Home

94/441/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1994 houdende wijziging van de verdere aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

94/441/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1994 houdende wijziging van de verdere aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

94/441/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1994 houdende wijziging van de verdere aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 182 van 16/07/1994 blz. 0043 - 0044


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1994 houdende wijziging van de verdere aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (94/441/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van 29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de cooerdinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2081/93 (4), en met name op artikel 8, lid 5,

Na raadpleging van het Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de regio's,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 89/642/EEG (5) haar goedkeuring heeft gehecht aan het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening in Portugal;

Overwegende dat met de maatregelen die vallen onder Verordening (EEG) nr. 866/90 en Verordening (EEG) nr. 867/90 van de Raad van 29 maart 1990 betreffende de verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van bosbouwprodukten (6), door de Commissie rekening kan worden gehouden bij de vaststelling van de communautaire bestekken voor de onder doelstelling 1 vallende regio's, overeenkomstig het bepaalde in titel III van Verordening (EEG) nr. 2052/88;

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 92/77/EEG (7) haar goedkeuring heeft gehecht aan een aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal;

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 93/471/EEG (8), gewijzigd bij Beschikking 93/666/EG (9), haar goedkeuring heeft gehecht aan een verdere aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal;

Overwegende dat bij Beschikking C(93)4099 van de Commissie van 30 december 1993 de geldigheidsduur van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening in het kader van doelstelling 1 in Portugal is verlengd tot en met 30 juni 1994 om de vastlegging mogelijk te maken van bepaalde kredieten die begin 1994 weer kunnen worden opgevoerd, en met name van kredieten voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad;

Overwegende dat de Lid-Staat zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt om een nieuwe verdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap over de verschillende activiteitssectoren vast te stellen, hetgeen een herziening impliceert van het financieringsplan voor de bijdrage van de Gemeenschap;

Overwegende dat alle wijzigingen in het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap aan Portugal voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in overeenstemming zijn met Beschikking 90/342/EEG van de Commissie van 7 juni 1990 tot vaststelling van de selectiecriteria voor investeringen ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten (10);

Overwegende dat de Commissie bereid is te onderzoeken of een bijdrage uit de andere communautaire leninginstrumenten kan worden verleend voor de financiering van deze verdere aanvulling volgens de desbetreffende specifieke bepalingen;

Overwegende dat, op grond van artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de cooerdinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (11), deze beschikking als verklaring van intentie aan de Lid-Staat wordt toegezonden;

Overwegende dat krachtens artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 de betalingsverplichtingen betreffende de bijdrage van de Structuurfondsen in de financiering van de maatregelen in het kader van het communautaire bestek zullen worden aangegaan door middel van de beschikkingen van de Commissie waarbij de betrokken maatregelen zullen worden goedgekeurd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité landbouwstructuur en plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De verdere aanvulling op het communautaire bestek voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Portugal in de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1993 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, onder b), van Beschikking 93/471/EEG wordt vervangen door de volgende tekst:

"b) een indicatief financieringsplan, tegen constante prijzen van 1991, geïndexeerd tot en met 1993, met de totale kosten voor de gekozen prioritaire zwaartepunten van de gezamenlijke actie van de Gemeenschap en de betrokken Lid-Staat, namelijk in totaal 275 051 916 ecu voor de gehele periode, en de voorgenomen totale bedragen aan bijstand uit de begroting van de Gemeenschap, verdeeld als volgt:

"(in ecu)"" ID="1">1. Bosbouwprodukten> ID="2">3 480 247"> ID="1">2. Vlees> ID="2">14 640 708"> ID="1">3. Melk en zuivelprodukten> ID="2">19 741 992"> ID="1">4. Pluimvee en eieren> ID="2">1 493 286"> ID="1">5. Diverse dierlijke produkten (veemarkten)> ID="2">1 769 836"> ID="1">6. Granen (inclusief rijst)> ID="2">6 107 859"> ID="1">7. Oliegewassen (olijfolie)> ID="2">3 144 612"> ID="1">8. Wijn en alcohol> ID="2">36 785 914"> ID="1">9. Groenten en fruit> ID="2">29 142 622"> ID="1">10. Bloemen en planten> ID="2">267 866"> ID="1">11. Aardappelen> ID="2">1 447 836"> ID="1">12. Rietsuiker> ID="2">0"> ID="1">13. Hop> ID="2">375 879"> ID="1">Totaal > ID="2">118 398 657">

De overeenkomstige nationale inbreng, te weten circa 32 450 602 ecu voor de overheidssector en 124 202 657 ecu voor de particuliere sector, kan voor een deel worden gefinancierd uit communautaire leningen van de Europese Investeringsbank en van de andere leninginstrumenten."

Artikel 2

Deze verklaring van intentie is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 1.

(2) PB nr. L 338 van 31. 12. 1993, blz. 26.

(3) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 9.

(4) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 5.

(5) PB nr. L 370 van 19. 12. 1989, blz. 37.

(6) PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 7.

(7) PB nr. L 31 van 7. 2. 1992, blz. 36.

(8) PB nr. L 222 van 1. 9. 1993, blz. 48.

(9) PB nr. L 303 van 10. 12. 1993, blz. 30.

(10) PB nr. L 163 van 29. 6. 1990, blz. 71.

(11) PB nr. L 374 van 31. 12. 1988, blz. 1.