Home

94/957/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Finland worden binnengebracht

94/957/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Finland worden binnengebracht

94/957/EG: Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Finland worden binnengebracht

Publicatieblad Nr. L 371 van 31/12/1994 blz. 0019 - 0020
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0235
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0235


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Finland worden binnengebracht (94/957/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 to vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel, hoofdstuk I, punt 2, onder a), en met name op artikel 17 bis,

Overwegende dat Finland drie jaar heeft gekregen om de in hoofdstuk I van Richtlijn 91/496/EEG vastgestelde controleregeling ten uitvoer te leggen; dat voor die periode overgangsmaatregelen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat, vóórdat de nodige infrastructuurvoorzieningen aan de buitengrenzen tot stand zijn gebracht, moet worden bepaald welke controleplaatsen verbonden zijn aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen; dat de desbetreffende bepalingen van hoofdstuk I van Richtlijn 91/496/EEG bijgevolg moeten worden aangepast;

Overwegende dat de vastgestelde maatregelen ten doel hebben te garanderen dat de nodige controles door de Finse autoriteiten worden verricht;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Met betrekking tot de organisatie van de controles en gevolgen die aan deze controles moeten worden verbonden (hoofdstuk I van Richtlijn 91/496/EEG), past Finland in de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1997 de bij deze beschikking vastgestelde maatregelen toe.

2. Deze beschikking doet niets af aan de mogelijkheid om een inspectiepost aan de grens op te nemen in de in artikel 6 van Richtlijn 91/496/EEG bedoelde lijst.

Artikel 2

1. Het binnenbrengen van levende dieren uit derde landen op het grondgebied van de Republiek Finland moet plaatsvinden via een van de in de bijlage genoemde doorlaatposten.

2. De Finse autoriteiten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elke door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon gepleegde inbreuk op het bepaalde in lid 1 wordt bestraft. Deze maatregelen kunnen in het uiterste geval inhouden dat de dieren worden geslacht.

Artikel 3

1. Bij elke doorlaatpost hoort een controleplaats, overeenkomstig de bijlage. Elke doorlaatpost en de daarmee corresponderende controleplaats staan onder de verantwoordelijkheid van de veterinaire dienst die bevoegd is voor de grenscontroles.

2. De levende dieren worden onverwijld en onder douanetoezicht van de doorlaatpost naar de corresponderende controleplaats vervoerd. Bovendien stelt de bevoegde autoriteit van de doorlaatpost de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor de controleplaats, aan de hand van een faxbericht ervan in kennis dat een partij vertrokken is. De officiële dierenarts bevestigt op dezelfde wijze ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de doorlaatpost dat een partij is aangekomen.

3. Artikel 2, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

1. Artikel 3 van Richtlijn 91/496/EEG en de op basis daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing.

Evenwel

- wordt in artikel 3, lid 1, onder a), het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "doorlaatpost",

- wordt in artikel 3, lid 1, onder b) en c), het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

2. Artikel 4 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing.

Evenwel

- wordt in artikel 4, lid 1, het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "doorlaatpost",

- wordt in artikel 4, leden 2 en 3, het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

3. Artikel 5 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing.

4. Artikel 7 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. Evenwel wordt het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

5. Artikel 8 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing.

Evenwel

- wordt in artikel 8, A, punt 1, onder a), het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "doorlaatpost",

- wordt in artikel 8, A, punt 1, onder b), het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

- wordt in artikel 8, A, punt 2, het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

6. Artikel 9 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. Evenwel wordt het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

7. Artikel 10 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. Evenwel wordt het begrip "inspectiepost aan de grens", vervangen door "controleplaats".

8. Artikel 11 van Richtlijn 91/496/EEG is van toepassing.

9. Artikel 12 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. Evenwel wordt in artikel 12, lid 1, onder c), tweede alinea, in limine, het begrip "inspectiepost aan de grens" vervangen door "controleplaats".

10. De artikelen 13, 14, 15, 16 en 17 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 268 van 24 9. 1991, blz. 56.

BIJLAGE

"" ID="1">Nuijamaa (grens Rusland-Finland) > ID="2">Nuijamaa (dorp) > ID="3">alle "> ID="1">Helsinki (haven, luchthaven) > ID="2">Helsinki (stad) > ID="3">alle ">