Home

94/263/EG, Euratom: BESLUIT VAN DE RAAD van 26 april 1994 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

94/263/EG, Euratom: BESLUIT VAN DE RAAD van 26 april 1994 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

94/263/EG, Euratom: BESLUIT VAN DE RAAD van 26 april 1994 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

Publicatieblad Nr. L 114 van 05/05/1994 blz. 0018 - 0018


BESLUIT VAN DE RAAD van 26 april 1994 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité (94/263/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 193 tot en met 195,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op de artikelen 165 tot en met 167,

Gelet op het Verdrag betreffende bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 5,

Gelet op het besluit van de Raad van 24 september 1990 houdende benoeming van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor het tijdvak dat op 20 september 1994 verstrijkt (1),

Overwegende dat volgens artikel 55 van het reglement van orde van het Economisch en Sociaal Comité aan het mandaat van een lid van het Comité onder meer een eind komt wanneer de persoon in kwestie lid wordt van een communautaire instelling;

Overwegende dat in genoemd comité een vacature is ontstaan door de verkiezing van de heer Georgios Raftopoulos tot afgevaardigde in het Europees Parlement, waarvan de Raad op 16 december 1993 in kennis is gesteld,

Gezien de voordrachten die op 9 februari 1994 door de Griekse Regering zijn ingediend,

Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben ingewonnen,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Giannis Papamichail wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité ter vervanging van de heer Georgios Raftopoulos, en wel voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 1994.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. MORAITIS

(1) PB nr. L 290 van 23. 10. 1990, blz. 13.