Home

94/331/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1994 houdende tweede wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (Voor de EER relevante tekst)

94/331/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1994 houdende tweede wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (Voor de EER relevante tekst)

94/331/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1994 houdende tweede wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 146 van 11/06/1994 blz. 0024 - 0026


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1994 houdende tweede wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (Voor de EER relevante tekst) (94/331/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zooetechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende dat de Commissie, ten gevolge van uitbraken van klassieke varkenspest in verschillende delen van Duitsland, Beschikking 94/178/EG van 23 maart 1994 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (3) heeft vastgesteld, welke beschikking is gewijzigd bij Beschikking 94/292/EG (4);

Overwegende dat het aantal uitbraken van klassieke varkenspest in de deelstaat Niedersachsen is toegenomen; dat sommige uitbraken zich hebben voorgedaan in gebieden met een hoge varkensdichtheid;

Overwegende dat, gezien de ontwikkeling van de situatie, onder duidelijk bepaalde voorwaarden varkens uit een deel van Niedersachsen naar bedrijven in West-Duitsland buiten Niedersachsen kunnen worden verzonden;

Overwegende dat Duitsland de nodige maatregelen moet treffen om elke overtreding van deze beschikking te bestraffen;

Overwegende dat, in het licht van de ziektesituatie, de afbakening van het in bijlage II omschreven gebied moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 94/178/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"Op de in bijlage VI, hoofdstuk II, aangegeven voorwaarden mogen gebruiksvarkens evenwel van bedrijven in het in bijlage VI, hoofdstuk I, omschreven gebied worden verzonden naar een aangewezen bedrijf in Duitsland dat buiten het in bijlage I omschreven gebied is gevestigd.".

2. Het volgende artikel word ingevoegd:

"Artikel 6 bis

1. Telkens wanneer op grond van deze beschikking vóór het laden of het slachten van de varkens een bloedonderzoek moet plaatsvinden, moeten de bloedmonsters ten vroegste 4 dagen vóór het laden of slachten worden genomen.

2. Telkens wanneer op grond van deze beschikking vóór het laden of het slachten van de varkens laboratoriumproeven moeten worden uitgevoerd, moeten de varkens worden geladen binnen 24 uur na de ontvangst van de negatieve resultaten van deze proeven.

3. Wanneer op grond van deze beschikking vóór het laden of het slachten van de varkens een klinisch onderzoek moet plaatsvinden, moeten de varkens worden geladen onmiddellijk nadat het onderzoek is uitgevoerd en in het certificaat is bevestigd dat het resultaat negatief is.

4. Telkens wanneer op grond van deze beschikking vóór het slachten van de varkens laboratoriumproeven moeten worden uitgevoerd, mag het vlees van de betrokken varkens pas nadat de negatieve resultaten van de proeven beschikbaar zijn, worden geacht aan deze beschikking te voldoen.".

3. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 7 bis

Duitsland moet alle nodige maatregelen treffen om elke overtreding van de bepalingen van deze beschikking te bestraffen, vooral wanneer komt vast te staan dat de vereiste documenten niet kunnen worden overgelegd.

In dit verband geldt meer inzonderheid dat wanneer de vervoerder niet het bewijs levert dat het vervoermiddel is ontsmet of de eigenaar van de dieren niet het bewijs levert dat de laboratoriumonderzoeken en/of klinische onderzoeken een negatief resultaat hebben opgeleverd, de volgende maatregelen worden toegepast:

a) de vervoermiddelen en de varkens moeten door de bevoegde autoriteit voorlopig worden vastgehouden;

b) als de zaak na een daartoe strekkend verzoek van de bevoegde autoriteit niet binnen 24 uur kan worden geregeld:

- moeten de vervoermiddelen door de bevoegde autoriteit worden vastgehouden,

- moeten de varkens worden gedestrueerd.

De vervoermiddelen worden niet vrijgegeven en de vergoeding voor de destructie van de varkens wordt toegekend zolang in de zaak geen rechterlijke uitspraak is gevallen of geen administratieve beslissing is genomen.".

4. Bijlage II wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

Alle delen van het grondgebied van Niedersachsen (Duitsland) binnen een lijn die wordt gevormd door:

- de autosnelweg A28 van Oldenburg in de richting van Bremen tot aan nationale weg 322,

- nationale weg 322 in zuidoostelijke richting tot bij de kruising met de autosnelweg A1,

- autosnelweg A1 in oostelijke richting tot bij de kruising met de rivier de Weser,

- de rivier de Weser in zuidelijke richting tot aan de grens tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen,

- de grens tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen in westelijke en zuidelijke richting tot aan het Mittellandkanal,

- het Mittellandkanal in westelijke richting tot de kruising met plaatselijke weg Pente-Feldflach,

- de plaatselijke weg van Pente door Feldflach naar UEffeln tot aan nationale weg 218,

- nationale weg 218 in noordwestelijke richting tot aan de plaatselijke weg in Schwagstorf,

- de plaatselijke weg van Schwagstorf in noordelijke richting door Bippen, Berge, Borstel in de richting Herzlake tot de kruising met de rivier de Hase,

- de rivier de Hase stroomopwaarts tot aan plaatselijke weg 839 in Loeningen,

- de plaatselijke weg in noordelijke richting door Lindern tot de kruising met de rivier de Marka,

- de rivier de Marka in noordelijke richting tot de kruising met plaatselijke weg 63 te Neuvrees,

- de plaatselijke weg van Neuvrees door Gehlenberg, Neulorup en Hilkenbrook en verder noordwaarts tot de kruising met de rivier de Ohe,

- de rivier de Ohe in noordoostelijke richting tot aan het Kuestenkanal,

- het Kuestenkanal in oostelijke richting tot Oldenburg.".

5. In hoofdstuk I van bijlage III wordt de laatste zin vervangen door:

"Het virologisch onderzoek moet worden uitgevoerd vóór het slachten.".

6. In hoofdstuk II van bijlage III worden in punt 2 de woorden "Kort vóór het laden (0-3 uur)" vervangen door "Vóór het laden".

7. De volgende bijlage VI wordt toegevoegd:

"BIJLAGE VI

HOOFDSTUK I

Alle delen van Niedersachsen, Duitsland, binnen een lijn die wordt gevormd door:

- de grens tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen waar ze samenkomt met de grens tussen Duitsland en Nederland, en verder in oostelijke richting tot aan het Mittellandkanal,

- het Mittellandkanal in oostelijke richting tot de kruising met de plaatselijke weg Pente-Feldflach,

- de plaatselijke weg van Pente door Feldflach naar UEffeln tot aan de kruising met nationale weg 218,

- nationale weg 218 in noordwestelijke richting tot aan de plaatselijke weg in Schwagstorf,

- de plaatselijke weg van Schwagstorf in noordelijke richting door Bippen, Berge en Borstel in de richting Herzlake tot de kruising met de rivier de Hase,

- de rivier de Hase stroomopwaarts tot aan plaatselijke weg 839 in Loeningen,

- de plaatselijke weg in noordelijke richting door Lindern tot de kruising met de rivier de Marka,

- de rivier de Marka in noordelijke richting tot de kruising met plaatselijke weg 63 te Neuvrees,

- de plaatselijke weg van Neuvrees door Gehlenberg, Neulorup en Hilkenbrook en verder noordwaarts tot de kruising met de rivier de Ohe,

- de rivier de Ohe in noordoostelijke richting tot aan het Kuestenkanal,

- het Kuestenkanal in oostelijke richting tot de kruising met de grens van de Kreis Emsland,

- de grens van de Kreis Emsland in westelijke richting tot aan de grens tussen Duitsland en Nederland,

- de grens tussen Duitsland en Nederland in zuidelijke richting tot waar zij samenkomt met de grens tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.

HOOFDSTUK II

De Duitse autoriteiten zorgen ervoor dat gebruiksvarkens die worden verzonden van een bedrijf in het in hoofdstuk I beschreven gebied naar een aangewezen bedrijf in Duitsland dat is gelegen buiten het in bijlage I beschreven gebied, aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) de varkens moeten afkomstig zijn van een bedrijf waar:

- in de periode van 30 dagen vóór de verzending van de betrokken varkens geen levende varkens zijn binnengebracht,

- de zeugen een onderzoek naar antilichamen tegen klassieke varkenspest (HC-virus) hebben ondergaan met negatief resultaat; het aantal zeugen dat moet worden onderzocht is vermeld in bijlage V, hoofdstuk II, en het onderzoek moet worden uitgevoerd in de 15 dagen vóór de certificering,

- het gehele varkensbeslag een gezondheidsonderzoek heeft ondergaan voordat de betrokken varkens zijn ingeladen;

b) de varkens moeten zijn onderworpen aan een virologisch en serologisch bloedonderzoek met negatief resultaat. De bloedmonsters moeten vóór de certificering zijn genomen overeenkomstig het bepaalde in bijlage IV, punt 1, van Richtlijn 80/217/EEG;

c) de varkens moeten vóór de verzending aan een klinisch onderzoek zijn onderworpen door een erkende dierenarts. Het onderzoek omvat een controle van de lichaamstemperatuur overeenkomstig de beginselen voor het controleren van de lichaamstemperatuur van slachtvarkens die zijn vastgesteld in bijlage III, hoofdstuk II;

d) de varkens moeten zijn geïdentificeerd door middel van op het bedrijf van oorsprong aangebrachte oormerken, zodat hun herkomst kan worden opgespoord;

e) de varkens moeten van het bedrijf van oorsprong naar het aangewezen bedrijf worden vervoerd in verzegelde transportmiddelen. Het transportmiddel wordt onmiddellijk na de inlading door een officiële dierenarts verzegeld;

f) de varkens moeten tijdens het vervoer naar het bedrijf van bestemming vergezeld gaan van een gezondheidsdocument (certificaat) dat is afgegeven door een officiële dierenarts; het document moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- adres van het bedrijf van oorsprong,

- adres van het bedrijf van bestemming,

- aantal varkens en identificatie van de varkens,

- bevestiging dat de onder a), b), c), d), e) en g) vermelde voorwaarden zijn vervuld;

g) de officiële dierenarts in het gebied (Kreis) waar het bedrijf van bestemming is gevestigd, moet:

- ten minste vijf dagen vooraf in kennis zijn gesteld van het voornemen om de betrokken partij varkens te verzenden; in de kennisgeving moet het volledige adres van het bedrijf van bestemming worden vermeld,

- ermee hebben ingestemd de zending in ontvangst te nemen;

h) bij aankomst in het bedrijf van bestemming moet het zegel van het transportmiddel worden verwijderd door de bevoegde autoriteit;

i) het bedrijf van bestemming moet worden geëxploiteerd volgens het "all-in/all-out"-systeem;

j) de varkens mogen het "all-in/all-out"-bedrijf van bestemming pas verlaten nadat zij daar ten minste 60 dagen hebben verbleven sinds de laatste aanvoer van varkens.

Het betrokken "all-in/all-out"-bedrijf van bestemming moet een register bijhouden, zodat de inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea kan worden geverifieerd.

Het register moet door de bevoegde autoriteit worden geverifieerd voordat met de afvoer van varkens uit het bedrijf wordt begonnen.".

Artikel 2

De Lid-Staten wijzigen de maatregelen die zij in het handelsverkeer toepassen teneinde ze in overeenstemming te brengen met het bepaalde in deze beschikking. Zij stellen de Commissie onverwijld van de getroffen maatregelen in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 9 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29.

(2) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(3) PB nr. L 83 van 26. 3. 1994, blz. 54.

(4) PB nr. L 128 van 20. 5. 1994, blz. 21.