Home

94/365/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1994 houdende derde wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG

94/365/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1994 houdende derde wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG

94/365/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1994 houdende derde wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG

Publicatieblad Nr. L 162 van 30/06/1994 blz. 0070 - 0071


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1994 houdende derde wijziging van Beschikking 94/178/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (94/365/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zooetechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende dat de Commissie, ten gevolge van uitbraken van klassieke varkenspest in verschillende delen van Duitsland, Beschikking 94/178/EG van 23 maart 1994 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van de Beschikkingen 94/27/EG en 94/28/EG (3) heeft vastgesteld, welke beschikking laatstelijk is gewijzigd bij Beschikking 94/331/EG (4);

Overwegende dat het aantal uitbraken van klassieke varkenspest in de deelstaat Niedersachsen is toegenomen; dat sommige uitbraken zich hebben voorgedaan in gebieden met een hoge varkensdichtheid;

Overwegende dat, gezien de ontwikkeling van de situatie, de bij Beschikking 94/178/EG vastgestelde maatregelen kunnen worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 94/178/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 1, wordt de laatste zin geschrapt.

2. In artikel 1 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Duitsland moet erop toezien dat:

a) geen varkens het in bijlage I omschreven gebied verlaten,

b) geen varkens in het in bijlage I omschreven gebied worden toegelaten. Deze restrictie is niet van toepassing op:

i) slachtvarkens die rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis in de vermelde zone, waar zij binnen 48 uur worden geslacht,

ii) doorvoer van varkens over de weg of per spoor waarbij nergens halt wordt gehouden of varkens worden uitgeladen.".

3. In artikel 1, lid 3, onder e), derde regel, worden de woorden "bijlage I" vervangen door "bijlage II".

4. In artikel 1, lid 5, tweede streepje, worden de woorden "in de laatste tien dagen vóórdat het certificaat is afgegeven," geschrapt.

5. Aan artikel 1 wordt het volgende lid 7 toegevoegd:

"7. Duitsland mag naar andere Lid-Staten geen slachtvarkens verzenden die afkomstig zijn van een buiten het in bijlage I omschreven gebied gelegen bedrijf, tenzij de dieren afkomstig zijn van een epizooetiologische eenheid waarin in de 30 dagen vóór de verzending van de dieren geen levende varkens zijn binnengebracht.".

6. In artikel 2, tweede regel, worden de woorden "bijlage II" vervangen door "bijlage I".

7. In artikel 4, lid 1 en lid 2, moet aan de op het certificaat aan te brengen vermelding worden toegevoegd: "als gewijzigd bij Beschikking 94/365/EG".

8. In artikel 5, lid 1, onder a), tweede regel, worden de woorden "bijlage II" vervangen door "bijlage I".

9. In artikel 5, lid 1, onder b), eerste regel, worden de woorden "bijlage II" vervangen door "bijlage I".

10. Bijlage I wordt vervangen door

"Bijlage I

Alle delen van het grondgebied van Niedersachsen (Duitsland) binnen een lijn die wordt gevorm door:

- de autosnelweg A1 van Gross Mackenstedt in oostelijke richting tot aan de rivier de Weser,

- de rivier de Weser in zuidelijke richting tot bij de grens tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen,

- de grens tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen in westelijke richting tot aan de rivier de Hunte,

- de rivier de Hunte in noordelijke richting tot aan het Duemmer-meer,

- van de monding van de rivier de Hunte in het Duemmer-meer via de grens tussen de Kreis Vechta en de Kreis Osnabrueck in westelijke en noordelijke richting tot aan de kruising met nationale weg nr. 213,

- nationale weg nr. 213 in oostelijke richting tot in Loeningen,

- de plaatselijke weg in Loeningen in noordelijke richting door Wachtum, Lindern, Peheim, Markhausen, Gehlenberg, Neuscharrel tot aan het Kuestenkanal,

- het Kuestenkanal in oostelijke richting tot aan de grens van de Kreis Ammerland en via deze grens tot aan het zuidelijke uiteinde van deze Kreis,

- van het zuidelijke uiteinde van de Kreis Ammerland via de grens van de Kreis Oldenburg tot aan de autosnelwegkruising Ahlhorn,

- van aan de autosnelwegkruising Ahlhorn via de grens van de Kreis Oldenburg tot bij de A1-autosnelweg te Gross Mackenstedt.".

11. Bijlage II wordt vervangen door

"Bijlage II

Niedersachsen.".

12. In bijlage V, hoofdstuk I, eerste regel, worden de woorden "bijlage II" vervangen door "bijlage I".

13. In bijlage V, hoofdstuk II, eerste regel, worden de woorden "bijlage II" vervangen door "bijlage I".

14. Bijlage VI wordt geschrapt.

Artikel 2

De Lid-Staten wijzigen de maatregelen die zij in het handelsverkeer toepassen teneinde ze in overeenstemming te brengen met het bepaalde in deze beschikking. Zij stellen de Commissie onverwijld van de getroffen maatregelen in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29.

(2) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(3) PB nr. L 83 van 26. 3. 1994, blz. 54.

(4) PB nr. L 146 van 11. 6. 1994, blz. 24.