Home

94/31/EG: Beschikking van de Commissie van 20 januari 1994 tot vaststelling van de financiële bijstand van de Gemeenschap voor de werking van het communautaire referentielaboratorium voor de in bijlage A bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad genoemde visziekten (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

94/31/EG: Beschikking van de Commissie van 20 januari 1994 tot vaststelling van de financiële bijstand van de Gemeenschap voor de werking van het communautaire referentielaboratorium voor de in bijlage A bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad genoemde visziekten (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

94/31/EG: Beschikking van de Commissie van 20 januari 1994 tot vaststelling van de financiële bijstand van de Gemeenschap voor de werking van het communautaire referentielaboratorium voor de in bijlage A bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad genoemde visziekten (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 020 van 25/01/1994 blz. 0025 - 0025


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 januari 1994 tot vaststelling van de financiële bijstand van de Gemeenschap voor de werking van het communautaire referentielaboratorium voor de in bijlage A bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad genoemde visziekten (Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Aarhus, Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) (94/31/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/439/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 28,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Richtlijn 93/53/EEG van de Raad (3) het "Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet", Aarhus, Denemarken, is aangewezen als referentielaboratorium voor de in bijlage A bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad (4) genoemde visziekten;

Overwegende dat de functies en taken van het communautaire referentielaboratorium zijn vastgesteld in bijlage C bij Richtlijn 93/53/EEG;

Overwegende dat derhalve moet worden voorzien in financiële bijstand van de Gemeenschap om het communautaire referentielaboratorium in de gelegenheid te stellen de in die richtlijn vastgestelde functies en taken te vervullen;

Overwegende dat de financiële bijstand van de Gemeenschap in eerste instantie moet worden vastgesteld voor een periode van één jaar; dat deze regeling opnieuw moet worden bezien en eventueel verlengd vóórdat deze eerste periode afloopt;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 40 van Beschikking 90/424/EEG de in de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (6), vastgestelde controles van toepassing zijn; dat evenwel bepaalde bijzondere voorschriften moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent aan het in artikel 13 van Richtlijn 93/53/EEG bedoelde communautaire referentielaboratorium financiële bijstand tot een maximumbedrag van 100 000 ecu.

Artikel 2

1. In het kader van artikel 1 sluit de Commissie namens de Europese Gemeenschappen een overeenkomst met het communautaire referentielaboratorium.

2. De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw wordt gevolmachtigd om namens de Commissie van de Europese Gemeenschappen de overeenkomst te ondertekenen.

3. De in lid 1 bedoelde overeenkomst heeft een looptijd van één jaar.

4. De in artikel 1 vastgestelde financiële bijstand wordt aan het communautaire referentielaboratorium betaald overeenkomstig de in de in lid 1 bedoelde overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken.

Gedaan te Brussel, 20 januari 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB nr. L 203 van 13. 8. 1993, blz. 34.

(3) PB nr. L 175 van 19. 7. 1993, blz. 23.

(4) PB nr. L 46 van 19. 2. 1991, blz. 1.

(5) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.

(6) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 1.