Home

94/576/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1994 betreffende de algemeen-verbindendverklaring van bepaalde door de producentenorganisatie Anacef vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurprodukten (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

94/576/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1994 betreffende de algemeen-verbindendverklaring van bepaalde door de producentenorganisatie Anacef vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurprodukten (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

94/576/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1994 betreffende de algemeen-verbindendverklaring van bepaalde door de producentenorganisatie Anacef vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurprodukten (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 220 van 25/08/1994 blz. 0021 - 0022


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1994 betreffende de algemeen-verbindendverklaring van bepaalde door de producentenorganisatie Anacef vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurprodukten (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek) (94/576/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1891/93 (2), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende dat de Spaanse autoriteiten de Commissie op 6 juli 1994 in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de door de producentenorganisatie Anacef vastgestelde regels algemeen verbindend te verklaren in het gebied waarvoor deze producentenorganisatie representatief is;

Overwegende dat de medegedeelde regels in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder met Verordening (EEG) nr. 3759/92 en met Verordening (EEG) nr. 3190/82 van de Commissie van 29 november 1982 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het verbindend verklaren voor niet-aangeslotenen van bepaalde door de producentenorganisaties in de sector visserijprodukten vastgestelde regels (3); dat die regels derhalve in de beoogde opzet algemeen verbindend kunnen worden verklaard,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De regels die de producentenorganisatie Anacef in de sector visserij- en aquacultuurprodukten heeft vastgesteld, kunnen verbindend worden verklaard voor niet-aangeslotenen.

De bedoelde regels zijn vermeld in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1994.

Voor de Commissie

Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 172 van 15. 7. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 388 van 30. 11. 1982, blz. 11.

BIJLAGE

1. Titel

Algemeen-verbindendverklaring van bepaalde door de producentenorganisatie Anacef vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurprodukten.

2. Betrokken producentenorganisatie

Organización de Productores Anacef

c/Luis Morote, 6

E-35007 Las Palmas de Gran Canaria

3. Gebied waarvoor de maatregel geldt

Alle havens van Spanje.

4. Geldigheidsduur van de maatregel

Vanaf de datum van deze beschikking tot en met 31 december 1994.

5. Regels ten aanzien van de afzet

Een aangevoerde lading bevroren achtarmige inktvis mag niet meer dan 5 % achtarmige inktvissen van minder dan 300 gram bevatten. Dit geldt voor alle vaartuigen met een vergunning om op koppotigen te vissen.