Home

94/559/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1994 tot bijwerking van de lijst van lichamen die vallen onder Richtlijn 90/547/EEG van de Raad betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten

94/559/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1994 tot bijwerking van de lijst van lichamen die vallen onder Richtlijn 90/547/EEG van de Raad betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1994 tot bijwerking van de lijst van lichamen die vallen onder Richtlijn 90/547/EEG van de Raad betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten (94/559/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Na raadpleging van de betrokken Lid-Staat,

Overwegende dat in de bijlage van Richtlijn 90/547/EEG van de Raad (1) een lijst is opgenomen van de hoogspanningshoofdnetten in de Lid-Staten en de lichamen die daarvoor verantwoordelijk zijn;

Overwegende dat in artikel 2, lid 2, van deze richtlijn is bepaald dat deze lijst na overleg met de betrokken Lid-Staat door de Commissie moet worden bijgewerkt;

Overwegende dat met name vanwege de ontwikkelingen in de elektriciteitssector in Duitsland na de hereniging deze lijst moet worden bijgewerkt door de Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft (VEAG) daarin op te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage van Richtlijn 90/547/EEG betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten wordt voor Duitsland als volgt gelezen:

"Lijst van lichamen en hoofdnetten in de Gemeenschap, bedoeld in de richtlijn "" ID="1">Duitsland> ID="2">Badenwerk AG"> ID="2">Bayernwerk AG"> ID="2">Berliner Kraft und Licht AG (Bewag)"> ID="2">Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS)"> ID="2">Hamburgische Electrizitaets-Werke AG (HEW)> ID="3">Koppelnet""> ID="2">Preussen-Elektra Aktiengesellschaft"> ID="2">RWE Energie AG"> ID="2">Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG (VEW)"> ID="2">VEAG Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft">

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1994.

Voor de Commissie

Marcelino OREJA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 313 van 13. 11. 1990, blz. 30.