Home

94/855/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op runderbrucellose in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

94/855/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op runderbrucellose in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

94/855/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op runderbrucellose in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 352 van 31/12/1994 blz. 0064 - 0064


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 december 1997 betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (97/855/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2, onder c),

Overwegende dat het van 26 maart 1997 daterende en op 3 april 1997 door de Commissie ontvangen verzoek van België alle krachtens artikel 8, lid 2, onder c), vereiste informatie bevat; dat dit verzoek de installatie betreft op één type voertuig van één type derde stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE-reglement (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE-reglement nr. 48;

Overwegende dat de in het verzoek aangevoerde redenen, namelijk dat dergelijke stoplichten, alsmede de installatie ervan, niet voldoen aan de vereisten van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/30/EG van de Commissie (4), noch aan die van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van de Commissie (6), gegrond zijn; dat de beschrijvingen van de proeven en de resultaten hiervan, alsmede de mate van overeenstemming met de ECE-reglementen nrs. 7 en 48 van dien aard zijn dat er genoegzaam aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan;

Overwegende dat de communautaire richtlijnen in kwestie nog wijzigingen zullen ondergaan om productie en installatie van dergelijke stoplichten wettelijk mogelijk te maken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij Richtlijn 70/156/EEG ingestelde Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door België ingediende verzoek tot afwijking betreffende de productie en installatie van één type derde stoplicht, behorend tot categorie ECE S3, als bedoeld in ECE-reglement nr. 7, en aangebracht overeenkomstig ECE-reglement nr. 48, op het type voertuig waarvoor zij zijn bestemd, wordt hierbij ingewilligd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 3 december 1997.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 42 van 23. 2. 1970, blz. 1.

(2) PB L 233 van 25. 8. 1997, blz. 1.

(3) PB L 262 van 27. 9. 1976, blz. 54.

(4) PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 25.

(5) PB L 262 van 27. 9. 1976, blz. 1.

(6) PB L 171 van 30. 6. 1997, blz. 1.