Home

94/935/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1994 tot goedkeuring van het communautaire programma voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan in het Verenigd Koninkrijk - (Doelstelling 5 a), doelstelling 1-gebied niet inbegrepen, periode 1994-1999) - (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

94/935/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1994 tot goedkeuring van het communautaire programma voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan in het Verenigd Koninkrijk - (Doelstelling 5 a), doelstelling 1-gebied niet inbegrepen, periode 1994-1999) - (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

94/935/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1994 tot goedkeuring van het communautaire programma voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan in het Verenigd Koninkrijk - (Doelstelling 5 a), doelstelling 1-gebied niet inbegrepen, periode 1994-1999) - (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 364 van 31/12/1994 blz. 0069 - 0071


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 tot goedkeuring van het communautaire programma voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan in het Verenigd Koninkrijk (Doelstelling 5 a), doelstelling 1-gebied niet inbegrepen, periode 1994-1999) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (94/935/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3699/93 van de Raad van 21 december 1993 tot vaststelling van de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan (1), inzonderheid op artikel 4, lid 2,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 1994 bij de Commissie het enig programmeringsdocument als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3699/93 heeft ingediend;

Overwegende dat in genoemd programmeringsdocument onder meer zijn opgenomen de beschrijving van de prioritaire zwaartepunten en de aanvragen om bijstand uit het Financieringsinstrument voor de Visserij, hierna "FIOV" genoemd, alsmede gegevens over het beoogde gebruik van middelen van de Europese Investeringsbank, hierna "EIB" genoemd, en van de andere financieringsinstrumenten voor de verwezenlijking van het communautaire programma betreffende de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan, hierna "de onderhavige sector" genoemd;

Overwegende dat bepaalde regio's van het Verenigd Koninkrijk in aanmerking komen voor bijstand uit de Structuurfondsen in het kader van doelstelling 1, in de zin van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de cooerdinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2081/93 (3); dat voor deze gebieden structurele bijstandsverlening voor de onderhavige sector in het kader van het algemene programma voor doelstelling 1 gebeurt;

Overwegende dat het dienstig is voor buiten doelstelling 1 vallende regio's in het Verenigd Koninkrijk één beschikking te geven betreffende het communautaire programma voor de structurele bijstand in de onderhavige sector;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de cooerdinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2082/93 (5), de Commissie in het kader van het partnerschap zorg dient te dragen voor de cooerdinatie en de samenhang tussen de bijstandsverlening uit de Fondsen en die uit de EIB en de andere financieringsinstrumenten, met inbegrip van de EGKS-bijstand en de andere acties met een structureel karakter;

Overwegende dat de EIB bij de opstelling van het communautaire programma betrokken is geweest overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, welke bepaling van overeenkomstige toepassing is op de opstelling van het communautaire programma; dat de EIB zich bereid heeft verklaard op basis van de in deze beschikking aangegeven raming van te verstrekken leningen en overeenkomstig de voor haar geldende statutaire bepalingen tot de uitvoering van dit programma bij te dragen;

Overwegende dat in artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1866/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot regeling van het gebruik van de ecu bij de besteding van de middelen van de Structuurfondsen (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2745/94 (7), is bepaald dat in de beschikkingen van de Commissie tot goedkeuring van het enig programmeringsdocument de voor de gehele periode beschikbare communautaire bijstand en de verdeling daarvan over de betrokken jaren in ecu luiden tegen prijzen van het jaar waarin de beschikking wordt gegeven, en worden geïndexeerd; dat deze verdeling over de betrokken jaren verenigbaar moet zijn met de stijgende vastleggingskredieten als vermeld in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2052/88; dat de indexering aan de hand van één enkele coëfficiënt per jaar geschiedt die overeenkomt met die welke in het kader van de technische aanpassing van de financiële vooruitzichten jaarlijks voor de Gemeenschapsbegroting wordt toegepast;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2080/93 van de Raad van 20 juli 1993 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (8) de maatregelen zijn omschreven waaraan het FIOV financieel kan deelnemen; dat in Verordening (EG) nr. 3699/93 de criteria en regelingen inzake structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap zijn omschreven;

Overwegende dat het communautaire programma is opgesteld in overleg met de betrokken Lid-Staat in het kader van het partnerschap als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2052/88;

Overwegende dat het communautaire programma aan de in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 gestelde voorwaarden beantwoordt; dat de bijstandsaanvraag voorts aan de vereisten van artikel 33, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 beantwoordt;

Overwegende dat in artikel 1 van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 2730/94 (10), is bepaald dat juridische verbintenissen die zijn aangegaan voor maatregelen waarvan de tenuitvoerlegging zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, een uiterste uitvoeringsdatum dienen te bevatten die bij de toekenning van de steun aan de begunstigde volgens de geëigende procedure duidelijk moet worden aangegeven;

Overwegende dat in toepassing van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2080/93 vóór 1 januari 1994 ingediende bijstandsaanvragen die na die datum zijn behandeld en goedgekeurd, in het kader van het onderhavige communautaire programma in aanmerking dienen te worden genomen;

Overwegende dat aan alle andere voorwaarden voor de toekenning van bijstand uit het FIOV is voldaan;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het communautaire programma voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van het doelstelling 1-gebied, dat de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 december 1999 bestrijkt, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het communautaire programma bevat de volgende wezenlijke onderdelen:

a) de voor de gezamenlijke actie in aanmerking genomen prioritaire zwaartepunten, de gekwantificeerde specifieke doelstellingen ervan, de beoordeling van het verwachte effect en gegevens over de samenhang ervan met het sociaal-economische beleid in het Verenigd Koninkrijk.

De prioritaire zwaartepunten zijn:

- aanpassing van de visserij-inspanning;

- vernieuwing en modernisering van de vissersvloot;

- aquacultuur;

- beschermde mariene zones;

- uitrusting van vissershavens;

- verwerking en afzet van de produkten;

- verkoopbevordering voor de produkten;

- andere maatregelen (studies, technische bijstand, enzovoort);

b) de bijstand van het FIOV zoals omschreven in de artikelen 3 en 4;

c) de nadere bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het communautaire programma, omvattend:

- de nadere regeling van toezicht en evaluatie,

- de bepalingen betreffende de financiële uitvoering,

- de regels met betrekking tot de inachtneming van het communautaire beleid op de onderscheiden terreinen;

d) de bepalingen inzake de toetsing van de additionaliteit en een eerste evaluatie van de toepassing van het betrokken beginsel.

Artikel 3

De in het kader van dit communautaire programma toegekende FIOV-bijstand bedraagt ten hoogste 88,70 miljoen ecu tegen de prijzen van 1994.

De werkelijk gedane uitgaven kunnen voor FIOV-bijstand in aanmerking komen met ingang van 1 januari 1994.

De voorwaarden waarop de financiële bijstand, met inbegrip van de financiële bijdrage van het FIOV, voor de verschillende, van het communautaire programma deel uitmakende zwaartepunten en maatregelen wordt toegekend, worden in het financieringsplan vermeld.

De behoeften aan nationale financiële middelen zoals aangegeven in het financieringsplan mogen gedeeltelijk worden gedekt door van de communautaire leningen van de EIB en van de andere leningsinstrumenten gebruik te maken.

Artikel 4

Voor de indexeringsdoeleinden is de maximale totale toewijzing van bijstand van het FIOV als volgt over de betrokken jaren verdeeld:

"(in miljoen ecu (prijzen van 1994))

"" ID="1">1994> ID="2">14,78"> ID="1">1995> ID="2">14,77"> ID="1">1996> ID="2">14,78"> ID="1">1997> ID="2">14,77"> ID="1">1998> ID="2">14,80"> ID="1">1999> ID="2">14,80"> ID="1">Totaal > ID="2">88,70">

Artikel 5

De betalingsverplichting voor de eerste tranche wordt op 14,78 miljoen ecu gesteld.

Deze betalingsverplichting heeft betrekking op de in 1994 in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 4028/86 (11) en (EEG) nr. 4042/89 (12) van de Raad goedgekeurde maatregelen.

De betalingsverplichtingen voor de volgende tranches zullen worden gebaseerd op het financieringsplan van het communautaire programma en op de bij de tenuitvoerlegging daarvan gemaakte vorderingen.

Artikel 6

De toekenningsvoorwaarden voor de bijstand kunnen later wijzigingen ondergaan in het licht van de aanpassingen waartoe volgens de procedure van artikel 25, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, met inachtneming van de beschikbare financiële middelen en de begrotingsvoorschriften, wordt besloten.

Artikel 7

De communautaire steun heeft betrekking op de uitgaven in verband met de onder dit communautaire programma vallende acties waarvoor uiterlijk op 31 december 1999 in de Lid-Staat juridisch bindende maatregelen zijn genomen en de benodigde financiële middelen specifiek zijn vastgelegd. De uiterste datum waarop de uitgaven voor deze acties in aanmerking kunnen worden genomen, is 31 december 2001.

Artikel 8

Het communautaire programma moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Gemeenschapsrecht, en met name overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6, 30, 48, 52 en 59 van het Verdrag en in de communautaire richtlijnen betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten.

Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 346 van 31. 12. 1993,blz. 1.(2) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 9.(3) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 5.(4) PB nr. L 374 van 31. 12. 1988, blz. 1.(5) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 20.(6) PB nr. L 170 van 3. 7. 1990, blz. 36.(7) PB nr. L 290 van 11. 11. 1994, blz. 4.(8) PB nr. L 193 van 31. 7. 1993, blz. 1.(9) PB nr. L 356 van 31. 12. 1977, blz. 1.(10) PB nr. L 293 van 12. 11. 1994, blz. 7.(11) PB nr. L 376 van 31. 12. 1986, blz. 7.(12) PB nr. L 388 van 30. 12. 1989, blz. 1.