Home

VERORDENING (EG) Nr. 3659/93 VAN DE COMMISSIE van 29 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

VERORDENING (EG) Nr. 3659/93 VAN DE COMMISSIE van 29 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

VERORDENING (EG) Nr. 3659/93 VAN DE COMMISSIE van 29 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

Publicatieblad Nr. L 333 van 31/12/1993 blz. 0058 - 0058


VERORDENING (EG) Nr. 3659/93 VAN DE COMMISSIE van 29 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2071/92 (2), inzonderheid op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 3378/91 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1762/93 (4), bepaalde hoeveelheden interventieboter te koop worden aangeboden en inschrijvingen worden gehouden om met name de minimumprijzen vast te stellen voor de in ongewijzigde staat of na verwerking uit te voeren boter; dat in artikel 1 van die verordening is bepaald dat de te koop aangeboden boter vóór 1 februari 1991 door het interventiebureau ingeslagen moet zijn;

Overwegende dat op grond van de ontwikkeling van de botervoorraden en de beschikbare hoeveelheden de verkoop moet worden uitgebreid tot vóór 1 maart 1991 ingeslagen boter;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3378/91 wordt "1 februari 1991" vervangen door "1 maart 1991".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 64.

(3) PB nr. L 319 van 21. 11. 1991, blz. 40.

(4) PB nr. L 161 van 2. 7. 1993, blz. 64.