Home

94/858/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Portugal ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op besmettelijke longziekte bij runderen in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

94/858/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Portugal ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op besmettelijke longziekte bij runderen in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

94/858/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Portugal ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op besmettelijke longziekte bij runderen in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 352 van 31/12/1994 blz. 0067 - 0067


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 1994 tot goedkeuring van het door Portugal ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op besmettelijke longziekte bij runderen in 1995 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (94/858/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 24,

Overwegende dat Beschikking 90/424/EEG voorziet in een mogelijke financiële maatregel van de Gemeenschap voor de uitroeiing van en de controle op besmettelijke longziekte bij runderen;

Overwegende dat Portugal, bij schrijven van 29 juli 1994, een programma heeft ingediend voor de uitroeiing van en de controle op deze ziekte;

Overwegende dat bij het onderzoek van het programma is gebleken dat het voldoet aan Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/65/EEG (4);

Overwegende dat dit programma op de lijst van uitroeiings- en controleprogramma's van dierziekten voorkomt, die in 1995 voor een financiële bijdrage vanuit de Gemeenschap in aanmerking komen, zoals vastgelegd in Beschikking 94/769/EG van de Commissie (5);

Overwegende dat, aangezien dit programma van belang is voor het bereiken van de door de Gemeenschap nagestreefde doeleinden op het gebied van de diergezondheid, de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden vastgesteld op 50 % van de door Portugal gedane uitgaven, met een maximum van 6 550 000 ecu;

Overwegende dat een financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd en dat de autoriteiten binnen de vastgestelde termijnen de nodige informatie verstrekken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Portugal ingediende programma voor de uitroeiing van en de controle op longziekte bij runderen wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1995.

Artikel 2

Portugal doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden voor de tenuitvoerlegging van het in artikel 1 bedoelde programma op 1 januari 1995.

Artikel 3

1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt vastgesteld op 50 % van de kosten voor het testen en de door Portugal gedane uitgaven om de eigenaren te compenseren voor het slachten van dieren tot een maximum van 6 550 000 ecu.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat:

- per kwartaal bij de Commissie een verslag is ingediend over de voortgang betreffende het programma en over de gedane uitgaven;

- uiterlijk op 1 juni 1996 bij de Commissie een eindverslag is ingediend over de technische uitvoering van het programma, samen met de bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31.

(3) PB nr. L 347 van 12. 12. 1990, blz. 27.

(4) PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 54.

(5) PB nr. L 305 van 30. 11. 1994, blz. 38.