Home

94/63/EG: Beschikking van de Commissie van 31 januari 1994 tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden en van eicellen en embryo's van varkens toestaan

94/63/EG: Beschikking van de Commissie van 31 januari 1994 tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden en van eicellen en embryo's van varkens toestaan

94/63/EG: Beschikking van de Commissie van 31 januari 1994 tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden en van eicellen en embryo's van varkens toestaan

Publicatieblad Nr. L 028 van 02/02/1994 blz. 0047 - 0048
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 56 blz. 0004
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 56 blz. 0004


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 31 januari 1994 tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden en van eicellen en embryo's van varkens toestaan (94/63/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name op artikel 28,

Overwegende dat sperma, eicellen en embryo's als bedoeld in Richtlijn 92/65/EEG in de Gemeenschap alleen mogen worden ingevoerd uit derde landen of delen van derde landen die uiterlijk 31 december 1993 garanties kunnen geven die gelijkwaardig zijn aan die welke worden geboden door voorwaarden voor het in de handel brengen daarvan in de Gemeenschap;

Overwegende dat, wanneer deze garanties op die datum niet kunnen worden gegeven, om de nieuwe regeling inzake veterinaire controles aan de buitengrens van de Gemeenschap te vergemakkelijken, voorlopige communautaire lijsten moeten worden opgesteld van derde landen of delen van derde landen waaruit de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden, alsmede van eicellen en embryo's van varkens wordt toegestaan, daarbij uitgaande van Beschikking 79/542/EEG van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/507/EEG van de Commissie (3);

Overwegende dat een termijn moet worden geboden voor de aanpassing aan de nieuwe uit de vaststelling van deze lijsten voortvloeiende regeling;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Lid-Staten staan de invoer toe van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten uit de derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage.

De Lid-Staten staan de invoer toe van sperma, eicellen en embryo's van paarden uit de derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage.

De Lid-Staten staan de invoer toe van eicellen en embryo's van varkens uit de derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel III van de bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli 1994.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 31 januari 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 54.

(2) PB nr. L 146 van 14. 6. 1979, blz. 15.

(3) PB nr. L 237 van 22. 9. 1993, blz. 36.

BIJLAGE

De hiernavolgende lijsten gelden in principe met dien verstande dat bij de invoer de voorwaarden inzake diergezondheid en volksgezondheid in acht moeten worden genomen.

DEEL I Lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer toestaan van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten De derde landen die zijn opgenomen in de lijst in de bijlage bij Beschikking 79/542/EEG, waaruit de invoer van levende schapen en geiten is toegestaan.

DEEL II Lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer toestaan van sperma, eicellen en embryo's van paarden De derde landen die zijn opgenomen in de lijst van het eerste deel van de bijlage bij Beschikking 79/542/EEG, waaruit de invoer van levende paardachtigen is toegestaan.

DEEL III Lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer toestaan van eicellen en embryo's van varkens De derde landen waaruit de invoer van sperma van varkens is toegestaan in overeenstemming met Beschikking 93/160/EEG van de Commissie (1).

(1) PB nr. L 67 van 19. 3. 1993, blz. 27.