Home

94/562/EG: Besluit van de Raad van 25 juli 1994 betreffende de ondertekening door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 en de voorlopige toepassing van die Overeenkomst en van deel XI van dat Verdrag

94/562/EG: Besluit van de Raad van 25 juli 1994 betreffende de ondertekening door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 en de voorlopige toepassing van die Overeenkomst en van deel XI van dat Verdrag

BESLUIT VAN DE RAAD van 25 juli 1994 betreffende de ondertekening door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 en de voorlopige toepassing van die Overeenkomst en van deel XI van dat Verdrag (94/562/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, j° artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties georganiseerde informele overleg heeft geresulteerd in een Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, en dat deze Overeenkomst het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee algemeen aanvaardbaar heeft gemaakt;

Overwegende dat de Europese Gemeenschap bij de ondertekening van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee op 7 december 1984 een verklaring omtrent haar bevoegdheid heeft afgelegd; dat de Europese Gemeenschap bevoegd is voor wat betreft de bepalingen van deel XI in kwesties van commercieel beleid met inbegrip van de controle op oneerlijke economische praktijken;

Overwegende dat de Lid-Staten, voor zover dat binnen hun bevoegdheid ligt, hun voornemen te kennen hebben gegeven de Overeenkomst te ondertekenen en, voor zover dat voor hen mogelijk is, genoemde Overeenkomst en deel XI van bovengenoemd Verdrag, zoals gewijzigd bij die Overeenkomst, voorlopig toe te passen;

Overwegende dat de Europese Gemeenschap in overeenstemming met artikel 3 van bovengenoemde Overeenkomst die Overeenkomst mag ondertekenen, indien een meerderheid van haar Lid-Staten de Overeenkomst ondertekent,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De Overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee wordt door de Gemeenschap ondertekend zodra aan de voorwaarden van artikel 3 van die Overeenkomst is voldaan.

2. De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de Overeenkomst te ondertekenen.

3. De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde Overeenkomst en deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee worden zo snel mogelijk, maar niet vóór 16 november 1994, voorlopig toegepast.

Gedaan te Brussel, 25 juli 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

F.-CH. ZEITLER