Home

94/295/EG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1994 tot wijziging van Beschikking 93/70/EEG betreffende de codificatie van de Animo-boodschap

94/295/EG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1994 tot wijziging van Beschikking 93/70/EEG betreffende de codificatie van de Animo-boodschap

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1994 tot wijziging van Beschikking 93/70/EEG betreffende de codificatie van de Animo-boodschap (94/295/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zooetechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 20, lid 3,

Overwegende dat de Commissie, ten einde een snel begrip van de Animo-boodschap mogelijk te maken, bij Beschikking 93/70/EEG (3) de voor een aantal dieren en produkten te gebruiken codering heeft vastgesteld;

Overwegende dat het, in het licht van artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG, van artikel 4, lid 3, van Beschikking 93/13/EEG van de Commissie van 22 december 1992 tot vaststelling van de procedures voor de veterinaire controles in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van produkten uit derde landen (5), gewijzigd bij Beschikking 94/43/EG (6), en van artikel 1, lid 3, onder b), en artikel 3, onder d), vierde streepje, van Beschikking 93/14/EEG van de Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de veterinaire controles van produkten uit derde landen in vrije entrepots, vrije zones en douane-entrepots, alsmede tijdens het vervoer van een derde land naar een ander derde land via de Gemeenschap (7) dienstig is Beschikking 93/70/EEG aan te vullen door bepaalde produkten van codes te voorzien;

Overwegende dat de opneming van bepaalde produkten in het vastgestelde coderingssysteem niet noodzakelijk meebrengt dat een boodschap via het computernetwerk Animo wordt verzonden;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 93/70/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 maart 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29.

(2) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(3) PB nr. L 25 van 2. 2. 1993, blz. 34.

(4) PB nr. L 373 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(5) PB nr. L 9 van 15. 1. 1993, blz. 33.

(6) PB nr. L 23 van 28. 1. 1994, blz. 33.

(7) PB nr. L 9 van 15. 1. 1993, blz. 42.

BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 93/70/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel van de bijlage wordt vervangen door de titel: "DEEL 1: VOOR DE ANIMO-BOODSCHAP TE GEBRUIKEN NAMEN EN CODES VAN LEVENDE DIEREN".

2. In voetnoot (2) worden de woorden "kwartels, duiven, fazanten, patrijzen" geschrapt.

3. De rubrieken "DIERLIJK AFVAL (2) (GN-code 0511)" en "KLIEREN EN ORGANEN (3) (GN-code 0510)", alsmede de voetnoten (2) en (3) worden geschrapt.

4. Het volgende deel wordt toegevoegd:

"DEEL 2

VOOR DE ANIMO-BOODSCHAP TE GEBRUIKEN NAMEN EN CODES VAN PRODUKTEN.

TITEL I

GROTE CATEGORIEËN PRODUKTEN

I. Vers vlees van huisdieren en wild, met inbegrip van slachtafvallen en bloed, bestemd voor menselijke consumptie.

II. Vleesprodukten en andere produkten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie.

III. Vloeibare melk.

IV. Produkten op basis van melk.

V. Visserijprodukten, bestemd voor menselijke consumptie.

VI. Consumptie-eieren - eiprodukten - produkten van de bijenteelt.

VII. Eetbare slakken en kikkerbilletjes.

VIII. Huiden van hoefdieren, wol, haar, haar van varkens, veren of delen van veren - jachttrofeeën.

IX. Beenderen, hoornen en hoeven, en produkten daarvan (gelatines), met uitzondering van meel.

X. Bloed, bloedprodukten en amnionvocht, bestemd voor de farmaceutische industrie of voor technische doeleinden, behalve voor diervoeding pathogene stoffen.

XI. Andere dierlijke afvallen: niet-behandeld hoogrisicomateriaal - laagrisicomateriaal als grondstof voor de farmaceutische industrie, voor technisch gebruik en voor diervoeding.

XII. Voeder voor gezelschapsdieren - verwerkte dierlijke eiwitten, bestemd voor diervoeding (meel en kanen).

XIII. Mest voor bodembewerking.

XIV. Kleine zendingen die aan particulieren worden toegestuurd - produkten in de persoonlijke bagage van reizigers - handelsmonsters.

XV. Vers vlees dat bestemd is voor tentoonstellingen, bijzonder onderzoek of analyses.

XVI. Vers vlees en vleesprodukten, die uitsluitend bestemd zijn voor de bevoorrading van internationale organisaties.

TITEL II

CLASSIFICATIE VAN DE PRODUKTEN

HOOFDSTUK I

VERS VLEES VAN HUISDIEREN EN WILD, MET INBEGRIP VAN SLACHTAFVALLEN EN BLOED, BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

1. Indeling van het verse vlees naar gelang van de soorten:

a) Vers vlees van eenhoevigen

b) Vers vlees van runderen

c) Vers vlees van varkens

d) Vers vlees van schapen

e) Vers vlees van geiten

f) Vlees van gekweekt wild

g) Vlees van vrij wild

h) Vers vlees van pluimvee

i) Vlees van tam konijn

j) Ander vlees

2. Codificatie van vers vlees:

a) Vers vlees van eenhoevigen

i) Vlees in karkasvorm (GN-code 0205)

- hele dieren 31.01.01.01

- halve dieren 31.01.01.02

- voor- en achtervoeten 31.01.01.03

ii) Versneden vlees (GN-code 0205)

- verdeelde halve dieren (in ten hoogste drie delen) 31.01.03.01

- versneden vlees 31.01.03.02

- vlees zonder been 31.01.03.03

- vlees in stukken van minder dan 100 gram 31.01.03.04

- gehakt van karkasvlees 31.01.03.05

- vleesbereidingen van karkasvlees 31.01.03.06

- separatorvlees 31.01.03.07

- eetbaar ruw vet 31.01.03.08

iii) Slachtafvallen (GN-code 0206)

- harten 31.01.02.01

- middenrifspieren 31.01.02.02

- kauwspieren 31.01.02.03

- tongen 31.01.02.04

- gehakt van slachtafvallen 31.01.02.05

- vleesbereidingen van slachtafvallen 31.01.02.06

- hele levers 31.01.02.07

- in plakken gesneden levers 31.01.02.08

- hersenen en andere zenuwweefsels (ruggemerg) 31.01.02.10

- bloed 31.01.02.12

- andere slachtafvallen 31.01.02.99

b) Vers vlees van runderen

i) Vlees in karkasvorm (GN-codes 0201 en 0202)

- hele dieren 31.02.01.01

- halve dieren 31.02.01.02

- voor- en achtervoeten 31.02.01.03

ii) Versneden vlees (GN-codes 0201 en 0202)

- halve verdeelde karkassen (in ten hoogste drie delen) 31.02.03.01

- versneden vlees 31.02.03.02

- vlees zonder been 31.02.03.03

- vlees in stukken van minder dan 100 gram 31.02.03.04

- gehakt van karkasvlees 31.02.03.05

- vleesbereidingen van karkasvlees 31.02.03.06

- separatorvlees 31.02.03.07

- eetbaar ruw vet (GN-code 1502) 31.02.03.08

iii) Slachtafvallen (GN-code 0206)

- harten 31.02.02.01

- middenrifspieren 31.02.02.02

- kauwspieren 31.02.02.03

- gehakt van slachtafvallen 31.02.02.04

- vleesbereidingen van slachtafvallen 31.02.02.05

- tongen 31.02.02.06

- hele levers 31.02.02.07

- in plakken gesneden levers 31.02.02.08

- zwezerikken 31.02.02.09

- hersenen en andere zenuwweefsels (ruggemerg) 31.02.02.10

- bloed 31.02.02.12

- andere slachtafvallen 31.02.02.99

c) Vers vlees van varkens

i) Vlees in karkasvorm (GN-code 0203)

- hele dieren 31.03.01.01

- halve dieren 31.03.01.02

- voor- en achtervoeten 31.03.01.03

ii) Versneden vlees (GN-code 0203)

- verdeelde halve dieren (in ten hoogste drie delen) 31.03.03.01

- versneden vlees 31.03.03.02

- vlees zonder been 31.03.03.03

- vlees in stukken van minder dan 100 gram 31.03.03.04

- gehakt van karkasvlees 31.03.03.05

- vleesbereidingen van karkasvlees 31.03.03.06

- separatorvlees 31.03.03.07

- eetbaar ruw vet (GN-code 1502) 31.03.03.08

iii) Slachtafvallen (GN-code 0206)

- harten 31.03.02.01

- middenrifspieren 31.03.02.02

- kauwspieren 31.03.02.03

- gehakt van slachtafvallen 31.03.02.04

- vleesbereidingen van slachtafvallen 31.03.02.05

- tongen 31.03.02.06

- hele levers 31.03.02.07

- in plakken gesneden levers 31.03.02.08

- hersenen en andere zenuwweefsels (ruggemerg) 31.03.02.10

- bloed 31.03.02.12

- andere slachtafvallen 31.03.02.99

d) Vers vlees van schapen

i) Vlees in karkasvorm (GN-code 0204)

- hele dieren 31.04.01.01

- halve dieren 31.04.01.02

- voor- en achtervoeten 31.04.01.03

ii) Versneden vlees (GN-code 0204)

- verdeelde halve dieren (in ten hoogste drie stukken) 31.04.03.01

- versneden vlees 31.04.03.02

- vlees zonder been 31.04.03.03

- vlees in stukken van minder dan 100 gram 31.04.03.04

- gehakt van karkasvlees 31.04.03.05

- vleesbereidingen van karkasvlees 31.04.03.06

- separatorvlees 31.04.03.07

- eetbaar ruw vet (GN-code 1502) 31.04.03.08

iii) Slachtafvallen (GN-code 0206)

- harten 31.04.02.01

- middenrifspieren 31.04.02.02

- kauwspieren 31.04.02.03

- gehakt van slachtafvallen 31.04.02.04

- vleesbereidingen van slachtafvallen 31.04.02.05

- tongen 31.04.02.06

- hele levers 31.04.02.07

- in plakken gesneden levers 31.04.02.08

- zwezerikken 31.04.02.09

- hersenen en andere zenuwweefsels (ruggemerg) 31.04.02.10

- bloed 31.04.02.12

- andere slachtafvallen 31.04.02.99

e) Vers vlees van geiten

i) Vlees in karkasvorm (GN-code 0204)

- hele dieren 31.05.01.01

- halve dieren 31.05.01.02

- voor- en achtervoeten 31.05.01.03

ii) Versneden vlees (GN-code 0204)

- verdeelde halve dieren (in ten hoogste drie delen) 31.05.03.01

- versneden vlees 31.05.03.02

- vlees zonder been 31.05.03.03

- vlees in stukken van minder dan 100 gram 31.05.03.04

- gehakt van karkasvlees 31.05.03.05

- vleesbereidingen van karkasvlees 31.05.03.06

- separatorvlees 31.05.03.07

- eetbaar ruw vet (GN-code 1502) 31.05.03.08

iii) Slachtafvallen (GN-code 0206)

- harten 31.05.02.01

- middenrifspieren 31.05.02.02

- kauwspieren 31.05.02.03

- gehakt van slachtafvallen 31.05.02.04

- vleesbereidingen van slachtafvallen 31.05.02.05

- tongen 31.05.02.06

- hele levers 31.05.02.07

- in plakken gesneden levers 31.05.02.08

- hersenen en andere zenuwweefsels (ruggemerg) 31.05.02.10

- bloed 31.05.02.12

- andere slachtafvallen 31.05.02.99

f) Vlees van gekweekt wild (GN-code 0208)

i) Klein wild gevogelte (gekweekt)

- kwartels 31.10.01.01

- fazanten 31.10.01.02

- patrijzen 31.10.01.03

- loopvogels 31.10.01.04

- ander klein wild gevogelte (gekweekt) 31.10.01.99

ii) Grof wild en haasachtigen (gekweekt)

- wilde zwijnen 31.11.01.01

- hertachtigen 31.11.01.02

- antilopen 31.11.01.03

- ander grof (gekweekt) wild 31.11.01.99

- haasachtigen 31.11.01.04

g) Vlees van vrij wild (GN-code 0208)

i) Klein wild gevogelte (vrij)

- kwartels 31.10.02.01

- fazanten 31.10.02.02

- patrijzen 31.10.02.03

- loopvogels (ratites) 31.10.02.04

- ander klein wild gevogelte (vrij) 31.10.02.99

ii) Grof wild en haasachtigen (vrij)

- everzwijnen 31.11.02.01

- hertachtigen 31.11.02.02

- antilopen 31.11.02.03

- ander grof (vrij) wild 31.11.02.99

- haasachtigen 31.11.02.04

h) Vers vlees van pluimvee (GN-code 0207)

i) Kippen

- in de vorm van karkassen, volledig van de ingewanden ontdaan 31.12.01.01

- in de vorm van karkassen, gedeeltelijk van de ingewanden ontdaan (ontdarmd) 31.12.01.02

- in de vorm van karkassen, met uitgestelde ontdarming 31.12.01.03

- in stukken gesneden 31.12.01.04

- zonder been 31.12.01.05

- vleesbereidingen 31.12.01.06

- separatorvlees 31.12.01.07

- magere levers van pluimvee 31.12.01.08

- andere slachtafvallen 31.12.01.99

ii) Kalkoenen

- in de vorm van karkassen, volledig van de ingewanden ontdaan 31.12.02.01

- in de vorm van karkassen, gedeeltelijk van de ingewanden ontdaan (ontdarmd) 31.12.02.02

- in de vorm van karkassen, met uitgestelde ontdarming 31.12.02.03

- in stukken gesneden 31.12.02.04

- zonder been 31.12.02.05

- vleesbereidingen 31.12.02.06

- separatorvlees 31.12.02.07

- magere levers van pluimvee 31.12.02.08

- andere slachtafvallen 31.12.02.99

iii) Parelhoenders

- in de vorm van karkassen, volledig van de ingewanden ontdaan 31.12.03.01

- in de vorm van karkassen, gedeeltelijk van de ingewanden ontdaan (ontdarmd) 31.12.03.02

- in de vorm van karkassen, met uitgestelde ontdarming 31.12.03.03

- in stukken gesneden 31.12.03.04

- zonder been 31.12.03.05

- vleesbereidingen 31.12.03.06

- separatorvlees 31.12.03.07

- magere levers van pluimvee 31.12.03.08

- andere slachtafvallen 31.12.03.99

iv) Eenden - ganzen

- in de vorm van karkassen, volledig van de ingewanden ontdaan 31.12.04.01

- in de vorm van karkassen, gedeeltelijk van de ingewanden ontdaan (ontdarmd) 31.12.04.02

- in de vorm van karkassen, met uitgestelde ontdarming 31.12.04.03

- in stukken gesneden 31.12.04.04

- zonder been 31.12.04.05

- vleesbereidingen 31.12.04.06

- separatorvlees 31.12.04.07

- magere levers van pluimvee 31.12.04.08

- foie gras 31.12.04.09

- spinermagen 31.12.04.10

- andere slachtafvallen 31.12.04.99

i) Vlees van tamme konijnen (GN-code 0208 10) 31.13

j) Ander vlees (GN-code 0208 90)

- van zeezoogdieren 31.19.01

- van reptielen 31.19.02

- van insekten 31.19.03

- andere 31.19.99

HOOFDSTUK II

VLEESPRODUKTEN EN ANDERE PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

1. Indeling van de verschillende categorieën vleesprodukten

a) Rauwe, ingezouten levensmiddelen van varkens (al dan niet gerookt)

b) Rauwe, ingezouten levensmiddelen van andere soorten (al dan niet gerookt)

c) Gereinigde magen, blazen en darmen, gezouten of gedroogd en/of verhit

d) Andere gezouten, gedroogde of gemarineerde produkten (al dan niet gerookt)

e) Vleesconserven: Fo & ge; 3 (met of zonder groenten)

f) Halfconserven van vlees: Fo < 3, gepasteuriseerd (kerntemperatuur van ten minste 70 °C)

g) Halfconserven van vlees: Fo < 3, niet gepasteuriseerd

h) Halfconserven die de in artikel 4, onder a), punt ii), van Richtlijn 80/215/EEG van de Raad bedoelde behandeling hebben ondergaan

i) Andere culinaire bereidingen en gekookte of gebakken of voorgekookte of voorgebakken vleesprodukten, verpakt en koud bewaard

j) Vleesextracten

k) Gesmolten dierlijke vetten (met inbegrip van beenderen daarvan)

l) Verwerkte eiwitten

2. Codificatie van vleesprodukten

a) Rauwe, ingezouten levensmiddelen van varkens (al dan niet gerookt) (GN-codes 0210 en 1601)

i) Met korte rijping ( < 9 maanden)

- hammen zonder been 31.17.01.03

- hammen met been 31.17.02.03

- schouders 31.17.03.03

- worsten (met inbegrip van mengsels) (GN-code 1601) 31.17.04.03

ii) Met lange rijping ( & ge;9 maanden)

- hammen zonder been 31.17.11.03

- hammen met been 31.17.12.03

- schouders 31.17.13.03

- worsten (met inbegrip van mengsels) (GN-code 1601) 31.17.14.03

b) Rauwe, ingezouten levensmiddelen van andere soorten (al dan niet gerookt) (GN-codes 0210 en 1601)

- eenhoevigen 31.17.05.01

- runderen 31.17.05.02

- schapen 31.17.05.04

- geiten 31.17.05.05

- gekweekt wild gevogelte 31.17.05.06

- gekweekt wild everzwijn 31.17.05.07

- ander gekweekt wild 31.17.05.08

- vrij wild gevogelte 31.17.05.10

- vrij wild everzwijn 31.17.05.11

- ander vrij wild 31.17.05.12

- pluimvee 31.17.05.13

- konijnen 31.17.05.14

- andere soorten 31.17.05.15

c) Gereinigde magen, blazen en darmen, gezouten of gedroogd of verhit

- van runderen 31.17.15.02

- van varkens 31.17.15.03

- van schapen 31.17.15.04

- van geiten 31.17.15.05

- van andere soorten 31.17.15.09

d) Andere gezouten, gedroogde of gemarineerde produkten (al dan niet gerookt) (GN-codes 0210 en 1601)

- eenhoevigen 31.17.06.01

- runderen 31.17.06.02

- varkens 31.17.06.03

- schapen 31.17.06.04

- geiten 31.17.06.05

- gekweekt wild gevogelte 31.17.06.06

- gekweekt wild everzwijn 31.17.06.07

- ander gekweekt wild 31.17.06.08

- vrij wild gevogelte 31.17.06.10

- vrij wild everzwijn 31.17.06.11

- ander vrij wild 31.17.06.12

- pluimvee 31.17.06.13

- konijnen 31.17.06.14

- andere soorten 31.17.06.15

e) Vleesconserven F o & ge; 3 (met of zonder groenten) (GN-code 1602)

- corned beef 31.15.07.01

- andere culinaire bereidingen uitsluitend op basis van rundvlees 31.15.07.02

- ham (varken) 31.15.07.03

- varkensschouder 31.15.07.04

- pâté (uitsluitend van varkensvlees) 31.15.07.05

- pâté van varkens- en rundvlees 31.15.07.06

- pâté van varkens en pluimvee 31.15.07.07

- pâté van varkens en konijnen 31.15.07.08

- pâté van varkens en wild 31.15.07.09

- andere varkenspâtés 31.15.07.10

- andere culinaire bereidingen op basis van varkensvlees 31.15.07.11

- foie gras van pluimvee 31.15.07.12

- culinaire bereidingen uitsluitend op basis van vlees van pluimvee 31.15.07.13

- andere conserven uitsluitend op basis van vlees van pluimvee 31.15.07.14

- culinaire bereidingen uitsluitend op basis van konijnevlees 31.15.07.15

- culinaire bereidingen uitsluitend op basis van vlees van wild 31.15.07.16

- andere conserven van vlees Fo & ge; 3 31.15.07.99

f) Halfconserven van vlees F o < 3, gepasteuriseerd (kerntemperatuur van ten minste 70 °C) (GN-code 1602)

- ham (varken) 31.15.08.03

- varkensschouder 31.15.08.04

- andere halfconserven van varkensvlees 31.15.08.11

- halfconserven van rundvlees 31.15.08.01

- foie gras van pluimvee 31.15.08.12

- andere halfconserven van vlees van pluimvee 31.15.08.14

- andere halfconserven van vlees van andere soorten of van verschillende soorten 31.15.08.99

g) Halfconserven van vlees F o < 3, niet-gepasteuriseerd (kerntemperatuur van minder dan 70 °C) (GN-code 1602)

- op basis van rundvlees 31.15.09.02

- op basis van varkensvlees 31.15.09.03

- op basis van vlees van pluimvee 31.15.09.12

- andere 31.15.09.99

h) Halfconserven die de in artikel 4, onder a), punt ii), van Richtlijn 80/215/EEG van de Raad bedoelde behandeling hebben ondergaan (GN-code 1602)

- uitsluitend op basis van varkensvlees 31.15.10.03

- op basis van varkensvlees en andere vleessoorten 31.15.10.99

i) Culinaire bereidingen en andere gekookte of gebakken of voorgekookte of voorgebakken vleesprodukten, verpakt en koud bewaard (GN-code 1602)

i) die een warmtebehandeling hebben ondergaan bij een kerntemperatuur van ten minste 70 °C

- kant-en-klaargerechten op basis van vlees 31.18.01.01

- andere kant-en-klaargerechten 31.18.01.02

- worsten 31.18.01.03

- andere gekookte of gebakken of voorgekookte of voorgebakken vleesprodukten 31.18.01.99

ii) die een warmtebehandeling hebben ondergaan bij een kerntemperatuur van minder dan 70 °C

- kant-en-klaargerechten op basis van vlees 31.18.02.01

- andere kant-en-klaargerechten 31.18.02.02

- worsten 31.18.02.03

- andere gekookte of gebakken of voorgekookte of voorgebakken vleesprodukten 31.18.02.99

j) Vleesextracten (GN-code 1603) 31.15.12.00

k) Gesmolten vet van dieren (met inbegrip van beenderen daarvan)

- eetbare talk (1) (GN-code 1502) 31.16.02.01

- raffineerbare talk (1) (GN-code 1502) 31.16.02.02

- eetbare reuzel (2) (GN-code 1501) 31.16.01.01

- raffineerbare reuzel (2) (GN-code 1501) 31.16.01.02

- andere eetbare dierlijke vetten (GN-code 1506) 31.16.99.01

- andere raffineerbare dierlijke vetten (GN-code 1506) 31.16.99.02

l) Verwerkte dierlijke eiwitten (GN-code 0210 90)

- zwoerdpoeder 31.15.13.01

- vleesmeel 31.15.13.02

- kanen 31.15.13.03

HOOFDSTUK III

VLOEIBARE MELK

1. Indeling van de verschillende categorieën melk

a) rauwe melk, bestemd voor direct verbruik

b) rauwe melk, bestemd voor de zuivelindustrie

c) gethermiseerde melk

d) warmtebehandelde melk

e) vloeibare melk, niet bestemd voor menselijke consumptie

2. Codificatie van de melk

a) Rauwe melk, bestemd voor direct verbruik (GN-code 0401)

- van koeien 33.01.01.01

- van buffelkoeien 33.01.01.02

- van schapen 33.01.01.03

- van geiten 33.01.01.04

b) Rauwe melk, bestemd voor de zuivelindustrie (GN-code 0401)

- van koeien 33.01.02.01

- van buffelkoeien 33.01.02.02

- van schapen 33.01.02.03

- van geiten 33.01.02.04

c) Gethermiseerde melk (GN-code 0401)

- van koeien 33.01.03.01

- van buffelkoeien 33.01.03.02

- van schapen 33.01.03.03

- van geiten 33.01.03.04

d) Warmtebehandelde melk (GN-code 0401)

- gepasteuriseerde koemelk 33.01.04.01

- andere gepasteuriseerde melk 33.01.04.09

- UHT-melk 33.01.04.10

- gesteriliseerde melk 33.01.04.11

- ingedikte melk 33.01.04.12

e) Vloeibare melk, niet bestemd voor menselijke consumptie (GN-code 0401)

- colostrum 33.01.09.01

- ander vloeibare melk 33.01.09.99

HOOFDSTUK IV

PRODUKTEN OP BASIS VAN MELK

1. Indeling van de verschillende categorieën produkten op basis van melk

a) Produkten op basis van warmtebehandelde melk

b) Produkten op basis van rauwe melk

c) Andere produkten op basis van zuivelprodukten

d) Produkten op basis van melk, niet bestemd voor menselijke consumptie

2. Codificatie van de produkten op basis van melk

a) Produkten op basis van warmtebehandelde melk (bestemd voor menselijke consumptie)

i) Room, boter, gegiste melk, gearomatiseerde melk, gegelatineerde melk, geglaceerde melk (GN-codes 0401, 0402, 0403 en 0405)

- melkroom (gepasteuriseerd - UHT - gesteriliseerd) 33.02.01.00

- boter (gepasteuriseerd) 33.03.04.01

- yoghurt 33.03.01.01

- andere gegiste melk 33.03.09.01

- gearomatiseerde melk 33.03.05.01

- gegelatineerde of aangezuurde melk of melkdesserts 33.03.10.01

- ijs en roomijs 33.03.11.01

ii) Andere vloeibare produkten (GN-codes 0403 en 0404)

- wei van runderen of buffels 33.03.03.01

- wei van schapen of geiten 33.03.13.01

- karnemelk van runderen of buffels 33.03.14.01

- karnemelk van schapen of geiten 33.03.24.01

iii) Produkten in poeder (GN-codes 0402, 0403 en 0404 en 1702, 3502 en 3504)

- melk in poeder of melkpoeder 33.03.02.01

- samengestelde produkten in poeder op basis van melk 33.03.02.02

- wei en afgeleide produkten in poeder 33.03.02.03

- karnemelk en afgeleide produkten in poeder 33.03.02.04

- caseïne, caseïnaten en andere eiwitfracties 33.03.02.05

- andere produkten in poeder op basis van melk 33.03.02.09

iv) Kaas (GN-code 0406)

- verse kaas, bereid uit koemelk 33.04.01.01

- verse kaas, bereid uit buffelmelk 33.04.01.02

- verse kaas, bereid uit schapemelk 33.04.01.03

- verse kaas, bereid uit geitemelk (en mengels) 33.04.01.04

- zachte kaas, bereid uit koemelk 33.04.02.01

- zachte kaas (pasta filata), bereid uit buffelmelk 33.04.02.02

- zachte kaas, bereid uit schapemelk 33.04.02.03

- zachte kaas, bereid uit geitemelk (en mengsels) 33.04.02.04

- harde kaas, bereid uit koemelk 33.04.03.01

- harde kaas, bereid uit buffelmelk 33.04.03.02

- harde kaas, bereid uit schapemelk 33.04.03.03

- harde kaas, bereid uit geitemelk (en mengsels) 33.04.03.04

- kaas uit melk van andere soorten 33.04.09

- kaas met lange rijpingsduur 33.04.04

- smeltkaas 33.04.05

v) Broodsmeersels (dairy spreads) 33.04.06.00

b) Produkten op basis van rauwe melk (bestemd voor menselijke consumptie)

i) Room, boter, gegiste melk, gearomatiseerde melk, gegelatineerde melk, geglaceerde melk (GN-codes 0401, 0402, 0403 en 0405)

- room 33.02.02.00

- boter 33.03.04.02

- yoghurt 33.03.01.02

- andere gegiste melk 33.03.09.02

- gearomatiseerde melk 33.03.05.02

- gestremde of aangezuurde melk of melkdesserts 33.03.10.02

- ijs en roomijs 33.03.11.02

ii) Andere vloeibare produkten (GN-codes 0403 en 0404)

- wei 33.03.03.02

- karnemelk 33.03.14.02

iii) Kaas (GN-code 0406)

- verse kaas, bereid uit koemelk 33.04.11.01

- verse kaas, bereid uit buffelmelk 33.04.11.02

- verse kaas, bereid uit schapemelk 33.04.11.03

- verse kaas, bereid uit geitemelk (en mengsels) 33.04.11.04

- zachte kaas, bereid uit koemelk 33.04.12.01

- zachte kaas (pasta filata), bereid uit buffelmelk 33.04.12.02

- zachte kaas, bereid uit schapemelk 33.04.12.03

- zachte kaas, bereid uit geitemelk (en mengsels) 33.04.12.04

- harde kaas, bereid uit koemelk 33.04.13.01

- harde kaas, bereid uit buffelmelk 33.04.13.02

- harde kaas, bereid uit schapemelk 33.04.13.03

- harde kaas, bereid uit geitemelk (en mengsels) 33.04.13.04

- kaas, bereid uit melk van andere soorten 33.04.19

- kaas met lange rijpingsduur 33.04.14

iv) Broodsmeersels (dairy spreads) 33.04.16

c) Andere produkten op basis van zuivelprodukten (bestemd voor menslijke consumptie)

- ricotta 33.09.01

- melkvlokken 33.09.02

- andere produkten 33.09.99

d) Produkten op basis van melk, niet bestemd voor menselijke consumptie (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad)

i) Vloeibaar (GN-codes 0403 en 0404)

- vloeibare wei 33.10.01.01

- vloeibare karnemelk 33.10.01.02

- andere vloeibare produkten 33.10.01.99

ii) In poeder (GN-codes 0402, 0403 en 0404 en 1702, 3502 en 3504)

- melk in poeder of melkpoeder 33.10.02.01

- samengestelde produkten in poeder op basis van melk 33.10.02.02

- wei en afgeleide produkten in poeder 33.10.02.03

- karnemelk en afgeleide produkten in poeder 33.10.02.04

- caseïne, caseïnaten en andere eiwitfracties 33.10.02.05

- andere produkten in poeder op basis van melk 33.10.02.99

HOOFDSTUK V

VISSERIJPRODUKTEN, BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

1. Indeling van de visserijprodukten

A. Vis, levers, kuit en hom

B. Schaaldieren

C. Weekdieren

D. Andere ongewervelde waterdieren

E. Andere visserijprodukten

2. Codificatie van de visserijprodukten

A. Vis, levers, kuit en hom

a) Levende vis, bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie (GN-codes 0301 91 00 t/m 0301 91 99)

- vis van vatbare soorten (3) 32.01.11

- vis van niet-vatbare soorten (3) 32.01.12

b) Vis, geheel of gestript, al dan niet ontkopt, vers, gekoeld of bevroren

(GN-codes 0302 11 00 t/m 0302 69 97 en 0303 10 00 t/m 0303 79 97)

- gekoeld 32.01.21

- bevroren 32.01.31

c) Visfilets, vismoten of visvlees, vers, gekoeld of bevroren

(GN-codes 0304 10 11 t/m 0304 90 97)

- gekoeld 32.01.22

- bevroren 32.01.32

d) Visfilets, rauw, gepaneerd of in saus en bevroren

(GN-codes 1604 12 10 en 1604 19 91) 32.01.35

e) Vis en visfilets, gedroogd, al dan niet gezouten

(GN-codes 0305 51 t/m 0305 59 90) 32.01.40

f) Vis en visfilets, niet gedroogd, gezouten of gepekeld

(GN-codes 0305 30 en 0305 61 00 t/m 0305 69 90) 32.01.50

g) Gerookte vis en visfilets

(GN-codes 0305 41 00 t/m 0305 49 90) 32.01.60

h) Conserven van vis (Fo & ge; 3,00)

(GN-codes 1604 11 00 t/m 1604 20 90) 32.01.80

i) Levers, kuit of hom van vis

- vers of gekoeld (GN-code 0302 70 00) 32.02.21

- bevroren (GN-code 0303 80 00) 32.02.31

- gedroogd, al dan niet gerookt (GN-code 0305 20 00) 32.02.40

- gezouten of gepekeld, al dan niet gerookt (GN-code 0305 20 00) 32.02.50

- kaviaar (in hermetisch gesloten recipiënten) (GN-code 1604 30 10) 32.02.95

- kaviaarsurrogaten (in hermetisch gesloten recipiënten (GN-code 1604 30 90) 32.02.96

- andere conserven of halfconserven van levers, kuit of hom van vis 32.02.97

B. Schaaldieren (GN-codes 0306 en 1605)

a) Levende schaaldieren, bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie

- schaaldieren van vatbare soorten (3) 32.10.11

- schaaldieren van niet-vatbare soorten (3) 32.10.12

b) Schaaldieren rauw, geheel of in stukken

- gekoeld 32.10.21

- bevroren 32.10.31

c) Schaaldieren, gekookt, niet ontdaan van de schaal

- gekoeld 32.10.23

- bevroren 32.10.33

d) Schaaldieren, gekookt, ontdaan van de schaal

- gekoeld 32.10.24

- bevroren 32.10.34

e) Conserven van schaaldieren 32.10.80

C. Weekdieren, (GN-codes 0307 en 1605)

a) Weekdieren levend, bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie

- Weekdieren van vatbare soorten (3) 32.20.11

- Weekdieren van niet-vatbare soorten (3) 32.20.12

b) Weekdieren rauw, heel

- gekoeld 32.20.21

- bevroren 32.20.31

c) Weekdieren rauw, ontdaan van de schelp

- gekoeld 32.20.22

- bevroren 32.20.32

d) Weekdieren gekookt, heel

- gekoeld 32.20.23

- bevroren 32.20.33

e) Weekdieren, gekookt, ontdaan van de schelp

- gekoeld 32.20.24

- bevroren 32.20.34

f) Weekdieren, gedroogd, al dan niet gerookt 32.20.40

g) Weekdieren, gezouten of gemarineerd, al dan niet gerookt 32.20.50

h) Conserven van weekdieren 32.20.80

D. Andere ongewervelde waterdieren (GN-codes 0307 99 90 en 1605)

a) Andere levende ongewervelde waterdieren bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie 32.30.11

b) Andere ongewervelde waterdieren rauw, heel of in stukken

- gekoeld 32.30.21

- bevroren 32.30.31

c) Andere ongewervelde waterdieren, gedroogd, al dan niet gerookt 32.30.40

d) Andere ongewervelde waterdieren, gezouten of gepekeld, al dan niet gerookt 32.30.50

e) Andere ongewervelde waterdieren in conserven (Fo & ge; 3)

(GN-code 1605 90 90) 32.30.80

E. Andere visserijprodukten

a) meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke voeding

- van vis (GN-code 0305 10 00) 32.01.70

- van schaaldieren (GN-codes 0306 19 t/m 0306 29) 32.10.70

- van weekdieren en andere ongewervelde waterdieren (GN-code 0307 60 00) 32.40.70

b) Gels van viseiwitten (Surimi) (GN-code 1604 20 05)

- gekoeld 32.01.92

- bevroren 32.01.93

c) Culinaire bereidingen, gekookt of gebakken of voorgekookt of voorgebakken (GN-codes 1604 en 1605)

i) van vis

- gekoeld 32.01.26

- bevroren 32.01.36

ii) van schaaldieren

- gekoeld 32.10.26

- bevroren 32.10.36

iii) van weekdieren

- gekoeld 32.20.26

- bevroren 32.20.36

iv) gemengd

- gekoeld 32.40.26

- bevroren 32.40.36

h) Extracten en sappen (GN-code 1603 00)

- van vis 32.01.94

- van schaaldieren 32.10.94

- van weekdieren 32.20.94

- van andere ongewervelde waterdieren 32.30.94

3. Codificatie van de soorten vissen, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren.

A. Vissen

Forel (Salmo gairdneri) 01

Zalm (Salmo salar) 02

Andere zalmachtigen 03

Karper (Cyprinus carpio) 04

Snoek (Esox lucius) 05

Andere zoetwatervis 09

Heilbot (Reinhardtius spp. - Hippoglossus spp.) 10

Schol (Pleuronectes platessa) 11

Tong (Solea spp.) 12

Andere platvis 19

Witte tonijn (Thunnus alalunga) 20

Geelvintonijn (Thunnus albacares) 21

Boniet (Euthynnus pelamis) 22

Andere vis van de soort Thunnus en Euthynnus 29

Haring (Clupea spp.) 30

Kabeljauw (Gadus spp.) 31

Sardines, sardinella's en sprot (Sardina spp. - Sardinella spp. - Sprattus) 32

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 33

Koolvis (Pollachius virens) 34

Makreel (Scomber spp.) 35

Haai (alle soorten) 36

Rog en vleet (Raja spp.) 37

Steur (Acipenser spp.) 40

Paling of aal (Anguilla spp.) 41

Zeewolf (Anarhichas lupus) 42

Zeebaars (Dicentrarchus spp.) 43

Wijting (Merlangus merlangus) 44

Blauwe wijting (Gadus poutassou) 45

Leng (Molva spp.) 46

Alaska koolvis en witte koolvis (Theragra chalcogramma - Pollachius) 47

Marlijn (Makaira spp.) 48

Portugese hondshaai (Centroscymnus coelolepis) 50

Ansjovis (Engraulis spp.) 51

Zeebrasem (Dentex dentex - Pagellus spp.) 52

Heek (Merluccius spp.) 53

Braam (Brama spp.) 54

Zeeduivel (Lophius spp.) 55

Vis van de soort "Orcynopsis unicolor" 56

Noorse schelvis (Sebastes spp.) 57

Vis van de soort "Boreogadus saida" 58

Kousebandvis (Lepidopus caudatus - Aphanopus carbo) 60

Zwaardvis (Xiphias gladius) 61

Horsmakreel (Caranx trachurus - Trachurus) 62

Giftige vis (Richtlijn 91/493/EEG, artikel 5) 63

Andere vis 69

B. Schaaldieren

Langoesten 70

Zeekreeften 71

Noordzeekrabben 72

Andere krabben 73

Rivierkreeften 74

Langoestines 75

Garnalen 76

Andere schaaldieren 79

C. Weekdieren

Oesters van de soort Ostrea 80

Andere oesters 81

Jakobsschelpen 82

Andere schelpdieren van het geslacht "Pecten" 83

Mosselen 84

Inktvissen 85

Pijlinktvissen 86

Achtarmige inktvissen 87

In zee levende buikpotigen 88

Andere weekdieren 89

D. Andere ongewervelde waterdieren

Zeeëgels 90

Andere stekelhuidigen 91

Manteldieren 92

Andere ongewervelde waterdieren 99

HOOFDSTUK VI

CONSUMPTIE-EIEREN - EIPRODUKTEN - PRODUKTEN VAN DE BIJENTEELT

1. Indeling van de consumptie-eieren - eiprodukten - produkten van de bijenteelt

a) Consumptie-eieren

b) Warmtebehandelde eiprodukten

c) Niet warmtebehandelde eiprodukten

d) Produkten van de bijenteelt

2. Codificatie van de consumptie-eieren - eiprodukten - produkten van de bijenteelt

a) Consumptie-eieren (GN-code 0407)

- van kippen 34.01.01

- van andere soorten 34.01.09

b) Warmtebehandelde eiprodukten ment (GN-code 0408)

- aangeboden in vloeibare vorm 34.02.01

- aangeboden in gedroogde vorm 34.02.02

- aangeboden in gestolde vorm 34.02.03

- aangeboden in gekristalliseerde vorm 34.02.04

c) Niet-warmtebehandelde eiprodukten

- 34.03.01

d) Produkten van de bijenteelt (GN-codes 0409 en 0410)

i) Bestemd voor menselijke consumptie

- honing 39.01.01.01

- was 39.01.02.01

- koninginnegelei 39.01.03.01

- stuifmeel 39.01.04.01

- produkten of basis van honing 39.01.05.01

- andere 39.01.99.01

ii) Bestemd om uitsluitend in de bijenteelt te worden gebruikt

- honing 39.01.01.02

- was 39.01.02.02

- koninginnegelei 39.01.03.02

- stuifmeel 39.01.04.02

- produkten op basis van honing 39.01.05.02

- maagdenwas 39.01.06.02

- andere 39.01.99.02

iii) Bestemd voor industrieel gebruik

- honing 39.01.01.03

- was (en ook GN-code 1521) 39.01.02.03

- koninginnegelei 39.01.03.03

- stuifmeel 39.01.04.03

- produkten op basis van honing 39.01.05.03

- maagdenwas 39.01.06.03

- andere 39.01.99.03

HOOFDSTUK VII

EETBARE SLAKKEN EN KIKKERBILLETJES

a) Eetbare slakken (GN-code 0307 60)

- levend 39.22.01.01

- gekoeld of bevroren 39.22.01.02

- conserven (warmtebehandeling Fo & ge; 3,00) 39.22.01.03

b) Andere op aarde levende buikpotigen (GN-code 0307 99)

- levend 39.22.99.01

- gekoeld of bevroren 39.22.99.02

- conserven (warmtebehandeling Fo & ge; 3,00) 39.22.99.03

c) Kikkerbilletjes (GN-code 0208 20)

- gekoeld of bevroren 39.21.02

- conserven (warmtebehandeling Fo & ge; 3,00) 39.21.03

HOOFDSTUK VIII

HUIDEN VAN HOEFDIEREN, WOL, HAAR, PAARDEHAAR, HAAR VAN VARKENS, VEREN OF DELEN VAN VEREN, JACHTTROFEEËN

1. Indeling van de huiden van hoefdieren, wol, haar, paardehaar, haar van varkens, veren of delen van veren, jachttrofeeën

a) Onbewerkte huiden (Richtlijnen 64/433/EEG en 72/462/EEG)

b) Bewerkte huiden (Richtlijn 92/118/EEG)

c) Wol, haar, paardehaar en haar van varkens

d) Veren, dons of delen van veren

e) Jachttrofeeën

2. Codificatie van de huiden van hoefdieren, wol, haar, paardehaar, haar van varkens, veren of delen van veren, jachttrofeeën

a) Onbewerkte huiden (Richtlijnen 64/433/EEG en 72/462/EEG) (GN-codes 4101, 4102 en 4103)

- onbewerkte huiden van runderen 43.01.01

- onbewerkte huiden van schapen 43.01.02

- onbewerkte huiden van geiten 43.01.03

- onbewerkte huiden van varkens 43.01.04

- onbewerkte huiden van eenhoevigen 43.01.05

- onbewerkte huiden van andere hoefdieren 43.01.09

b) Bewerkte huiden (Richtlijn 92/118/EEG) (GN-codes 4101, 4102 en 4103)

- huiden van runderen 43.02.01

- huiden van schapen 43.02.02

- huiden van geiten 43.02.03

- huiden van varkens 43.02.04

- huiden van eenhoevigen 43.02.05

- huiden van andere hoefdieren 43.02.09

c) Wol, haar, paardehaar en varkenshaar (GN-code 0502, 0503 en 5101 tot 5105)

i) onbewerkt, gedroogd

- schapewol 44.01.01

- haar van runderen 44.01.02

- dassehaar 44.01.03

- haar van paardachtigen 44.01.04

- haar van varkens 44.01.05

- haar van wilde zwijnen 44.01.06

- haar van knaagdieren en van andere dieren 44.01.09

ii) geverfd, gekookt of gebleekt of bewerkt

- schapewol 44.02.01

- haar van runderen 44.02.02

- dassehaar 44.02.03

- haar van paardachtigen 44.02.04

- haar van varkens 44.02.05

- haar van wilde zwijnen 44.02.06

- haar van knaagdieren en van andere dieren 44.02.09

d) Veren, dons of delen van veren (GN-code 0505)

i) onbewerkt, gedroogd 45.01

ii) geverfd, gekookt en gebleekt of behandeld 45.02

e) Jachttrofeeën

- onbewerkt 46.01

- bewerkt 46.02

HOOFDSTUK IX

BEENDEREN, HOORNEN EN HOEVEN, EN PRODUKTEN DAARVAN (GELATINES), MET UITZONDERING VAN MEEL

1. Indeling van beenderen, hoornen en hoeven, en produkten daarvan

a) Beenderen, hoornen en hoeven, bestemd voor menselijke of dierlijke voeding

b) Produkten op basis van beenderen, hoornen en hoeven, bestemd voor menselijke of dierlijke voeding

c) Beenderen, hoornen en hoeven of produkten daarvan voor industrieel gebruik

2. Codificatie van beenderen, hoornen en hoeven, en produkten daarvan

a) Beenderen, hoornen en hoeven, en andere opperhuidbegroeiselen, bestemd voor menselijke of dierlijke voeding (GN-codes 0506 en 0507)

- van runderen 48.01.01

- van schapen en geiten 48.01.02

- van varkens 48.01.03

- van andere soorten 48.01.09

b) Produkten op basis van beenderen, hoornen en hoeven, en andere opperhuidbegroeiselen, bestemd voor menselijke of dierlijke voeding (GN-code 1602)

- gelatines bestemd voor de levendsmiddelenindustrie 48.01.11

- andere produkten 48.01.19

c) Beenderen, hoornen en hoeven of produkten daarvan voor industrieel gebruik (GN-code 3504)

- industriële gelatines 48.01.21

- andere produkten 48.01.29

HOOFDSTUK X

BLOED, BLOEDPRODUKTEN, AMNIONVOCHT, BESTEMD VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE OF VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN, BEHALVE VOOR DIERVOEDING - PATHOGENE STOFFEN

1. Indeling van het bloed en de bloedprodukten van dierlijke oorsprong

a) Bloed en bloedprodukten van paardachtigen

b) Bloed en bloedprodukten van andere soorten dan paardachtigen

c) Pathogene stoffen

2. Codificatie

a) Bloed en bloedprodukten van paardachtigen

i) Bestemd voor de farmaceutische industrie (GN-code 3002)

- vers bloed 49.01.01.01

- serum 49.01.01.02

- erytrocytenbrij 49.01.01.03

- amnionvocht 49.01.01.04

- andere produkten 49.01.01.99

ii) Bestemd voor andere industrieën voor technische doeleinden (GN-code 0511)

- vers bloed 49.01.02.01

- serum 49.01.02.02

- erytrocytenbrij 49.01.02.03

- amnionvocht 49.01.02.04

- andere produkten 49.01.02.99

b) Bloed en bloedprodukten van andere soorten dan paardachtigen

i) Bestemd voor de farmaceutische industrie (GN-code 3002)

- vers bloed 49.01.03.01

- serum 49.01.03.02

- erytrocytenbrij 49.01.03.03

- amnionvocht 49.01.03.04

- andere produkten 49.01.03.99

ii) Bestemd voor andere industrieën voor technische doeleinden (GN-code 0511)

- vers bloed 49.01.04.01

- serum 49.01.04.02

- erytrocytenbrij 49.01.04.03

- amnionvocht 49.01.04.04

- andere produkten 49.01.04.99

c) Pathogene stoffen 49.02

HOOFDSTUK XI

ANDERE DIERLIJKE AFVALLEN: NIET-BEHANDELD HOOGRISICOMATERIAAL - LAAGRISICOMATERIAAL ALS GRONDSTOF VOOR DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE, VOOR TECHNISCH GEBRUIK EN VOOR DIERVOEDING

1. Indeling van de andere dierlijke afvallen

a) Niet-behandeld hoogrisicomateriaal

b) Laagrisicomateriaal als grondstof voor de vervaardiging van farmaceutische produkten (met uitzondering van bloed, bloedprodukten en amnionvocht)

c) Grondstoffen voor technisch gebruik (met uitzondering van bloed, bloedprodukten en amnionvocht)

d) Laagrisicomateriaal als grondstof voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren

2. Codificatie van de andere dierlijke afvallen

a) Niet-behandeld hoogrisicomateriaal (GN-code 0511)

- krengen van dode landbouwhuisdieren, doodgeboren dieren, foetussen en placenta's 48.02.10.01

- krengen van tijdens het transport gestorven landbouwhuisdieren 48.02.10.02

- andere krengen van dieren 48.02.10.99

- dieren die zijn gedood in het kader van ziektebestrijdingsmaatregelen 48.02.20.01

- afvallen van dieren die bij het slachten tekenen vertoonden van overdraagbare ziekten 48.02.20.02

- niet voor keuring aangeboden delen van normaal geslachte dieren (met uitzondering van huiden, hoornen, hoeven, wol, veren en bloed) 48.02.30.01

- bedorven vlees, vis en levensmiddelen van dierlijke oorsprong 48.02.30.02

- vlees, vis, en produkten, ingevoerd uit derde landen, niet in overeenstemming met de communautaire wetgeving 48.02.30.03

- dierlijke afvallen en produkten die residuen bevatten 48.02.30.04

- vis die tekenen vertoont van overdraagbare ziekten 48.02.30.05

b) Laagrisicomateriaal als grondstof voor de vervaardiging van farmaceutische produkten, met uitzondering van bloed, bloedprodukten en amnionvocht (GN-code 3001)

- verse slachtafvallen van vis 50.01.06.01

- harten van runderen 50.01.01.02

- harten van een eenhoevigen 50.01.02.02

- andere harten 50.01.99.02

- ingewanden van runderen 50.01.01.03

- ingewanden van eenhoevigen 50.01.02.03

- ingewanden van schapen en geiten 50.01.03.03

- ingewanden van varkens 50.01.04.03

- andere ingewanden 50.01.99.03

- alvleesklieren van runderen 50.01.01.04

- alvleesklieren van schapen en geiten 50.01.03.04

- alvleesklieren van varkens 50.01.04.04

- milten van runderen 50.01.01.05

- milten van eenhoevigen 50.01.02.05

- milten van schapen en geiten 50.01.03.05

- milten van varkens 50.01.04.05

- bijnieren van runderen 50.01.01.06

- bijnieren van varkens 50.01.04.06

- amandelen van runderen 50.01.01.07

- amandelen van schapen en geiten 50.01.03.07

- amandelen van varkens 50.01.04.07

- geslachtsklieren van runderen 50.01.01.08

- geslachtsklieren van schapen en geiten 50.01.03.08

- geslachtsklieren van varkens 50.01.04.08

- schildklieren van runderen 50.01.01.09

- hersenen en hypofysen van varkens 50.01.04.10

- synoviaal vocht 50.01.10.11

- gal van runderen 50.01.01.12

- darmslijmvlies of darmsappen 50.01.10.13

- andere lymfoïde weefsels

- van runderen 50.01.01.14

- van schapen en geiten 50.01.03.14

- van varkens 50.01.04.14

- andere 50.01.10.99

c) Laagrisicomateriaal als grondstof voor de vervaardiging van produkten voor technisch gebruik, met uitzondering van bloed, bloedprodukten en amnionvocht (GN-code 0410)

- van runderen 50.02.01

- van eenhoevigen 50.02.02

- van schapen en geiten 50.02.03

- van varkens 50.02.04

- van pluimvee 50.02.05

- van vis 50.02.06

- andere 50.02.99

d) Laagrisicomateriaal als grondstof voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren (GN-code 0410)

i) Dierlijke afvallen van de produktie van vers vlees

- van runderen 50.03.01

- van eenhoevigen 50.03.02

- van schapen en geiten 50.03.03

- van varkens 50.03.04

- van pluimvee 50.03.06

- andere 50.03.99

ii) Van oorsprong uit het water

- vissen die zijn gevangen voor de produktie van meel 50.03.06.15

- verse afvallen en slachtafvallen van vis 50.03.06.01

HOOFDSTUK XII

VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN - VERWERKTE DIERLIJKE EIWITTEN, BESTEMD VOOR DIERVOEDING (MEEL EN KANEN)

a) Voeder voor gezelschapsdieren (GN-code 2309)

- diepgevroren, niet verhit 47.01.02.01

- conserven (warmtebehandeling Fo & ge; 3,00) 47.01.02.02

- halfvochtig 47.01.02.03

- gedroogd 47.01.02.04

- op basis van verwerkte huiden 47.01.02.05

b) Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding (GN-code 2301)

- meel van vlees 47.01.01.01

- meel van vis 47.01.01.02

- meel van bloed 47.01.01.03

- meel van beenderen 47.01.01.04

- meel van hoornen 47.01.01.05

- meel van hoeven 47.01.01.06

- meel van veren 47.01.01.07

- gedroogde kanen 47.01.01.08

- mengsels van dit meel en ander meel 47.01.01.99

HOOFDSTUK XIII

MEST VOOR BODEMBEWERKING

a) Verwerkte produkten uit mest (GN-code 3101) 48.15.01

b) Niet-verwerkte mest (GN-code 3101)

- van pluimvee 48.15.02.01

- van paardachtigen 48.15.02.02

- van andere soorten 48.15.02.09

HOOFDSTUK XIV

KLEINE ZENDINGEN DIE AAN PARTICULIEREN WORDEN TOEGESTUURD - PRODUKTEN IN DE PERSOONLIJKE BAGAGE VAN REIZIGERS - HANDELSMONSTERS

a) Kleine zendingen die aan particulieren worden toegestuurd 51

b) Produkten in de persoonlijke bagage van reizigers 52

c) Handelsmonsters 53

HOOFDSTUK XV

VERS VLEES DAT BESTEMD IS VOOR TENTOONSTELLINGEN, BIJZONDER ONDERZOEK OF ANALYSES

a) Vers vlees dat bestemd is voor tentoonstellingen 54

b) Vers vlees dat bestemd is voor bijzonder onderzoek of analyses 55

HOOFDSTUK XVI

VERS VLEES EN VLEESPRODUKTEN DIE UITSLUITEND ZIJN BESTEMD VOOR DE BEVOORRADING VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES

a) Vers vlees 61

b) Vleesprodukten 71".

(1) van dieren van de soorten paarden, runderen, schapen en geiten.

(2) van varkens.

(3) Ten opzichte van de ziekten van de lijsten I en II van Bijlage A van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad.

(4) Ten opzichte van de ziekten van de lijsten I en II van Bijlage A van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad.