingent van een gedeelte dat met die behoeften overeenstemt.

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het contingent.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toedeling pro rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden door de Commissie hierover ingelicht.

Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt dat de importeurs van de betrokken produkten te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de door het contingent geboden invoermogelijkheden, zolang het saldo van het betrokken contingent zulks toelaat.

Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 december 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. WATHELET

(1) PB nr. L 333 van 30. 11. 1978, blz. 5.

(2) PB nr. L 33 van 4. 2. 1984, blz. 2.

BIJLAGE I

In artikel 1, lid 1, bedoelde lijst van produkten >(1) ()"> ID="1">ex 4202> ID="2">Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktentassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnaies, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulcanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen:

"> ID="1">4202 11 10> ID="2">documentenkoffertjes, aktentassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen

"> ID="1">4202 11 90> ID="2">andere

"> ID="1">4202 12 91> ID="2">documentenkoffertjes, aktentassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen

"> ID="1">4202 12 99> ID="2">andere

"> ID="1">4202 19 90> ID="2">andere

"> ID="1">4202 21 00> ID="2">met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder

"> ID="1">4202 22 90> ID="2">van textiel

"> ID="1">4202 31 00> ID="2">met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder

"> ID="1">4202 32 90> ID="2">van textiel

"> ID="1">4202 39 00> ID="2">andere

"> ID="1">4202 91 10> ID="2">reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen

"> ID="1">4202 91 80> ID="2">andere

"> ID="1">4202 92 91> ID="2">reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen

"> ID="1">4202 92 98> ID="2">andere

"> ID="1">ex 4202 99 00> ID="2">voor muziekinstrumenten

"> ID="1">ex 4203> ID="2">Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:

"> ID="1">4203 30 00> ID="2">gordels, koppelriemen en draagriemen

"> ID="1">4203 40 00> ID="2">ander kledingtoebehoren

"> ID="1">4419 00 90> ID="2">Tafel- en keukengerei van hout

"> ID="1">ex 4420> ID="2">Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94:

"> ID="1">4420 10 11> ID="2">beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout

"> ID="1">4420 10 19> ID="2">

"> ID="1">4420 90 91> ID="2">andere

"> ID="1">4420 90 99> ID="2">

"> ID="1">ex 4818> ID="2">Closetpapier, zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, servetten, luiers, maandverbanden en tampons, beddelakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels:

"> ID="1">4818 20 10> ID="2">zakdoeken en toiletdoekjes

"> ID="1">4818 20 91> ID="2">handdoeken op rollen

"> ID="1">4818 20 99> ID="2">andere handdoeken

"> ID="1">4818 30 00> ID="2">tafellakens en servetten

"> ID="1">4818 50 00> ID="2">kleding en kledingtoebehoren

"> ID="1">4818 90 10> ID="2">artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

"> ID="1">4818 90 90> ID="2">andere

"> ID="1">ex 4819> ID="2">Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik:

"> ID="1">4819 30 00> ID="2">zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer

"> ID="1">ex 4823> ID="2">Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels:

"> ID="1">4823 60 10> ID="2">presenteerbladen, schalen en borden

"> ID="1">4823 60 90> ID="2">andere

"> ID="1">4823 70 90> ID="2">andere

"> ID="1">4823 90 90> ID="2">andere

"> ID="1">ex 5208

ex 5208 51 00

tot en met

ex 5208 59 00

> ID="2">Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van niet meer dan 200 g per m²:

- met de hand bedrukt volgens het "batik"-procédé

"> ID="1">ex 5209

ex 5209 51 00

tot en met

ex 5209 59 00

> ID="2">Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van meer dan 200 g per m²:

- met de hand bedrukt volgens het "batik"-procédé

"> ID="1">ex 5212> ID="2">Andere weefsels van katoen:

"> ID="1">ex 5212 15 10

ex 5212 15 90

ex 5212 25 10

ex 5212 25 90> ID="2">- met de hand bedrukt volgens het "batik"-procédé"> ID="1">ex 5701> ID="2">Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd:

"> ID="1">5701 10 10> ID="2">bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde of vlokzijde

"> ID="1">5701 90 10> ID="2">van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens bedoeld bij post 5605 of van textielstoffen gecombineerd met metaaldraad

"> ID="1">5701 90 90> ID="2">van andere textielstoffen

"> ID="1">ex 5704> ID="2">Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd:

"> ID="1">5704 90 00> ID="2">andere

"> ID="1">ex 5705 00> ID="2">Andere tapijten van textielstoffen, ook indien geconfectioneerd:

"> ID="1">5705 00 10> ID="2">van wol of van fijn haar

"> ID="1">5705 00 39> ID="2">andere

"> ID="1">5705 00 90> ID="2">van andere textielstoffen

"> ID="1">5810> ID="2">Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

"> ID="1">5810 10 10

tot en met

5810 99 90> ID="2">

"> ID="1">ex 6101> ID="2">Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103:

"> ID="1">ex 6101 10 10> ID="2">overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen:

- poncho's van fijn haar

"> ID="1">ex 6102> ID="2">Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6104:

"> ID="1">ex 6102 10 10> ID="2">mantels, capes en dergelijke artikelen:

- poncho's van fijn haar

"> ID="1">ex 6110> ID="2">Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk:

"> ID="1"" ID="2">van fijn haar:

"> ID="1">ex 6110 10 35

ex 6110 10 38> ID="2">- truien, jumpers, pullovers (met of zonder mouwen)

"> ID="1"" ID="2">van fijn haar:

"> ID="1">ex 6110 10 95

ex 6110 10 98> ID="2">- truien, jumpers, pullovers (met of zonder mouwen)

"> ID="1">ex 6201> ID="2">Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6203:

"> ID="1">ex 6201 11 00> ID="2">van wol of van fijn haar:

- poncho's

"> ID="1">ex 6201 92 00> ID="2">van katoen:

- (2)

"> ID="1">ex 6201 99 00> ID="2">van andere textielstoffen:

- (3)

"> ID="1">ex 6202> ID="2">Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6204:

"> ID="1">ex 6202 11 00> ID="2">van wol of van fijn haar:

- poncho's en capes van wol

- poncho's van fijn haar

"> ID="1">ex 6202 92 00> ID="2">van katoen:

- (4)

"> ID="1">ex 6202 99 00> ID="2">van andere textielstoffen:

- (5)

"> ID="1">ex 6204> ID="2">Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes:

"> ID="1">ex 6204 12 00> ID="2">van katoen:

- (6)

"> ID="1">ex 6204 22 80> ID="2">andere:

- (7)

"> ID="1">ex 6204 29 90> ID="2">andere:

- (8)

"> ID="1">ex 6204 32 90> ID="2">andere:

- (9)

"> ID="1">ex 6204 39 90> ID="2">andere:

- (10)

"> ID="1">ex 6204 42 00> ID="2">van katoen:

- (11)

"> ID="1">ex 6204 44 00> ID="2">van kunstmatige vezels:

- (12)

"> ID="1">ex 6204 49 90> ID="2">andere:

- (13)

"> ID="1">ex 6204 51 00> ID="2">van wol of van fijn haar:

- rokken, broekrokken en voorgesneden rokken, van wol

"> ID="1">ex 6204 52 00> ID="2">van katoen:

- (14)

"> ID="1">ex 6204 53 00> ID="2">van synthetische vezels:

- (15)

"> ID="1">ex 6204 59 10> ID="2">van kunstmatige vezels:

- (16)

"> ID="1">ex 6204 59 90> ID="2">andere:

- (17)

"> ID="1">ex 6204 62 31> ID="2">van denim:

- (18)

"> ID="1">ex 6204 62 33> ID="2">van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy):

- (19)

"> ID="1">ex 6204 62 39> ID="2">andere:

- (20)

"> ID="1">ex 6204 62 59> ID="2">andere:

- (21)

"> ID="1">ex 6204 62 90> ID="2">andere:

- (22)

"> ID="1">ex 6204 63 18> ID="2">andere:

- (23)

"> ID="1">ex 6204 63 39> ID="2">andere:

- (24)

"> ID="1">ex 6204 63 90> ID="2">andere:

- (25)

"> ID="1">ex 6204 69 18> ID="2">andere:

- (26)

"> ID="1">ex 6204 69 39> ID="2">andere:

- (27)

"> ID="1">ex 6204 69 50> ID="2">andere:

- (28)

"> ID="1">ex 6204 69 90> ID="2">andere:

- (29)

"> ID="1">ex 6205> ID="2">Overhemden voor heren of voor jongens:

"> ID="1">ex 6205 20 00> ID="2">van katoen:

- (30)

"> ID="1">ex 6205 90 10> ID="2">van vlas of van ramee:

- (31)

"> ID="1">ex 6206> ID="2">Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes:

"> ID="1">ex 6206 30 00> ID="2">van katoen:

- (32)

"> ID="1">ex 6206 90 10> ID="2">van vlas of van ramee:

- (33)

"> ID="1">ex 6207> ID="2">Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens:

"> ID="1">ex 6207 91> ID="2">van katoen:

"> ID="1">6207 91 90> ID="2">andere:

- (34)

"> ID="1">ex 6207 99 00> ID="2">van andere textielstoffen:

- (35)

"> ID="1">ex 6208> ID="2">Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes:

"> ID="1">ex 6208 91> ID="2">negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen:

"> ID="1">ex 6208 91 19> ID="2">andere:

- (36)

"> ID="1">ex 6208 99 00> ID="2">van andere textielstoffen:

- (37)

"> ID="1">ex 6213> ID="2">Zakdoeken:

"> ID="1">6213 20 00> ID="2">van katoen

"> ID="1">6214

6214 10 00

tot en met

6214 90 90> ID="2">Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen"> ID="1">6215

6215 10 00

tot en met

6215 90 00> ID="2">Dassen, strikjes en sjaaldassen"> ID="1">ex 6217> ID="2">Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren:

"> ID="1">6217 10 00> ID="2">kledingtoebehoren

"> ID="1">ex 6301> ID="2">Dekens:

"> ID="1">6301 20 91> ID="2">geheel van wol of van fijn haar

"> ID="1">6301 20 99> ID="2">andere

"> ID="1">6301 30 90> ID="2">andere

"> ID="1">6301 40 90> ID="2">andere

"> ID="1">6301 90 90> ID="2">andere

"> ID="1">ex 6302> ID="2">Tafel-, bedde- en huishoudlinnen:

"> ID="1">ex 6302 21 00> ID="2">van katoen:

- (38)

"> ID="1">ex 6302 51 10> ID="2">gemengd met vlas:

- (39)

"> ID="1">ex 6302 51 90> ID="2">ander:

- (40)

"> ID="1">ex 6302 91 10> ID="2">gemengd met vlas:

- (41)

"> ID="1">ex 6302 91 90> ID="2">ander:

- (42)

"> ID="1">ex 6303> ID="2">Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen:

"> ID="1">ex 6303 91 00> ID="2">van katoen:

- (43)

"> ID="1">ex 6303 99 90> ID="2">andere:

- overgordijnen van wol

"> ID="1">ex 6304> ID="2">Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 9404:

"> ID="1">ex 6304 19 10> ID="2">van katoen:

- (44)

"> ID="1">ex 6304 92 00> ID="2">andere dan van brei- of haakwerk, van katoen:

- (45)

"> ID="1">ex 6307> ID="2">Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen:

"> ID="1">6307 10 90> ID="2">andere

"> ID="1">6307 90 99> ID="2">andere

"> ID="1">ex 6406> ID="2">Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan:

"> ID="1">6406 10 11> ID="2">bovendelen

"> ID="1">6406 10 19> ID="2">delen van bovendelen

"> ID="1">6406 10 90> ID="2">van andere stoffen

"> ID="1">6406 20 10> ID="2">van rubber

"> ID="1">6406 20 90> ID="2">van kunststof

"> ID="1">6406 91 00> ID="2">van hout

"> ID="1">6406 99 30> ID="2">samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, niet voorzien van buitenzool

"> ID="1">6406 99 50> ID="2">inlegzolen en andere losse inlegstukken

"> ID="1">6406 99 60> ID="2">buitenzolen van leder of van kunstleder

"> ID="1">6406 99 80> ID="2">andere

"> ID="1">ex 6505> ID="2">Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielprodukten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd:

"> ID="1">ex 6505 90 11> ID="2">van gevold brei- of haakwerk:

- baretten van wol

"> ID="1">ex 6505 90 19> ID="2">andere:

- baretten van wol

"> ID="1">6602 00 00> ID="2">Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen

"> ID="1">ex 6802> ID="2">Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd:

"> ID="1">ex 6802 91> ID="2">van marmer, van travertijn of van albast:

"> ID="1">ex 6802 91 90> ID="2">andere:

- gebeeldhouwd

"> ID="1">ex 6802 92> ID="2">van andere kalksteen:

"> ID="1">ex 6802 92 90> ID="2">andere:

- gebeeldhouwd

"> ID="1">ex 6802 93 90> ID="2">van graniet:

- gebeeldhouwd

"> ID="1">ex 6802 99 90> ID="2">andere:

- gebeeldhouwd

"> ID="1">7418> ID="2">Keukengerei, huishoudelijke, sanitaire en toiletartikelen, alsmede delen daarvan, van koper; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van koper

"> ID="1">7419> ID="2">Andere werken van koper

"> ID="1">ex 8308> ID="2">Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor kleding, voor schoeisel, voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde goederen en uitrustingen; holle en gespleten klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van onedel metaal:

"> ID="1">ex 8308 90 00> ID="2">andere, delen daaronder begrepen:

- kralen en pailletten, van onedel metaal

"> ID="1">ex 9113> ID="2">Horlogebanden en delen daarvan:

"> ID="1">9113 90 10> ID="2">van leder of van kunstleder

"> ID="1">ex 9113 90 90> ID="2">andere:

- van weefsel

"> ID="1">9403> ID="2">Andere meubelen en delen daarvan

"> ID="1">ex 9405> ID="2">Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan:

"> ID="1">9405 10 91> ID="2">van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen

"> ID="1">9405 10 99> ID="2">andere

"> ID="1">9405 20 99> ID="2">andere

"> ID="1">9405 40 99> ID="2">andere

"> ID="1">9405 50 00> ID="2">niet-elektrische verlichtingstoestellen

"> ID="1">9405 60 99> ID="2">van andere stoffen

"> ID="1">9405 99 90> ID="2">andere

"> ID="1">ex 9502> ID="2">Poppen, zijnde nabootsingen van de mens:

"> ID="1">ex 9502 10 10> ID="2">van kunststof:

- decoratieve poppen, gekleed op een folkloristische wijze die kenmerkend is voor het land van oorsprong

"> ID="1">ex 9502 10 90> ID="2">van andere stoffen:

- decoratieve poppen, gekleed op een folkloristische wijze die kenmerkend is voor het land van oorsprong

"> ID="1">ex 9503> ID="2">Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten:

"> ID="1">9503 30 10> ID="2">van hout

"> ID="1">9503 49 10> ID="2">van hout

"> ID="1">ex 9503 50 00> ID="2">speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten:

- van hout

"> ID="1">9503 60 10> ID="2">van hout

"> ID="1">ex 9503 90 10> ID="2">speelgoedwapens:

- van hout

"> ID="1">ex 9503 90 99> ID="2">van andere stoffen:

- van hout

"> ID="1">ex 9601> ID="2">Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken daaronder begrepen):

"> ID="1">9601 10 00> ID="2">ivoor, bewerkt; werken van ivoor

"> ID="1">9601 90 90> ID="2">andere

"> ID="1">9602 00 00> ID="2">Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde gelatine

">

(1)() Zie de Taric-codes in bijlage IV.

(2) Met de hand bedrukte artikelen volgens het "batik"-procédé.

(3) Met de hand bedrukte kleding volgens het "batik"-procédé.

(4) Met de hand bedrukte kleding volgens het "batik"-procédé.

(5) Met de hand bedrukte kleding volgens het "batik"-procédé.

(6) Met de hand bedrukte artikelen van weefsel van katoen volgens het "batik"-procédé.

(7) Met de hand bedrukte artikelen van weefsel van katoen volgens het "batik"-procédé.

PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICACIÓN MODEL TIL FREMSTILLINGSCERTIFIKAT MUSTER DER HERSTELLUNGSBESCHEINIGUNG YPODEIGMA PISTOPOIITIKON KATASKEVIS MODEL CERTIFICATE OF MANUFACTURE MODÈLE DE CERTIFICAT DE FABRICATION MODELLO DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE MODEL VAN CERTIFICAAT VAN VERVAARDIGING MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICO

PARARTIMA ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

>Chora kataskevisArmodia ypiresia"> ID="1">India

Indien

Indien

India

India

Inde

India

India

Índia

> ID="2">All India Handicrafts Board

"> ID="1">Pakistán

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Paquistao

> ID="2">Export Promotion Bureau

"> ID="1">Tailandia

Thailand

Thailand

Tailandi

Thailand

Thaïlande

Tailandia

Thailand

Tailândia

> ID="2">Department of Foreign Trade

"> ID="1">Indonesia

Indonesien

Indonesien

Indonisia

Indonesia

Indonésie

Indonesia

Indonesië

Indonésia

> ID="2">Ministerio de Comercio y de Cooperativas

Ministeriet for handel og kooperativer

Ministerium fuer Handel und Genossenschaften

Ypoyrgeio Emporioy kai Synetairismon

Department of Trade and Cooperatives

Ministère du commerce et des coopératives

Ministero del commercio e delle cooperative

Ministerie van Handel en Cooeperatieven

Ministério do Comércio e das Cooperativas

"> ID="1">Filipinas

Philippinerne

Philippinen

Filippines

Philippines

Philippines

Filippine

Filippijnen

Filipinas

> ID="2">Regional offices of the Philippine Department of Trade and Industry

"> ID="1">Irán

Iran

Iran

Iran

Iran

Iran

Iran

Iran

Irao

> ID="2">The Institute of Standards and Industrial Research in Iran (ISIRI)

"> ID="1">Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka> ID="2">Sri Lanka Handicrafts Board"> ID="1">Uruguay

Uruguay

Uruguay

Oyroygoyai

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguai> ID="2">Dirección general de comercio exterior"> ID="1">Bangladesh

Bangladesh

Bangladesch

Mpagklantes

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh> ID="2">Export Promotion Bureau"> ID="1">Laos

Laos

Laos

Laos

Laos

Laos

Laos

Laos

Laos> ID="2">Service national de l'artisanat et de l'industrie"> ID="1">Ecuador

Ecuador

Ecuador

Isimerinos

Ecuador

Équateur

Ecuador

Ecuador

Equador> ID="2">Ministerio de industria, comercio e integración"> ID="1">Paraguay

Paraguay

Paraguay

Paragoyai

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Paraguai> ID="2">Ministerio de industria y comercio"> ID="1">Panamá

Panama

Panama

Panamas

Panama

Panama

Panama

Panama

Panamá> ID="2">Cámara de comercio e industrias de Panamá - Dirección de comercio interior y exterior"> ID="1">El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador> ID="2">Dirección de comercio internacional"> ID="1">Malasia

Malaysia

Malaysia

Malaisia

Malaysia

Malaysia

Malaysia

Maleisië

Malásia> ID="2">Malaysian Handicraft Development Corporation"> ID="1">Bolivia

Bolivia

Bolivien

Volivia

Bolivia

Bolivie

Bolivia

Bolivië

Bolívia> ID="2">Ministerio de industria, comercio y turismo - Instituto boliviano de pequeña industria y artesanía"> ID="1">Honduras

Honduras

Honduras

Ondoyra

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras> ID="2">Dirección general de comercio exterior"> ID="1">Perú

Peru

Peru

Peroy

Peru

Pérou

Perù

Peru

Perú> ID="2">Ministerio de industria y turismo"> ID="1">Chile

Chile

Chile

Chili

Chile

Chili

Cile

Chili

Chile> ID="2">Servicio de cooperación técnica (SERCOTEC)"> ID="1">Guatemala

Guatemala

Guatemala

Goyatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala> ID="2">Dirección de comercio interior y exterior"> ID="1">Argentina

Argentina

Argentinien

Argentini

Argentina

Argentine

Argentina

Argentinië

Argentina> ID="2">Secretaría de Estado y comercio y negociaciones económicas internacionales"> ID="1">México

Mexico

Mexiko

Mexiko

Mexico

Mexique

Messico

Mexico

México> ID="2">Secretario de comercio

"> ID="1">Brasil

Brasilien

Brasilien

Vrasilien

Brazil

Brésil

Brasile

Brazilië

Brasil> ID="2">Conselho Nacional de Associacões Comerciais-CONASC SCS-Ed Palâcio do Comercio 1 andar 70318-Brasilia DF

">

PARARTIMA ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV

>Afxon arithmosKodikos SOKodikos"> ID="1">09.0105> ID="2">4202 11 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 11 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 12 91> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 12 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 19 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 21 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 22 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 31 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 32 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 39 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 91 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 91 80> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 92 91> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 92 98> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4202 99 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4203 30 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4203 40 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4419 00 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4420 10 11> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4420 10 19> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4420 90 91> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4420 90 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 20 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 20 91> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 20 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 30 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 50 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4818 90 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4819 30 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4823 60 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4823 60 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4823 70 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">4823 90 90> ID="3">20

"> ID="1"" ID="2">5208 51 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5208 52 10> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5208 52 90> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5208 53 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5208 59 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5209 51 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5209 52 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5209 59 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5212 15 10> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5212 15 90> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5212 25 10> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5212 25 90> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5701 10 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5701 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5701 90 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5704 90 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5705 00 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5705 00 39> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5705 00 90> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">31

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">5810 10 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 10 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 91 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 91 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 92 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 92 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 99 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">5810 99 90> ID="3">10"> ID="1"" ID="2">6101 10 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6102 10 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6110 10 35> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6110 10 38> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6110 10 95> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6110 10 98> ID="3">10"> ID="1"" ID="2">6201 11 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6201 92 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6201 99 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6202 11 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">20

"> ID="1"" ID="2">6202 92 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6202 99 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 12 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 22 80> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 29 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 32 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 39 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 42 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 44 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 49 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 51 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2">6204 52 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 53 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 59 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 59 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 62 31> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 62 33> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 62 39> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 62 59> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 62 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 63 18> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 63 39> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 63 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 69 18> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 69 39> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 69 50> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6204 69 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6205 20 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6205 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6206 30 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6206 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6207 91 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6207 91 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6207 99 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6208 91 11> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6208 91 19> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6208 99 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6213 20 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6214 10 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6214 20 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6214 30 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6214 40 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6214 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6214 90 90> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">19

"> ID="1"" ID="2">6215 10 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6215 20 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6215 90 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6217 10 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6301 20 81> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6301 20 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6301 30 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6301 40 90> ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">6301 90 90> ID="3">21

"> ID="1"" ID="2"" ID="3">29

"> ID="1"" ID="2">6302 21 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6302 51 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6302 51 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6302 91 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6302 91 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6303 91 00> ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">6303 99 90> ID="3">31

"> ID="1"" ID="2">6304 19 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6304 92 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6307 10 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6307 90 99> ID="3">91

"> ID="1"" ID="2">6406 10 11> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 10 19> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 10 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 20 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 20 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 91 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 99 30> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 99 50> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 99 60> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 99 80> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6406 99 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6505 90 11> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6505 90 19> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6602 00 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6802 91 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6802 92 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6802 93 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">6802 99 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">7418 10 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">7418 20 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">7419 10 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">7419 91 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">7419 99 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">8308 90 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9113 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9113 90 90> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2">9403 30 11> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 30 19> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 30 91> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 30 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 40 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 40 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 50 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 60 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 60 30> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 60 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 80 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 90 30> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9403 90 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 10 91> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 10 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 20 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 40 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 50 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 60 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9405 99 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9502 10 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9502 10 90> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9503 30 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9503 49 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9503 50 00> ID="3">11

"> ID="1"" ID="2">9503 60 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9503 90 10> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9503 90 99> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9601 10 00> ID="3">10

"> ID="1"" ID="2">9602 00 00> ID="3">10

">