Home

VERORDENING (EG) Nr. 3579/93 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 891/89 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

VERORDENING (EG) Nr. 3579/93 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 891/89 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

VERORDENING (EG) Nr. 3579/93 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 891/89 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

Publicatieblad Nr. L 326 van 28/12/1993 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 54 blz. 0101
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 54 blz. 0101


VERORDENING (EG) Nr. 3579/93 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 891/89 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2193/93 van de Commissie (2), en met name op artikel 9, lid 2, en artikel 13, lid 6,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 891/89 van de Commissie van 5 april 1989 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3224/93 (4), een bedenktijd van drie dagen is vastgesteld voor de afgifte van een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor mengvoeder op basis van granen; dat deze bedenktijd ten doel heeft te voorkomen dat voor een te grote hoeveelheid certificaten worden afgegeven; dat hetzelfde probleem zich kan voordoen bij de uitvoer van mout; dat de maatregel dus ook voor genoemde produkten weer moet gelden; dat Verordening (EEG) nr. 891/89 derhalve moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 891/89 wordt als volgt gelezen:

"3. Voor de produkten van de GN-codes 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, ex 1001 10, ex 1101, ex 1103 11, ex 1107 10 en ex 1107 20 worden de uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie afgegeven op de derde werkdag na de dag van indiening van de aanvraag, tenzij de Commissie intussen besluit tot schorsing van de vaststelling vooraf van de restitutie voor deze produkten.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB nr. L 196 van 5. 8. 1993, blz. 22.

(3) PB nr. L 94 van 7. 4. 1989, blz. 13.

(4) PB nr. L 292 van 26. 11. 1993, blz. 15.