Home

94/316/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 betreffende de invoer in de Gemeenschap van vers varkensvlees, varkensvleesprodukten, levende varkens en sperma en embryo' s van varkens uit Oostenrijk, en tot wijziging van de Beschikkingen 93/451/EEG, 91/449/EEG, 93/432/EEG en 93/199/EEG

94/316/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 betreffende de invoer in de Gemeenschap van vers varkensvlees, varkensvleesprodukten, levende varkens en sperma en embryo' s van varkens uit Oostenrijk, en tot wijziging van de Beschikkingen 93/451/EEG, 91/449/EEG, 93/432/EEG en 93/199/EEG

94/316/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 betreffende de invoer in de Gemeenschap van vers varkensvlees, varkensvleesprodukten, levende varkens en sperma en embryo' s van varkens uit Oostenrijk, en tot wijziging van de Beschikkingen 93/451/EEG, 91/449/EEG, 93/432/EEG en 93/199/EEG

Publicatieblad Nr. L 140 van 03/06/1994 blz. 0030 - 0031


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 1994 betreffende de invoer in de Gemeenschap van vers varkensvlees, varkensvleesprodukten, levende varkens en sperma en embryo's van varkens uit Oostenrijk, en tot wijziging van de Beschikkingen 93/451/EEG, 91/449/EEG, 93/432/EEG en 93/199/EEG (94/316/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesprodukten uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1601/92 (2), en met name op de artikelen 6, 11, 15, 16, 21 bis en 22,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 92/438/EEG (4), en met name op artikel 18,

Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (6), en met name op artikel 19,

Overwegende dat de bepalingen inzake de gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van vers vlees uit Oostenrijk zijn vastgesteld bij Beschikking 93/451/EEG van de Commissie (7);

Overwegende dat het model van het gezondheidscertificaat voor uit Oostenrijk ingevoerde vleesprodukten is vastgesteld bij Beschikking 91/449/EEG van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/59/EG (9);

Overwegende dat de bepalingen inzake gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van runderen en varkens (huisdieren) uit Oostenrijk zijn vastgesteld bij Beschikking 93/432/EEG van de Commissie (10);

Overwegende dat de gezondheidsvoorschriften en het model van de gezondheidscertificaten voor de invoer van varkenssperma uit derde landen, onder andere Oostenrijk, zijn vastgesteld bij Beschikking 93/119/EEG van de Commissie (11), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/504/EEG (12);

Overwegende dat op grond van Beschikking 92/265/EEG van de Commissie (13), gewijzigd bij Beschikking 93/427/EEG (14), de invoer van varkenssperma, embryo's van varkens, vlees van wilde zwijnen en varkensvleesprodukten uit bepaalde regio's van Oostenrijk is verboden;

Overwegende dat uit door de Oostenrijkse autoriteiten toegezonden nieuwe informatie blijkt dat de situatie in Steiermark is verbeterd en dat invoer uit deze regio kan worden toegestaan;

Overwegende dat duidelijkheidshalve Beschikking 92/265/EEG moet worden ingetrokken en de overige beschikkingen overeenkomstig moeten worden aangepast;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De Lid-Staten staan de invoer uit Oostenrijk niet toe van varkens (huisdieren), varkenssperma, vers vlees en vleesprodukten van dergelijke dieren, met inbegrip van wilde zwijnen, met uitzondering van vleesprodukten die in een hermetisch gesloten recipiënt tot een Fo-waarde van 3,00 of meer zijn verhit, die een andere behandeling hebben ondergaan waarbij een kerntemperatuur van ten minste 70 °C is bereikt, of die een behandeling hebben ondergaan bestaande uit natuurlijke fermentatie en rijping gedurende ten minste negen maanden voor hammen met een gewicht van ten minste 5,5 kilogram en met de volgende kenmerken:

- een aW-waarde van ten hoogste 0,93,

- een pH-waarde van ten hoogste 6.

2. De Lid-Staten verbieden de invoer van embryo's van varkens (huisdieren) uit Oostenrijk.

3. Het in de leden 1 en 2 vervatte verbod geldt niet voor de Laender Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien.

Artikel 2

Bijlage B bij Beschikking 93/451/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de woorden "Land van uitvoer: Oostenrijk" worden de tussen haakjes geplaatste woorden "(Burgenland, Tirol, Oberoesterreich, Vorarlberg, Kaernten en Wien)" vervangen door de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien)".

2. In deel IV, punt 1 en punt 2, eerste gedachtenstreepje, worden na het woord "Oostenrijk", respectievelijk na de woorden "op Oostenrijks grondgebied" de tussen haakjes geplaatste woorden "(Burgenland, Tirol, Oberoesterreich, Vorarlberg, Kaernten en Wien)" vervangen door de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien)".

Artikel 3

In Beschikking 91/449/EEG, bijlage A, deel II, worden na het woord "Oostenrijk" de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten en Wien)" vervangen door de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien)".

Artikel 4

Beschikking 93/432/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In de bijlagen C en D worden na de woorden "Land van uitvoer: Oostenrijk" de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Kaernten en Burgenland)" vervangen door de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien)".

2. In de bijlagen C en D, deel V, punt 1 en punt 2.a), eerste streepje, worden de woorden "Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Kaernten en Burgenland" vervangen door de woorden "Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien".

Artikel 5

In Beschikking 93/199/EEG, bijlage, deel 2, worden na het woord "Oostenrijk" de tussen haakjes geplaatste woorden "(Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Oberoesterreich)" vervangen door de tussen haakjes geplaatste woorden "(Vorarlberg, Tirol, Oberoesterreich, Burgenland, Kaernten, Steiermark en Wien)".

Artikel 6

Beschikking 92/265/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 april 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(2) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(3) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 56.

(4) PB nr. L 243 van 25. 8. 1992, blz. 27.

(5) PB nr. L 373 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(6) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(7) PB nr. L 210 van 21. 8. 1993, blz. 21.

(8) PB nr. L 240 van 29. 8. 1991, blz. 28.

(9) PB nr. L 27 van 1. 2. 1994, blz. 53.

(10) PB nr. L 200 van 10. 8. 1993, blz. 39.

(11) PB nr. L 86 van 6. 4. 1993, blz. 43.

(12) PB nr. L 236 van 21. 9. 1993, blz. 16.

(13) PB nr. L 137 van 20. 5. 1992, blz. 23.

(14) PB nr. L 197 van 6. 8. 1993, blz. 52.