Home

94/829/EG: Besluit van de Raad van 19 december 1994 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds

94/829/EG: Besluit van de Raad van 19 december 1994 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds

94/829/EG: Besluit van de Raad van 19 december 1994 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 351 van 31/12/1994 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 8 blz. 0018
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 8 blz. 0018


BESLUIT VAN DE RAAD van 19 december 1994 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds (94/829/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43 juncto artikel 228, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat de geldigheidsduur van de op 13 maart 1984 ondertekende Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds (3), op 31 januari 1995 verstrijkt;

Overwegende dat volgens artikel 15 van de Overeenkomst, zonder opzegging door een van beide partijen, de geldigheidsduur van de Overeenkomst met zes jaar wordt verlengd;

Overwegende dat onderhandelingen zijn gevoerd tot wijziging van de Overeenkomst door opneming van bepalingen daarin ter bevordering van de totstandkoming van tijdelijke samenwerkingsverbanden en gemengde vennootschappen in de visserijsector tussen reders uit de Gemeenschap enerzijds en bedrijven uit Groenland anderzijds;

Overwegende dat het in het belang is van de Europese Gemeenschap dat de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Visserijovereenkomst wordt goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen en daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 19 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. BORCHERT

(1) PB nr. C 282 van 8. 10. 1994, blz. 6.

(2) PB nr. C 341 van 5. 12. 1994.

(3) PB nr. L 29 van 1. 2. 1985, blz. 9.